Samorząd Doktorancki


  Kontakt:
  e-mail: doktoranci@upjp2.edu.pl
  Dyżury Samorządu Doktorantów w roku akademickim 2011/2012
  (po wcześniejszym umówieniu się)

  Przewodniczący: mgr Wojciech Cichoń: wojtekcichon@gmail.com

  Zastępca: mgr Katarzyna Gorgoń: katarzyna.gorgon@wp.pl

  Sekretarz: mgr Jakub Synowiec: koobaks@gmail.com

  Delegaci do Rad Wydziałowych:

  Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego: mgr Katarzyna Gorgoń: katarzyna.gorgon@wp.pl

  Wydział Filozoficzny: mgr Mikołaj Małecki: mikołajek@o2.pl

  Wydział Teologiczny: dr Anna Wajda: ana_wa@poczta.onet.pl

  ***
  Samorząd Doktorantów UPJPII, tworzą uczestniczy Studiów III stopnia na Uniwersytecie.
  Samorząd działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, statutu Uniwersytetu, oraz Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
  Organy Samorządu współpracują z władzami UPJPII w realizacji zadań Uniwersytetu i w zakresie określonym w ustawie, statucie Uniwersytetu oraz niniejszym regulaminie.
  Organy Samorządu Doktorantów respektują opinię doktorantów i przyjmują ich wnioski. Samorząd prowadzi na terenie Uniwersytetu działalność w zakresie spraw doktorantów, w tym socjalnym , naukowych i kulturalnych.
  Zadaniami organów Samorządu są w szczególności:
  1. Reprezentowanie społeczności doktorantów i obrona ich praw
  2. Reprezentowanie doktorantów wobec władz Uniwersytetu w jej organach kolegialnych i na zewnątrz;
  3. Wyrażanie opinii społeczności doktorantów Uniwersytetu w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana;
  4. Branie udziału w organizacji przebiegu procesu dydaktycznego doktorantów i współpraca z władzami Uniwersytetu w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia;
  5. Porozumiewanie się z odpowiednimi organami Uniwersytetu i współdecydowanie w zakresie podziału środków finansowych przeznaczonych na cele doktoranckie oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę sytuacji materialnej (zwłaszcza wysokości stypendium doktoranckiego);
  6. Wspieranie i propagowanie działalności naukowej doktorantów;
  7. Prowadzenie i popieranie działalności zmierzającej do rozwoju osobowości doktorantów oraz realizacji ich zainteresowań poprzez prowadzenie i popieranie działalności naukowej, kulturalnej, turystycznej i sportowej;
  8. Organizacja wzajemnej pomocy i współpracy koleżeńskiej oraz integracja środowiska doktorantów Uniwersytetu;
  9. Współpraca z Krajową Reprezentacją Doktorantów i branie udziału w jej działalności.
  Stałymi obszarami działalności Samorządu są sprawy: jakości studiów doktoranckich, informacji, infrastruktury, kultury, współpracy międzynarodowej, pomocy socjalnej i stypendialnej.