Ubezpieczenia


  Komunikat dla studentów i doktorantów ubezpieczanych zdrowotnie przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

  Z uwagi na występujące przypadki pozostawania w ubezpieczeniu zdrowotnym na uczelni i z tytułu umowy o pracę - przypominam studentom i doktorantom, że o fakcie podjęcia pracy z jakimkolwiek pracodawcą (umowa o pracę, umowa zlecenia); działalność gospodarcza, pracujący współmałżonek - należy niezwłocznie zawiadomić uczelnię (pracownika ds. studenckich ul. Kanonicza 25 - Dział Spraw Studenckich).

  Jeśli student lub doktorant nie zgłosi faktu zatrudnienia zostanie obciążony przez uczelnię kosztami za cały okres opłacania składki zdrowotnej.

  Środki na ubezpieczenie zdrowotne pochodzą z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i muszą być faktycznie wydatkowane za okres, w którym student nie pracuje zawodowo.

  [right]Ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski
  Prorektor d/s Ogólnych i Studenckich[/right]

  Kraków, dnia 14 czerwca 2010 r.


  Ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów
  (Studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)


  Przypominam o możliwości ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia, a spełniają warunki określone w art. 8 pkt. 12 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

  Studenci - obcokrajowcy ubezpieczani są bez względu na wiek, ale pod warunkiem, że spełniają wymogi Ustawy o Repatriacji, tzn. legitymują się zaświadczeniem z polskiej placówki konsularnej, stwierdzającej polskie pochodzenie studenta i jego związek z polskością na podstawie w/w ustawy.

  Studenci legitymujący się podwójnym obywatelstwem ubezpieczani są w taki sam sposób jak studenci polscy; powinni jedynie posiadać polski paszport. Studenci ubezpieczani są bez względu na wiek.

  Studenci pochodzący z krajów, które weszły do Unii Europejskiej (Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Czechy, Słowacja, Malta, Cypr i Słowenia) mają prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie druku E-111 (lub innego), wydanego przez odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia w swoim kraju.

  Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. studenckich UPJPII ul. Kanonicza 25.

  Prorektor
  Ds. Ogólnych i Studenckich
  ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski


  Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta i doktoranta kształcącego się w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym jest nałożony na:

  1. rodziców studenta i doktoranta:
  - do 26 roku życia, jeżeli jest na ich wyłącznym utrzymaniu

  2. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie:
  - ukończył 26 rok życia
  - do 26 roku życia, jeżeli nie jest na wyłącznym utrzymaniu rodziców
  - obcokrajowców, którzy studiują na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, jeśli są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (bez względu na wiek studenta).

  Przypominamy, że studenci i doktoranci, którzy zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego nie mogą:
  - pozostawać w stałym stosunku pracy z jakimkolwiek pracodawcą
  - być zatrudnieni tymczasowo na umowę o pracę lub umowę zlecenia
  - być zarejestrowani jako bezrobotni w Urzędzie Pracy
  - prowadzić działalności gospodarczej
  - posiadać ubezpieczenia z innego tytułu (np. pracujący współmałżonek).

  W chwili zaistnienia jakiejkolwiek z wymienionych sytuacji bądź utraty statusu studenta (obrona pracy mgr, ukończenie studiów doktoranckich, skreślenie z listy studentów, rezygnacja ze studiów) student/doktorant zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia się do pracownika ds. studenckich - w celu wyrejestrowania się z ubezpieczenia.

  Studenci i doktoranci, którzy spełniają warunki wymienione w pkt. 2 powinni zgłosić się do pracownika do spraw studenckich (ul. Kanonicza 25) z następującymi dokumentami:
  - dowodem osobistym
  - numerem NIP
  - aktualną legitymacją studencką lub doktorancką
  - cudzoziemcy - z paszportem, zaświadczeniem z Ambasady o polskim pochodzeniu albo numerem PESEL i NIP, jeśli został im nadany w Polsce
  - druk ZNCA - potwierdzający wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego z zakładu pracy rodziców.

  W przypadku udzielenia informacji niezgodnych z prawdą grozi odpowiedzialność karna na mocy art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami).

  Kraków, 04.02.2010 r.

  Dokumenty:


  Druk do wypełnienia dla członków rodziny studenta (jeśli nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym)
  Druk do wypełnienia - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (studenci i doktoranci powyżej 26 lat)
  Druk do wypełnienia - oświadczenie do ubezpieczenia - nowy wzór