Informacje dla kandydatów z niepełnosprawnością


  Serdecznie zapraszamy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 9, pokój 101.

  Biuro zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym w kwestiach związanych ze studiowaniem, miedzy innymi:
  - udzielaniem wsparcia i rozwiązywaniem bieżących problemów związanych ze studiowaniem
  - opiniowaniem wniosków osób niepełnosprawnych kierowanych do władz uczelni
  - udzielaniem informacji o przysługujących możliwościach uzyskania pomocy materialnej ze strony uczelni oraz o programach PFRON i innych instytucji
  - zapewnianiem dostępu do odpowiedniego sprzętu, ułatwiającego nabywanie wiedzy przez osoby niepełnosprawne
  - działaniami na rzecz integracji niepełnosprawnych studentów i doktorantów
  w środowisku akademickim poprzez organizacje różnego rodzaju spotkań, imprez, wyjazdów itp.
  - współpracą z samorządami, organizacjami studenckimi oraz innymi organizacjami zewnętrznymi, których działalność jest związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
  - organizacją porad psychologicznych, spotkań z doradcą zawodowym, warsztatów i szkoleń.

  W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rodzaju niepełnosprawności, student może starać się o:
  - przyznanie miejsca w Domu Studenckim, zgodnego z potrzebami studenta (w tym specjalnie przystosowanego dla osób mających problemy ruchowe)
  - zmianę formy egzaminów i zaliczeń na dostosowaną do możliwości studenta
  - indywidualny tok studiów, indywidualne warunki korzystania z Biblioteki
  - pomoc tłumacza języka migowego, lektorat języka angielskiego
  - możliwość kserowania notatek
  - pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, pomoc psychologiczną
  - udział w zajęciach rehabilitacyjnych, sportowych, dostosowanych do możliwości fizycznych zamiast zwykłych zajęć z wychowania fizycznego (np. koszykówka i szermierka na wózkach, siłownia, basen)
  - wypożyczanie sprzętu edukacyjno-rehabilitacyjnego (np. dyktafony, systemy FM, powiększalniki tekstu i obrazu).

  Prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych naszej Uczelni.
  Więcej informacji na stronie www.bon.upjp2.edu.pl