Informacje ogólne


  Wymagane dokumenty

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie powinni zalogować się na stronie www.wd.upjp2.edu.pl (dla kierunku muzyka kościelna: www.wd.upjp2.edu.pl lub/i www.amuz.krakow.pl) a następnie złożyć następujące dokumenty w sekretariacie wybranego Dziekanatu lub Instytutu:
  • kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację);
  • życiorys (formularz dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu);
  • oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis;
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej lub uwierzytelnioną kopię;
  • kserograficzną kopię dowodu osobistego;
  • 2 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle);
  • czytelną kopię dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
  • w przypadku osób zakonnych – zgodę przełożonych;
  • osoby podejmujące studia jako drugi kierunek zobowiązane są do przedstawienia zgody władz macierzystej uczelni (Dziekana lub Dyrektora Instytutu).

  Dodatkowo, osoby ubiegające się o przyjęcie na Wydział Teologiczny winny do dokumentów dołączyć list polecający od duszpasterza.

  * UWAGA! Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, kierunek muzyka kościelna, winni złożyć dodatkowo:
  • oryginał świadectwa ukończenia średniej szkoły muzycznej lub uwierzytelnioną kopię (jeśli kandydat posiada);
  • aktualne zaświadczenie od specjalisty laryngologii lub foniatrii o dobrym stanie aparatu głosowego i górnych dróg oddechowych;
  • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu. W orzeczeniu powinno być stwierdzenie o braku u kandydata przeciwwskazań do studiowania i wykonywania zawodu w zakresie obranego kierunku studiów. Koszty badań i orzeczenia lekarskiego pokrywają kandydaci.

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia powinni zalogować się na stronie www.wd.upjp2.edu.pl (dla kierunku muzyka kościelna: www.wd.upjp2.edu.pl lub/i www.amuz.krakow.pl) a następnie złożyć następujące dokumenty w sekretariacie wybranego Dziekanatu lub Instytutu:
  • kartę ewidencyjną kandydata na studia (wydruk danych osobowych z programu obsługującego elektroniczną rejestrację);
  • życiorys (formularz dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu);
  • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia;
  • kserograficzną kopię dowodu osobistego;
  • 2 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle);
  • czytelną kopię dowodu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
  • w przypadku osób zakonnych – zgodę przełożonych;
  • osoby podejmujące studia jako drugi kierunek zobowiązane są do przedstawienia zgody władz macierzystej uczelni (Dziekana lub Dyrektora Instytutu).

  * UWAGA! Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, kierunek muzyka kościelna, winni:
  • wykazać się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku muzyka kościelna (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie albo Akademia Muzyczna) lub na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (Akademia muzyczna) ewentualnie na kierunku historia, specjalność muzyka (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) z oceną końcową nie niższą niż dobry i złożyć dodatkowo:
  • aktualne zaświadczenie od specjalisty laryngologii lub foniatrii o dobrym stanie aparatu głosowego i górnych dróg oddechowych;
  • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu. W orzeczeniu powinno być stwierdzenie o braku u kandydata przeciwwskazań do studiowania i wykonywania zawodu w zakresie obranego kierunku studiów. Koszty badań i orzeczenia lekarskiego pokrywają kandydaci.