Historia


  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wywodzi się z najstarszej polskiej uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, związanego od przeszło sześciuset lat z historią naszego miasta i narodu.

  Wydział Teologiczny w Krakowie
  12 maja 1364 roku król Kazimierz Wielki wydał akt fundacji uniwersytetu, określanego mianem Studium Generale, zatwierdzony uprzednio przez papieża Urbana V. Studium nie posiadało wydziału teologii. Dopiero na prośbę królowej Jadwigi i jej małżonka Władysława Jagiełły ówczesny papież Bonifacy IX, 11 stycznia 1397 roku wydał bullę Eximiae devotionis affectus erygującą Wydział Teologii w Krakowie. Data ta rozpoczyna 600-letnią działalność fakultetu.
  W akcie fundacyjnym Akademii z 26 lipca 1400 roku Wydział Teologiczny wymieniony został na pierwszym miejscu i odtąd przez wiele stuleci był najważniejszym w krakowskiej uczelni. Zgodnie z zamysłem królowej Jadwigi profesorowie Wydziału włączyli się w dzieło chrystianizacji Litwy. Dzięki ich wystąpieniom na soborach w Konstancji i Bazylei Wydział zdobył sławę i rozgłos nie tylko w Polsce, lecz także poza jej granicami.
  W okresie dawnej Rzeczypospolitej rektorzy krakowskiej uczelni wywodzili się przede wszystkim z grona teologów. Po przetrwaniu okresu rozbiorów i odzyskaniu przez naród niepodległości w 1918 roku Wydział krakowski - szczycący się wybitnymi profesorami i największą w Polsce liczbą studentów - był jednym z głównych ośrodków polskiej myśli teologicznej. Wychowankowie tego Wydziału znajdowali się wśród kadry naukowej niemal wszystkich polskich wydziałów teologicznych i wielu seminariów duchownych.
  W czasie II wojny światowej wielu profesorów Wydziału było więzionych przez hitlerowców w obozach koncentracyjnych. Mimo licznych represji i strat personalnych spowodowanych przez okupanta, prowadzono tajne nauczanie. W 1945 roku zespół pracowników naukowych Wydziału został poszerzony o profesorów ze wschodnich ziem polskich (Lwów). W 1954 roku jednostronną uchwałą Rady Ministrów usunięto Wydział Teologiczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Decyzja ta nie przerwała jednak jego faktycznej i kanonicznej egzystencji.

  Papieski Wydział Teologiczny
  W 1959 roku Stolica Apostolska wydała dekret stwierdzający, że "Wydział Teologiczny zgodnie z jego ustanowieniem i charakterem trwa pod kierownictwem jednej władzy kościelnej i na przyszłość ma się kształtować wedle praw ustanowionych przez Stolicę Apostolską". Dzięki staraniom kardynała Karola Wojtyły Wydziałowi został przyznany w 1974 roku zaszczytny tytuł Papieski.

  Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
  Przełomowym wydarzeniem w dziejach Wydziału Teologicznego w Krakowie było wydanie przez Ojca Świętego Jana Pawła II 8 grudnia 1981 roku motu proprio Beata Hedvigis, na mocy którego ustanowiona została Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, składająca się z trzech wydziałów: teologii, filozofii i historii Kościoła.

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
  W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca 2009 roku, Ojciec Święty Benedykt XVI pragnąc uhonorować pamięć swego umiłowanego Poprzednika Sługi Bożego Jana Pawła II podniósł Akademię do godności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.  DOKUMENTY:

  BULLA BONIFACEGO IX EXIMIAE DEVOTIONIS AFFECTUS z 11 STYCZNIA 1397 R.
  DEKRET KONGREGACJI DS. EDUKACJI KATOLICKIEJ Z 19 CZERWCA 2009 R.

  Kongregacja
  ds. Edukacji Katolickiej
  (Seminariów i Instytutów Naukowych)


  Przychylając się do próśb Najdostojniejszego i Najczcigodniejszego Kardynała
  Stanisława Dziwisza, Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego i Wielkiego Kanclerza
  Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
  Papież Benedykt XVI,
  dla uczczenia pamięci swojego znakomitego Poprzednika Sługi Bożego Jana Pawła II,


  postanowił


  Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie


  podnieść do godności


  Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II


  w Krakowie  dla rozwijania nauk kościelnych,  postanawiając, aby jego organizacja w pełni i w sposób wierny odpowiadała normom kościelnym, przede wszystkim Konstytucji Apostolskiej Sapientia Christiana i dołączonym do niej Rozporządzeniom, przyznając i nadając mu prawa oraz obowiązki, które zgodnie z prawodawstwem kanonicznym przysługują uniwersytetom kościelnym prawnie erygowanym, z zachowaniem innych zasad prawnych, które powinny być przestrzegane, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.
  Dane w Rzymie, w siedzibie Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej
  (Seminariów i Instytutów Naukowych),
  dnia 19 czerwca, w uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, roku Pańskiego 2009.
  Prefekt
  + Zenon Kardynał Grocholewski OP

  Sekretarz
  + Johannes Ludovicus Brugues


  USTAWA Z 2 GRUDNIA 2009 R.


  Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 219 poz. 1710

  USTAWA  z dnia 2 grudnia 2009 r.  o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej


  (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r.)  Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa (Dz. U. Nr 103, poz. 650 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany:
  1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:
  "Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z budżetu państwa";
  2) art. 1 otrzymuje brzmienie
  "Art. 1. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie otrzymuje dotacje i inne środki z budżetu państwa na zasadach określonych dla uczelni publicznych.".


  Art. 2. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) w art. 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  "2) Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,".


  Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


  ______
  1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.