Rektorzy


  Jego Magnificencja
  ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJPII
  Rektor


  Urodzony w Lipowej w 1952 r. W latach 1971-1977 studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym, gdzie uzyskał magisterium z teologii. W 1985 r. podjął studia na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve, ukończone doktoratem z filozofii. W roku 1993 otrzymał stypendium naukowe na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie etyki i filozofii człowieka uzyskał w 1999 r. Brał udział w sympozjach naukowych m.in. w Budapeszcie, Louvain, Meksyku, Nijmegen, Paryżu, Rzymie.

  Od 1997 r. prodziekan Wydziału Filozoficznego PAT, w latach 2000-2006 dziekan tego Wydziału. W latach 2009-2010 roku prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy międzynarodowej. Członek ESSAT-u (European Society for the Study of Science and Theology), w latach 2003-2008 przewodniczący sekcji europejskiej COMIUCAP-u (Conférence Mondiale des Institutions Universitaires Catholiques de Philosophie).

  Zainteresowania naukowe: filozofia człowieka, etyka, personalizm, francuska filozofia refleksyjna. Ważniejsze publikacje: Dojrzewanie świadomości refleksyjnej w filozofii moralnej Georgesa Bastide'a i Jeana Naberta, (Kraków 1998); Społeczne perspektywy etyki (Kraków 2006); Wokół tożsamości człowieka (red.), (Kraków, 2006).

  Funkcję rektora sprawuje od września 2010 roku.


  Godziny dyżurów:
  ul. Kanonicza 25
  tel. 12 421 84 16 (w godzinach dyżurów)
  e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

  wtorek: 11.30-13.00
  środa: 10.00-12.00

  ***

  ks. prof. zw. dr hab. Maciej Ostrowski
  Prorektor ds. ogólnych, studenckich oraz polityki kadrowej  Urodzony w Krakowie w 1952 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1977 r. Pracował w parafiach w Suchej Beskidzkiej i św. Szczepana w Krakowie. Był diecezjalnym wizytatorem w Wydziale Katechetycznym Kurii Archidiecezji Krakowskiej. Zaangażowany w Ruchu Światło-Życie.

  W 1989 r. obronił w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie doktorat z zakresu teologii pastoralnej. W 1997 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 2001 r. stanowisko profesora PAT, a w 2006 r. tytuł profesora. W latach 1992-2007 był sekretarzem, a następnie przewodniczącym Sekcji Pastoralistów Polskich. Konsultor Komisji Duszpasterstwa oraz Rady ds. Migracji Turystyki i Pielgrzymek Episkopatu Polski. Członek PTT i Stowarzyszeń Pastoralistów Polskich oraz Pastoralistów Europy Środkowo-Wschodniej. Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej na Wydziale Teologicznym UPJPII.

  Interesuje się m.in. kwestiami teologii parafii, czasu wolnego, turystyki i pielgrzymowania, teo-ekologii oraz apostolstwa świeckich. Autor książek Duszpasterstwo wobec problemu wolnego czasu człowieka (1996), Jesteśmy pielgrzymami przed Tobą (2005).

  Funkcję prorektora pełni od września 2009 r.

  Godziny dyżurów:

  ul. Kanonicza 25
  tel. 12 421 84 16 (w godzinach dyżurów)
  e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

  środa: 13.30-15.00
  piątek: 11.00-12.30
  ***

  ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal
  Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej

  Urodzony w Kielcach w 1961 r. W latach 1981-87 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, gdzie uzyskał magisterium z teologii. W latach 1988-91 podjął studia w Instytucie Katolickim w Paryżu, gdzie uzyskał licencjat kanoniczny z teologii biblijnej i systematycznej. W latach 1991-95 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii duchowości. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości uzyskał w 2003 r. W 2007 r. uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego PAT (profesor nadzwyczajny) a w lipcu 2011 r. tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Od 2009 r. kierownik Katedry Duchowości Mediów i Relacji Społecznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Członek m.in. do Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości i Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

  Zainteresowania naukowe: duchowość biblijna, zwłaszcza listów św. Pawła Apostoła; „nowe” stworzenie jako odnowienie i udzielenie pełni życia; miejsce świata stworzonego w dziele zbawienia; duchowość mediów i relacji społecznych, zwłaszcza obecny wpływ duchowości chrześcijańskiej na życie jednostek i społeczności, przekaz duchowości chrześcijańskiej i reagowanie na nią, media i duchowość.

  Ważniejsze publikacje: Duchowość chrześcijan w świetle listów Pawłowych: związki z Bogiem (Kraków 2010), Dzieje modlitwy – Dzieje Apostolskie. Modlitwa nie tylko pierwszego i drugiego pokolenia chrześcijan (Kielce 2008), Odnowienie i udzielenie pełni życia w Świętym Duchu Ojca i Chrystusa. Studium na podstawie listów św. Pawła Apostoła, Przez Chrystusa, ku Chrystusowi, z Chrystusem (Kraków 2002). Spod panowania grzechu i śmierci do pełni życia. Duchowość biblijna (Kraków 2007).

  Funkcję prorektora pełni od września 2010 r.

  Godziny dyżurów:

  ul. Kanonicza 25
  tel. 12 421 84 16 (w godzinach dyżurów)
  e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

  środa: 12.00-13.00
  czwartek: 13.15-14.45

  ***

  ks. dr hab. Arkadiusz Baron, prof. UPJPII
  Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej


  Urodzony w Żywcu w 1960 r. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych na WT PAT w Krakowie w latach 1979-1985 podjął studia doktoranckie w Instytucie Katolickim w Paryżu - lata 1987-1988. Studia kontynuował w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie - lata 1988-1993 i ukończył doktoratem z teologii oraz nauk patrystycznych. Po powrocie do Polski w 1994 r. podjął pracę przy katedrze patrologii na WT PAT w Krakowie.
  W latach 1996-1997 przebywał gościnnie w seminarium w Morogoro w Tanzanii, afiliowanego do Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum w Rzymie, gdzie wykładał w języku angielskim patrologię, metodologię teologiczną oraz uczył greki biblijnej i łaciny.
  W październiku 2006 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie patrologii, jest kierownikiem katedry historii dogmatu na WT UPJPII. W roku akademickim 2009-2010 pełnił funkcję prodziekana WT UPJPII.

  Zainteresowania i praca naukowa: inkulturacja chrześcijaństwa w starożytności; wpływ światopoglądu na rozumienie i wdrażanie w życie wyznawanych prawd i zasad; współredaktor „Myśli Teologicznej” oraz serii patrystycznej „Źródła Myśli Teologicznej”; tłumacz tekstów soborowych i synodalnych oraz komentarzy patrystycznych do ksiąg biblijnych (Augustyn, Jan Chryzostom, Hieronim, Mariusz Wiktoryn, Pelagiusz).

  Ważniejsze publikacje: Repertorium linguae Latinae (Kraków 1991; 2006), Spór o Pawła, spór o człowieka czy spór o Boga? Refleksje na marginesie kontrowersji pelagiańskiej (Kraków 1999), Dokumenty Soborów Powszechnych (wybór, układ i oprac., pr. Zb), (t. 1-4, Kraków 2001-2004), Neoplatońska idea Boga a ewangelizacja, Dokumenty synodów od 50 do 431 r., (wybór, układ i oprac, pr.zb.), (t. 1. 4, Kraków 2006, 2010).

  Funkcję prorektora UPJPII pełni od września 2010 r.

  Godziny dyżurów:

  ul. Kanonicza 25
  tel. 12 421 84 16 (w godzinach dyżurów)
  e-mail: rektorat@upjp2.edu.pl

  wtorek: 14.00-15.00
  czwartek: 09.30-11.00