Pomoc materialna


Komunikat dla studentów i doktorantów pobierających stypendia o charakterze socjalnym i specjalnym (II semestr 2011-2012)

Przypominam, że z dniem 31 stycznia 2012 roku upływa termin składania wniosków o stypendia o charakterze socjalnym i specjalnym na II semestr 2011/2012.
Studenci i doktoranci, którym sytuacja materialna w rodzinie w 2011 roku nie uległa zmianie w stosunku do roku 2010 składają – załącznik nr 10.
W przypadku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25 - zaświadczenia o dochodach netto za okres od stycznia do grudnia 2011 r. lub inne stosowne dokumenty mówiące o tej zmianie.

[right]Prorektor
ds. ogólnych, studenckich i polityki kadrowej
ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski[/right]

Kraków, dnia 28 grudnia 2011 r.


Zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - świadczeniami pomocy materialnej dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych są:

- stypendia socjalne
- stypendia rektora dla najlepszych studentów
- stypendia ministra za osiągnięcia w nauce
- stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
- zapomogi losowe

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego oraz socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wraz z wymaganymi zaświadczeniami, ustala się na dzień 14 października 2011 roku.
Dla studentów, którzy będą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w semestrze letnim roku akademickiego ustala się termin składania dokumentów do dnia 31 stycznia każdego roku. W przypadku zmiany w sytuacji materialnej w rodzinie studenta lub przekroczenia tych terminów, pomoc materialna może być przyznana od miesiąca następnego po złożeniu kompletu zaświadczeń.

Stypendium socjalne
Stypendium socjalne (zał. Nr 1) przyznawane jest od października do czerwca –semestralnie. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w regulaminie pomocy materialnej. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne, nie może być wyższa niż 782,60 zł netto.
Student, w którego rodzinie miesięczny dochód na jedną osobę jest niższy od minimum socjalnego (456,30 zł) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia szczegółowo informującego z czego rodzina się utrzymuje (zał. Nr 15) oraz przedłożenia zaświadczenia z Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może ubiegać się student z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
Stypendium w zwiększonej wysokości może otrzymać student studiów stacjonarnych, który złożył stosowne oświadczenie (zał. 11), okazał oryginał umowy najmu lokalu lub zaświadczenie z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie.

O wszelkich zmianach dot. zamieszkiwania - student niezwłocznie powiadamia pracownika ds. studenckich.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów
Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane na rok akademicki, po zakończonym i zaliczonym w terminie ustalonym przez Prorektora ds. Ogólnych i Studenckich oraz wypłacane jest studentom od II – V roku.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane studentowi, który po zakończonym roku akademickim, uzyskał w terminie średnią ocen ze wszystkich przedmiotów kończących się egzaminem i wszystkich zaliczeń kończących się oceną w przedziale: 4,30 – 5,00 lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (wg kryteriów określonych w zał. Nr 14).
Stypendium otrzymuje maksymalnie 10% studentów osiągających najlepsze wyniki na każdym kierunku studiów.
Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta (zał. Nr 13).

Termin składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów ustala się na dzień 14 października 2011 r.( w dziekanatach wydziałów).
Termin przekazania wniosków wraz z listą rankingową studentów przez dziekanaty do Działu Spraw Studenckich upływa z dniem 25 października 2011 r.


Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2010/2011 z naszej uczelni otrzymali:

Wydział Nauk Społecznych
1. P. Piekara Michał

Wydział Teologiczny
1. P. Farnik Łucja
2. Kleryk Porosło Krzysztof

Stypendia przyznane zostały na okres 10 miesięcy: od października 2010 do lipca 2011 r.

Informacje na temat składania wniosków o przyznanie stypendiów ministra, w tym m.in. nowe wzory wniosków, wskazówki dotyczące wypełniania wniosków, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa www.mnisw.gov.pl (dział „Szkolnictwo wyższe” – „Aktualności”).

Zapomogi
Zapomogę losową (zał. Nr 2) może otrzymać student w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną na skutek : nieszczęśliwego wypadku, poważnej choroby, śmierci członka najbliższej rodziny, klęski żywiołowej na podstawie złożonych dokumentów (np. zaświadczenia lekarskie, orzeczenia sądowe, policyjne itp.). Zapomogę można otrzymać jeden raz w semestrze.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Warunkiem otrzymania stypendium jest przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
W przypadku złożenia wniosku (zał. Nr 3) w trakcie semestru, stypendium przyznawane jest wówczas od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.
Wysokość stypendium specjalnego zależy od stopnia niepełnosprawności.

Wnioski o stypendium specjalne należy składać do dnia 14 października 2011 r. – w Biurze Osób Niepełnosprawnych ul. Kanonicza 9.

Informacje w sprawach studenckich
Dokumenty dotyczące przyznawania pomocy materialnej (stypendia socjalne) dla studentów na I semestr 2011/2012 należy składać w terminie od 10 do 14 października 2011 r. u pracownika ds. studenckich ul. Kanonicza 9.
Wszelkie informacje w sprawach stypendialnych można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25 tel. 12-4302043 w godzinach przyjęć studentów tj. :
- poniedziałek w godzinach od 9 – 12 tej
- środa w godzinach od 9 – 12 tej
- czwartek w godzinach od 9 – 12 i 13 – 15 tej

Studenci z Wydziału Teologicznego w Tarnowie składają wnioski w podanych terminach u Pana Ryszarda Peschaka.
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej wraz z niezbędnymi załącznikami do pobrania na stronie internetowej: www.upjp2.edu.pl lub w Dziale Spraw Studenckich ul. Kanonicza 25.


Załączniki:

1. wzór wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej
2. wzór wniosku o zapomogę
3. wzór wniosku o przyznanie stypendium dla niepełnosprawnych
4. wykaz dokumentacji do obliczenia dochodu w rodzinie
5. zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
6. oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
7. oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
8. zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez osoby prowadzące działalność rolniczą i leśną
9. zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych przez osoby prowadzące działalność rolniczą i leśną (KRUS)
10. oświadczenie do wypełnienia przez studenta (po semestrze zimowym)
11. oświadczenie do zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania
12. oświadczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania
13. wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
14. wykaz kryteriów do stypendium rektora dla najlepszych studentów
15. oświadczenie o brakujących dokumentach
16. oświadczenie dotyczące wykazywania dochodu niższego od minimum socjalnego