Obcokrajowcy


  Przyjmowanie cudzoziemców na studia w Polsce

  Dokumenty źródłowe:
  - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365);
  - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. nr 190, poz. 1406)
  - Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. nr 63 poz. 443)

  Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli:

  - posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,
  - wykazują się dobrym stanem zdrowia , udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
  - posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

  Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

  - ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, albo:
  - posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Języka Polskiego jako obcego, albo:
  - uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

  Cudzoziemcy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia:

  - za pośrednictwem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, które kieruje do uczelni cudzoziemców zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie bez obowiązku odbycia kursu przygotowawczego,
  - za pośrednictwem kierujących ich do uczelni, w celu odbycia studiów i działających z upoważnienia ministra kierowników jednostek, w których odbyli kurs przygotowawczy,
  - w trybie indywidualnym, zwracając się z prośbą o przyjęcie na studia bezpośrednio do Prorektora ds. Ogólnych i Studenckich

  Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie na podstawie:

  - umów międzynarodowych - na zasadach określonych w tych umowach,
  - umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
  - decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
  - decyzji Rektora uczelni.

  jako:
  1. stypendyści strony polskiej (otrzymujący stypendium i zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat)
  2. na zasadach odpłatności,
  3. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
  4. stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
  5. stypendyści uczelni.

  Przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

  Mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich:
  - cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się (dawna karta stałego pobytu),
  - cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,
  - cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
  - pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) tj. (Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja i Wielka Brytania.)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym( tj. Republika Islandii, Księstwo Lichtensteinu, Szwajcarii i Królestwa Norwegii), jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  - cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
  - cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. nr 128, poz. 1175, z późn. zm.).

  Obywatele UE/EFTA i członkowie ich rodzin

  Obywatele Państw członkowskich UE i państw członkowskich EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów mogą podejmować i odbywać studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, w tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg albo na zasadach określonych dla cudzoziemców spoza państw członkowskich UE i EFTA - na zasadach j.w.


  Wymagane dokumenty:

  1) Kandydat zakwalifikowany na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie składa w terminie przewidzianym w harmonogramie następujące dokumenty:

  - świadectwo dojrzałości albo dyplom IB albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą,
  - podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata,
  poświadczona przez UW fotokopia dowodu osobistego,
  - fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  - podanie o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii,
  - dowód uiszczenia opłaty za elektroniczną legitymację studencką,
  - zaświadczenie lekarskie - w przypadku gdy jednostka rekrutująca wymaga takiego zaświadczenia.

  2) Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - poza ww. dokumentami - wymagany jest dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

  3) Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanymi za granicą - poza wymienionymi ww. dokumentami - wymagane są następujące dokumenty:

  - zaświadczenie o nostryfikacji - w przypadku świadectwa maturalnego wydanego w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty;
  - poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);
  - tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu oraz ww. poświadczenia (jeśli zostało sporządzone w języku obcym);
  - kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony - karta czasowego pobytu lub zezwolenie na osiedlenie się - karta stałego pobytu)
  - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych.

  NAZWY ZAGRANICZNYCH ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI


  upoważniających do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce z pominięciem procesu nostryfikacji świadectwa na podstawie umów międzynarodowych o uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu zawartych przez Rzeczpospolitą Polską oraz skale ocen stosowane w szkolnictwie średnim
  Dodatkowych informacji nt. wzorów wymienionych dokumentów oraz funkcjonowania międzynarodowych umów o uznawaniu równoważności dokumentów o wykształceniu udziela:
  Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
  ul. Smolna 13
  00-375 Warszawa
  tel. 828 81 61-61
  e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl

  UWAGA! Zawartymi w niniejszym wykazie informacjami można się posługiwać jedynie z pewnymi zastrzeżeniami, a mianowicie:
  1) w ostatnim czasie przestało obowiązywać wiele umów międzynarodowych dot. uznawalności wykształcenia; na podstawie danej umowy mogą być uznane wyłącznie dokumenty wydane w czasie jej obowiązywania. Aktualny wykaz umów dla poszczególnych krajów dostępny jest na stronie BUWiWM pod adresem: http://www.buwiwm.edu.pl/uzn/podstawy.htm

  2) w obiegu jest bardzo wiele fałszywych dokumentów o wykształceniu, zwłaszcza z krajów byłego ZSRR, dlatego zaleca się, by uczelnie wymagały od kandydatów na studia potwierdzenia uznania danego dyplomu czy świadectwa przez właściwą instytucję - w tym przypadku kuratorium oświaty. Warto też wymagać od posiadaczy zagranicznych świadectw apostille lub legalizacji [16 stycznia 2006].

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128 poz. 1175 z 2003 r.)

  Obywatele Unii Europejskiej wjeżdżają do Polski bez wizy i mogą przebywać na terytorium Polski nie legalizując swojego pobytu przez okres 3 miesięcy, jeżeli zamierzają przedłużyć pobyt powinni przed upływem 3 miesięcy dokonać rejestracji pobytu na terytorium Polski. Natomiast pozostali cudzoziemcy mają obowiązek wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu. Obywatele krajów nie należących do Unii Europejskiej przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju. W celu przedłużenia pobytu na terytorium Polski należy wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu 45 dni przed datą upływu ważności wizy.