Warsztaty BB (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu podstaw organizacji i zarządzania, podstaw ekonomii, podstaw psychologii, socjologii i pracy socjalnej.

Cele

Nabycie i pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w tematyce bezrobocia, pracy z osobami bez-robotnymi, motywów i psychospołecznych aspektów bezrobocia.

Treści kształcenia

Zapoznanie studentów z teorią bezrobocia, psychologicznymi aspektami bezrobocia, sposobami reha-bilitacji społecznej i zawodowej. Nauka planowania pomocy i organizacji wsparcie dla osób bezro-botnych.

1. Teoria bezrobocia, definicje i jego rodzaje.
2. Opinia społeczna wobec osób bezrobotnych.
3. Historie osób bezrobotnych.
4. Znaczenie pracy w życiu człowieka
5. Stres związany z bezrobociem.
6. Konsekwencje bezrobocia dla człowieka i jego rodziny.

Efekty kształcenia

WIEDZA – w wyniku przeprowadzonych zajęć student: charakteryzuje, definiuje, dobiera, formułuje, identyfikuje, nazywa, objaśnia, odtwarza, opisuje, podsumowuje, proponuje, rozpoznaje, rozpoznaje, rozróżnia, tłumaczy, wskazuje, wybiera, wylicza, wymienia …
Student ma podstawową wiedzę o definicjach i rodzajach bezrobocia. Zna psychologiczne pod-stawy bezrobocia i jego wpływ na psychospołeczne funkcjonowanie człowieka. Rozumie pod-stawowe pojęcia z tego zakresu.
(efekt kształcenia dla kierunku studiów – „Posiada podstawową wiedzę o instytucjach społecznych kluczo-wych dla systemu pomocy społecznej w Polsce (kulturowych, polityczno-administracyjnych, ekonomicznych, socjalnych, związanych z opieką zdrowia, prawem, bezpieczeństwem).” K_W04; „Posiada podstawową wiedzę o instytucjach społecznych kluczowych dla systemu pomocy społecznej w Polsce (kulturowych, polityczno-administracyjnych, ekono-micznych, socjalnych, związanych z opieką zdrowia, prawem, bezpieczeństwem).”K_W05; Posiada uporządkowaną wiedzę o rodzajach dysfunkcji środowisk społecznych oraz współczesnych problemach i patologiach społecznych. K_W09; „Posiada wiedzę o projektowaniu i przeprowadzaniu indywidualnej, grupowej i środowiskowej zmiany w środowiskach życia człowieka – rodzina, grupy rówieśnicze, instytucje wychowawcze, edukacyjne, miejsca pracy zarob-kowej i organizacji czasu wolnego, środowisko lokalne – poprzez identyfikację, wy-dobywanie i wzmacnianie ich sił roz-wojowych.” K_W12


UMIEJĘTNOŚCI – w wyniku przeprowadzonych zajęć student: analizuje, decyduje, dobiera, eksploatuje, formułu-je, inicjuje, interpretuje, kalkuluje, kontroluje, koordynuje, wykorzystuje, łączy, montuje, nakreśla, oblicza, obsługuje, ocenia, opracowuje, organizuje, planuje, podejmuje, porządkuje, posługuje się, postępuje, prezentuje, projektuje, prowadzi, przeprowadza, przygotowuje, rozwiązuje, rozwija, krytykuje, sporządza, stosuje, strukturyzuje, szacuje, tworzy, użytkuje, wdraża, weryfikuje, współpracuje, wykonuje, wykorzystuje, wyszukuje, zatwierdza…

Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania: konkretnych problemów w tematyce bezrobocia; przyczyn i przebiegu bezrobocia; rozstrzygnięć danych pro-blemów z wykorzystaniem konkretnych metod pracy oraz przy współpracy z odpowiednimi in-stytucjami, w oparciu o określone obowiązujące przepisy prawa.
(efekt kształcenia dla kierunku studiów – „Posiada wiedzę o projektowaniu i przeprowadzaniu indywidualnej, grupowej i środowiskowej zmiany w środowiskach życia człowieka – rodzina, grupy rówieśnicze, instytucje wychowawcze, edukacyjne, miejsca pracy zarobkowej i organizacji czasu wolnego, środowisko lokalne – poprzez identyfikację, wy-dobywanie i wzmacnianie ich sił rozwojowych.” K_W12


KOMPETENCJE (POSTAWY) – w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: aktyw-na postawa w/do, chętny do, dbały o, kreatywny, otwarty na, postępuje zgodne z, postępuje zgodne z zasadami etyki, postrzega relacje, ma świadomość, wrażliwy na, wyraża oceny, zdeterminowany, zdolny do, zorientowany na…

Student potrafi formułować opinie dotyczące osób bezrobotnych oraz relacji pomiędzy stanem bezrobocia a funkcjonowaniem społecznym i przyszłą karierą zawodową; kreatywnie i krytycz-nie wskazuje odpowiednie rozstrzygnięcia.
(efekt kształcenia dla kierunku studiów – „„Posiada wiedzę o projektowaniu i przeprowadzaniu indywidual-nej, grupowej i środowiskowej zmiany w środowiskach życia człowieka – rodzina, grupy rówieśnicze, instytucje wycho-wawcze, edukacyjne, miejsca pracy zarobkowej i organizacji czasu wolnego, środowisko lokalne – poprzez identyfikację, wy-dobywanie i wzmacnianie ich sił rozwojowych.” K_W12

Metody dydaktyczne

Prezentacje graficzne (w tym multimedialne), dyskusja, miniwykład, praca w grupach.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

WIEDZA
przygotowanie projektu i prezentacja wybranego problemu dotyczącego bezrobocia

UMIEJĘTNOŚCI
przygotowanie projektu i prezentacja wybranego problemu dotyczącego bezrobocia

KOMPETENCJE
przygotowanie projektu i prezentacja wybranego problemu dotyczącego bezrobocia

Lektury podstawowe

Wojewódzki Urząd Pracy, Informacja – o zawodach, edukacji, szkoleniach i rynku pracy, Kraków, 2009
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności; http://www.praca.gov.pl
Paszkowska – Rogacz A., Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Warszawa 2002
Pisula D., ABC doradcy zawodowego. Rozmowa doradcza, Warszawa, 2010
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.
Żylak A., Bryk J., Rukszan K., Twój klucz do kariery – otwórz się na pracę dla osób niepełno-sprawnych, Wydanie II, Warszawa,2009
Bielecki J., Dziedzic A., Łuciak M., Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców za-wodowych w sektorze edukacji. Materiały poseminaryjne, Warszawa 2010
Ford Berry J., Zorganizuj się. Jak szybko i łatwo uporządkować przestrzeń wokół siebie i swoje… życie, Warszawa 2012
Gajda M., Cel: zdobyć i utrzymać pracę. Przewodnik dla osób z niepełno sprawnościami, War-szawa, 2008
Kantyka S., Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych, Katowice, 2010
Ros Jay, Rozmowa kwalifikacyjna. Co pracodawca chce usłyszeć i jak mu to powiedzieć, War-szawa, 2010

Boni M., Gosk I., Piotrowski B., Tyrowicz J., Wygnański J. J., „Bezrobocie – co robić? Rola organizacji pozarządowych na rynku usług pracy”, Warszawa, 2006, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

Duda Małgorzata, „Bezdomny moim bratem. O Polskiej bezdomności przełomu wieków w świetle społecznej nauki Kościoła”, Wydawnictwo Św. Stanisława, BM, Kraków, 2011, ISBN: 978-83-7422-351-5
Ustawa o pomocy społecznej 2004
Ustawa o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy 2004

Lektury uzupełniające

Kukla D., Duda W., Czerw – Bajer M., Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego, Warszawa 2011
Mrożek M., ABC doradcy zawodowego. Praca z klientem dorosłym, Warszawa 2009
Peace B., Peace A., Mowa ciała, Poznań 2011
Peace B., Peace A., Mowa ciała w pracy, Poznań 2011
Sołtysińska G., ABC doradcy zawodowego. Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Materiały dla szkolnego doradcy zawodowego, Warszawa, 2010
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U.97.123.776 z późn. zm.