Tutoring z liturgiki (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

nie ma

Cele

Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z tematyką dotyczącą liturgii i liturgiki i wyboru w przyszłości przez niego seminarium z liturgiki.

Treści kształcenia

Podczas spotkań student zapoznaje się z literaturą dotyczącą sprawowania liturgii, źródłami liturgicznymi, publikacjami popularno-naukowymi i naukowymi dotyczącymi liturgiki. 1. Prezentacja treści bazy internetowej (międzynarodowej biblioteki liturgicznej) www.alcuinus.org
2. Polskie czasopisma naukowe i serie wydawnicze z teamtyką liturgiczną.
4. Prezentacja podręczników do liturgiki w języku polskim.
5. Analiza wybranych artykułów umieszczonych w bieżących numerach periodyków:
- Ruch Biblijny i Liturgiczny;
- Liturgia sacra;
- Anamnesis.
6. Uczta paschalna - Ostatnia wieczerza.
7. Źródła liturgiczne:
- Traditio Apostolica;
- Konstytucje Apostolskie;
- Ordines Romani.
8. Ewolucja gestów i słów podczas konsekracji w czasie Mszy św. w drugim tysiącleciu Kościoła rzymskokatolickiego.
9. Znak krzyża w liturgii.
10. Lektura i analiza Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego. 1. Prezentacja treści bazy internetowej (międzynarodowej biblioteki liturgicznej) www.alcuinus.org
2. Polskie czasopisma naukowe i serie wydawnicze z teamtyką liturgiczną.
4. Prezentacja podręczników do liturgiki w języku polskim.
5. Analiza wybranych artykułów umieszczonych w bieżących numerach periodyków:
- Ruch Biblijny i Liturgiczny;
- Liturgia sacra;
- Anamnesis.
6. Uczta paschalna - Ostatnia wieczerza.
7. Źródła liturgiczne:
- Traditio Apostolica;
- Konstytucje Apostolskie;
- Ordines Romani.
8. Ewolucja gestów i słów podczas konsekracji w czasie Mszy św. w drugim tysiącleciu Kościoła rzymskokatolickiego.
9. Znak krzyża w liturgii.
10. Lektura i analiza Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego.

Efekty kształcenia

Student rozumie kulturotwórczą rolę Kościoła i teologii, zarówno w aspekcie historycznym jak i społecznym (TMA_W14);
- potrafi popularyzować wiedzę teologiczną, przekazywać ją i dzielić się doświadczeniem religijno-duchowym;
- podejmuje przez całe życie osobisty religijno-duchowy rozwój.

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia są realizowane przez prezentacje i dyskusje.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

obecność i aktywne uczestnictwo na ćwiczeniach

Lektury podstawowe

- Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego oraz wskazania Episkopatu Polski, Pallottinum, Poznań 2006.
- D. Kwiatkowski, Liturgika. Materiały do ćwiczeń dla studentów teologii. Poznań 2003 (Biblioteka pomocy naukowych, t. 25).

Lektury uzupełniające

wybrane artykuły z czasopism:
„Ruch Biblijny i Liturgiczny”;
„Christianitas”;
„Liturgia sacra”;
„Anamnesis”.