Szkolenie BHP (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak wiadomości z zakresu bezpieczeństwa pracy podczas zajęć z uwagi na rozpoczynjącą edukację.

Cele

Pozyskanie podstawowej wiedzy z zakresy bhp podczas prowadzenia zajęć. Obowiązki Rektora oraz prowadzących zajęcia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia zajęć. Podstawowe wiadomości z zakresu prowadzenia ewakuacji z budynków dydaktycznych. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

Podstawa prawna: Rozp. Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2007r. w sprawie bhp na uczelniach Wyższych. Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 897 z dnia 18 lipca 2007 r.

Treści kształcenia

1. Podstawy prawne z zakresu bhp na Uczelniach
2. Odpowiedzialność Rektora oraz prowadzących zajęcia w zakresie bhp
3. Prowadzenie ewakuacji
4. Postępowanie Wypadkowe
5. Pierwsza Pomoc

Efekty kształcenia

Posiadanie wiedzy w zakresie bhp podczas prowadzenia zajęć. Posiadania umiejętności oraz wiedzy w zakresie zasad ewkuacji oraz udzielania pierwaszej pomocy.

Metody dydaktyczne

Prezentacja multimedialna.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Wykład oraz udzielanie pierwszej pomocy. Przedstawienie studentowi zasad postepowania w sytuacjach występienia pożaru.

Lektury podstawowe

Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 897 z dnia 18 lipca 2007 r.

Lektury uzupełniające

nie dotyczy

Uwagi

nie dotyczy