Ćwiczenia z historii sztuki starożytnej (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak.

Cele

Celem ćwiczeń jest poszerzenie wiedzy z zakresu historii sztuki starożytnej.

Treści kształcenia

T.1 - Sztuka egipska: omówienie typów założeń świątynnych i grobowych, dekoracji malarskiej, wyposażenia grobowego, kanonu przedstawień w malarstwie i plastyce.
T.2 - Sztuka etruska: omówienie ewolucji formy architektonicznej grobowców, zabytków malarstwa ściennego, przykładów typowych wyrobów rzemiosła artystycznego.
T.3 - Zajęcia w ekspozycji muzealnej: ćwiczenia w zakresie opisywania zabytków i ich interpretowania w oparciu o wiedzę pozyskaną podczas wykładów i z literatury przedmiotu.
T.4 - Mitologia grecka i rzymska
T.5 - Geografia świata starożytnego Ćwiczenia stanowią uzupełnienie wykładów w zakresie sztuki Egiptu w odniesieniu do typów założeń świątynnych i grobowych, wystroju malarskiego, wyposażenie grobowego, kanonu przedstawień w malarstwie i plastyce oraz obejmują krótki przegląd zabytków kultury etruskiej, głównie form grobowców oraz przykładów malarstwa ściennego. Część zajęć odbywająca się w ekspozycji sztuki starożytnej Muzeum Czartoryskich pozwala na ćwiczenie samodzielnego opisywania zabytków i ich interpretowania, bazując na wiedzy pozyskanej podczas wykładów i z literatury przedmiotu. Dzięki tym zajęciom student ćwiczy umiejętność krytycznej analizy i interpretacji dzieła sztuki z zastosowaniem prezentowanych na wykładzie metod, uczy się również merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów. Ćwiczenia poszerzają również wiedzę z zakresu mitologii oraz geografii świata starożytnego.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student nabywa podstawową wiedzę z dziedziny historii sztuki egipskiej i etruskiej.
W_2 Student zdobywa wiedzę o dyscyplinach naukowych powiązanych z historią sztuki starożytnej.
W_3 Student poszerza wiedzę z zakresu ikonografii dzieł sztuki.

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Student nabywa umiejętność analizy formalnej, stylistycznej i ikonograficznej zabytku oraz korzystania z literatury przedmiotu.

Metody dydaktyczne

M.1 Konwersatorium
M.2 Prezentacja multimedialna
M.3 Ćwiczenia prowadzone w ekspozycji muzealnej

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie wypowiedzi studenta podczas zajęć w ekspozycji muzealnej oraz pisemnych kolokwiów. Regularne uczęszczanie, aktywność, zaliczenie tematów opracowywanych podczas ćwiczeń.

Lektury podstawowe

Dobrowolski W., Sztuka Etrusków, 1971;
Ikram S., Śmierć i pogrzeb w starożytnym Egipcie, 2003;
Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, 1997;
Lipińska J., W cieniu piramid, 2003.

Lektury uzupełniające

Bernhard M. L., Historia starożytnej sztuki greckiej, t. I-IV, 1989-1993;
Hölscher T., Sztuka rzymska: język obrazowy jako system semantyczny, 2011;
Lengauer W., Religijność starożytnych Greków, 1994;
Schulz R., Seidel M., Egipt. Świat faraonów, 2001.