Historia sztuki starożytnej (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak.

Cele

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zjawiskami w sztuce starożytnej.

Treści kształcenia

T.1 - Wprowadzenie do terminologii i do metodologii badań nad sztuką i kulturą starożytną.
T.2 - Sztuka grecka: rozwój architektury, rzeźby oraz malarstwa wazowego w okresie geometrycznym, archaicznym, klasycznym i hellenistycznym.
T.3 - Sztuka rzymska: rozwój architektury i urbanistyki, malarstwa ściennego oraz plastyki w okresie republiki i cesarstwa. Podczas wykładu zaprezentowana zostanie historia architektury starożytnej, zabytki rzeźby oraz malarstwa wazowego. Najważniejsze sanktuaria greckie omówione zostaną w sposób monograficzny. W odniesieniu do sztuki rzymskiej słuchacze zapoznają się z rozwojem architektury i urbanistyki, malarstwa ściennego oraz plastyki ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby portretowej a także płaskorzeźby historycznej i sarkofagowej.

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 Student potrafi posługiwać się właściwą terminologią z zakresu sztuki i kultury starożytnej.
W_2 Student poznaje periodyzację historii sztuki greckiej i rzymskiej, potrafi omówić najważniejsze zabytki z poszczególnych okresów.

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 Student potrafi omówić kontekst kulturowy najważniejszych dzieła sztuki dla danej epoki.

Metody dydaktyczne

M.1 Wykład
M.2 Prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny. Wykazanie się umiejętnością charakteryzowania zjawisk artystycznych w sztuce danego okresu, rozpoznanie i datowanie prezentowanego na ilustracji dzieła sztuki, omówienie związanej z nim problematyki artystycznej oraz historyczno-kulturowej w zakresie omówionym podczas wykładu. Oceniana jest także umiejętność posługiwania się właściwą terminologią oraz podstawowa wiedza z zakresu topografii, religii, filozofii i literatury antycznej.

Lektury podstawowe

Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, 1997;
Kumaniecki K., Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu, 1964;
Majewski K (red.), Kultura materialna starożytnej Grecji, 1975;
Makowiecka E., Sztuka grecka, Warszawa 2007;
Makowiecka E., Sztuka Rzymu, Warszawa 2010.

Lektury uzupełniające

Bernhard M. L., Sztuka grecka, 1981;
Bernhard M. L., Greckie malarstwo wazowe, 1966;
Bernhard M. L., Historia starożytnej sztuki greckiej, t. I-IV, 1989-1993;
Ostrowski J. A., Starożytny Rzym. Polityka i Sztuka, 1999; Papuci-Władyka E., Sztuka starożytnej Grecji, 2001;
Sadurska A., Archeologia starożytnego Rzymu, I–II, 1980;
Müller-Wiener W., Greckie budownictwo antyczne, 2004;
Nowicka M., Malarstwo antyczne. Zarys, 1985;
Parnicki-Pudełko S., Architektura starożytnej Grecji, 1975; Rutkowski B., Sztuka egejska, 1987.