Antropologia kulturowa i socjologia kultury II (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Celem wykładu jest przegląd wybranej problematyki dotyczącej kultury jako przedmiotu zainteresowań antropologii kulturowej i socjologii kultury.

Treści kształcenia

T.1 - Antropologia kulturowa a socjologia kultury (specyfika i granice dyscypliny, pola zainteresowań, jakościowe i ilościowe metody badań).
T.2 - Kultura jako przedmiot poznania naukowego (pojęcie „kultury” i sposoby jego rozumienia, typy kultury tzw. tradycyjne, rycerska i szlachecka, mieszczańska, narodowa, masowa/popularna).
T.3 - Kategorie kultury i ich analityczna przydatność (czas, przestrzeń, sacrum/profanum, swój/obcy, mit, tradycja).

Efekty kształcenia

WIEDZA
W_1 - Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej antropologii i socjologii kultury, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej.
W_2 - Student zna terminologię nauk humanistycznych na poziomie rozszerzonym.

UMIEJĘTNOŚCI
U_1 - Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów kultury, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
U_2 - Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie antropologii i socjologii kultury lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych.

KOMPETENCJE
K_1 - Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
K_2 - Student aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.
K_3 - Student systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce.

Metody dydaktyczne

M.1 - Wykład
M.2 - Prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Egzamin
Test typu otwartego
Na ocene 3 40% prawidłowych odpowiedzi
Na ocene 3.5 50% prawidłowych odpowiedzi
Na ocene 4 60% prawidłowych odpowiedzi
Na ocene 4.5 75% prawidłowych odpowiedzi
Na ocene 5 90% prawidłowych odpowiedzi

Lektury podstawowe

Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, ( red.) A. Mencwel, Warszawa 2005.
Eliade M., Sacrum i profanum. O istocie religijności, Warszawa 1996;
Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 2007;
Kłoskowska A., (red.), Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, Wrocław 1991;
Leach E., Greimas A. J., Rytuał I narracja, Warszawa 1989;
Nowicka E., Świat człowieka - świat kultury, Warszawa 2013;
Salzman P.C., Rice P. C., Myśleć jak antropolog, Gdańsk 2009;.
Szacki J., Tradycja. Przegląd problematyki, Warszawa 1971;
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012;
Tarkowska E. (red.), Socjologia a antropologia. Stanowiska i kontrowersje, Wrocław 1992;
Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, (red.) T. Buliński, M. Kairski, Poznań 2011.
Werner W., Historyczność i mit. Między rozróżnieniem a samookreśleniem [w:] B. Korzeniewski (red.) Narracje o Polsce, Poznań 2008(2009).
Zajączkowski A., Szlachta polska. Kultura i struktura, Warszawa 1993.

Lektury uzupełniające

Banaszkiewicz J., Fabularyzacja przestrzeni. Średniowieczny przykład granic, „Kwartalnik Historyczny” LXXXVI, 1979, z.1;
Barley N., Niewinny antropolog, Warszawa 1999;
Burszta J., Kultura ludowa – kultura narodowa, Warszawa 1974;
Bystroń J. S., Megalomania narodowa, wyd. II Warszawa 1995;
Czarnowski S., Podział przestrzeni i jej rozgraniczenie w religii i magii [w:] Tenże, Dzieła, t. I Warszawa 1956;
Czarnowski S., Kultura religijna wiejskiego ludu polskiego, [w:] Tenże, Dzieła t. 1, Warszawa 1956;
Hammersley M., P. Atkinson, Metody badań terenowych, Poznań 2000;
Mandes S., Świat przeżywany w socjologii, Warszawa 2011;
Niżnik J., Mit jako kategoria metodologiczna, „Kultura i Spoleczeństwo“ XXII:1978, nr 3;
Rytuał. Przeszłość i teraźniejszość, (red.) M. Filipek, M. Rajewski, Lublin 2006;
Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1978.