Czytanie partytur (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

* Umiejętność gry na instrumentach klawiszowych
* Umiejętność czytania nut
* Umiejętność gry prima vista

Cele

Celem tego przedmiotu jest zdobycie przez studenta umiejętności do zagrania partytury chóralnej na fortepianie, zarówno w tradycyjnie stosowanych kluczach G i F, jak również w starych kluczach z grupy C. Student po kursie powinien umieć odczytać zapis nutowy w transpozycjach sekundowych i tercjowych w górę i w dół w stosunku do tonacji oryginalnej.

Treści kształcenia

T_1 J.S. Bach,
- Chorały czterogłosowe w starych kluczach
– Inwencje dwu, i trzygłosowe na fortepian– Preludia i fugi, tom I i II

T_2 Partytury na chór a cappella – wybór, od renesansu po XX wiek.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Student posiada ogólną wiedzę w zakresie chóralnej literatury muzycznej, poszerzonej o znajomość repertuaru związanego z przedmiotem czytanie partytur.

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Student dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do rozwiązywania problemów związanych z rozczytaniem partytury chóralnej, okresu od średniowiecza do czasów obecnych.

KOMPETENCJE
Ek_1 Student samodzielnie podejmuje działania służące do osiągnięcia zamierzonych celów artystycznych.

Metody dydaktyczne

M_1 Czytanie partytur to zajęcia praktyczne, polegające na umiejętności zagrania na fortepianie partytur chóralnych. Pomocniczym elementem do odczytania partytury jest nauka czytania głosów zapisanych w starych kluczach. Cele te osiąga się poprzez ćwiczenie, oraz pracę indywidualną studenta.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną

W_1 kolokwia ze znajomości partytur
W_2 sprawdzanie umiejętności odczytania partii wokalnych zapisanych w starych
kluczach.

Lektury podstawowe

J.S.Bach – Chorały czterogłosowe w starych kluczach
– Inwencje dwu, i trzygłosowe na fortepian
– Preludia i fugi tom I i II
Partytury na chór a cappella różnych kompozytorów – wybór, od renesansu po XX wiek.