Fortepian (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Umiejętność gry na instrumencie (organy lub fortepian) na poziomie szkoły średniej

Cele

Celem ostatecznym nauczania przedmiotu jest osiągnięcie umiejętności gry na fortepianie w stopniu umożliwiającym sprawne posługiwanie się nim tak w trakcie studiów (harmonia, czytanie partytur, akompaniament liturgiczny), jak i w przyszłej pracy zawodowej (organista, akompaniator, nauczyciel, dyrygent)

Treści kształcenia

T_1 Program poszczególnych semestrów determinowany jest wymaganiami egzaminacyjnymi.
O wyborze odpowiedniego repertuaru decydują indywidualne predyspozycje i możliwości studenta.
Każdy student zobowiązany jest do przygotowania trzech zróżnicowanych pod względem formalnym i stylistycznym utworów (niezbędne minimum programowe).

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z kierunkiem

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Wykonuje utwory muzyczne związane z kierunkiem studiów, zgodnie ze stylistyką epoki, w której zostały stworzone
Eu_2 Posiada umiejętność akompaniowania

KOMPETENCJE
Ek_1 Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy
Ek_2 Realizuje koncepcje i działania artystyczne wynikające z własnej wyobraźni, ekspresji i intuicji wykazując się umiejętnością organizacji pracy
Ek_3 W sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania

Metody dydaktyczne

M_1 zajęcia indywidualne

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Przesłuchanie na zajęciach - uzyskanie zaliczenia przedmiotu dopuszcza studenta do egzaminu
W_2 Egzamin
Student zostaje dopuszczony do egzaminu po zaliczeniu przedmiotu
Wszystkie utwory na egzaminie student wykonuje z pamięci.

Lektury podstawowe

J. S. Bach: Preludia i fugi, Suity francuskie, Suity angielskie, Toccaty, Partity
G.F. Haendel: Suity; D. Scarlatti: Sonaty; M.Clementi: Sonaty; W.A. Mozart: Sonaty, Wariacje; L.v. Beethoven: Sonaty, Wariacje ; J.Haydn : Sonaty, Wariacje;
F. Chopin, E. Grieg, P. Czajkowski, F. Mendelssohn, J.Brahms, S. Rachmaninow, A. Scriabin, C. Debussy i inni

Lektury uzupełniające

H. Neuhaus: Sztuka pianistyczna Kraków 1970;, Cz. Sielużycki: Ręka pianisty Kraków 1982; G. Sandor: O grze na fortepianie Warszawa 1994;A. Foldes: ABC pianisty Kraków 1966; J. Kleczyński: O wykonywaniu dzieł Chopina Kraków 1959, W. Chmielowska: Z Zagadnień nauczania gry na fortepianie, Kraków 1963; G. Payzant: G.Gould, Łodź1995;
N. Harnoncourt: Muzyka mową dźwięków Warszawa 1995; J.J. Eigeldinger: Szkice do metody gry fortepianowej Kraków 1995
Czasopisma muzyczne.