Organoznawstwo (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca nomenklatury organowej, zasad strojenia i rejestracji, znajomość podstawowych pojęć dot. organów.

Cele

Przyswojenie ogólnych informacji dotyczących historii powstania organów, jego ewoluowanie na przestrzeni wieków, a także zdobycie umiejętności opisu instrumentu, świadomość umiejscowienia organów w liturgii jak również zdiagnozowanie ogólnych problemów technicznych w organach.

Treści kształcenia

T_1 zarys historii powstania organów na podstawie opisu Witruwiusza z 1 w. p.n.e. poprzez średniowieczne traktaty dotyczące menzur piszczałek oraz renesansowe dzieło Pretoriusa, aż do XX wiecznej literatury dot. budownictwa organowego
T_2 ukazanie momentu zastosowania organów w liturgii, ich ewolucja w połączeniu z rozwojem muzyki liturgicznej, a także powstanie nurtu świeckiego w muzyce organowej.
T_3 rozwój środków technicznych i nauki oraz ich absorpcja do sztuki organmistrzowskiej – chemia ( metale, lakiery ), fizyka ( fala dźwiękowa, drgania ) elektryka, elektronika, fale radiowe
T_4 pobudzanie ośrodków naukowych do tworzenia nowych możliwości rozwoju lub doskonalenia już istniejących rozwiązań
T_5 podstawy opisu budowy organów – silnik, miech wiatrownice, piszczałki, kontuar; prezentacja poszczególnych elementów składowych
T_6 Znajomość materiałów i narzędzi używanych do budowy i naprawy. Określenie najczęstszych usterek jakie pojawiają się podczas normalnego użytkowania instrumentu.
T_7 zapoznanie się z historycznymi temperacjami i sposobami strojenia.
T_8 oparcie w naukach Kościoła rzymskiego dotyczących aktualnego kształtu muzyki w liturgii.
T_9 dbałość ogólna o instrument.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy własnego instrumentu, strojenia i konserwacji.

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej i ustnej, dotyczącej zagadnień związanych z realizowanym kierunkiem studiów, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

KOMPETENCJE
Ek_1 Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy
Ek_2 Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji

Metody dydaktyczne

M_1 Wykład problemowy,
M_2 prezentacja literatury,
M_3 prezentacja nagrań CD

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Ustny egzamin z oceną na koniec semestru.

Lektury podstawowe

an Chwałek, Budowa organów, Warszawa 1971
Antoni Sapalski, Przewodnik dla organistów, Kraków 1880
Jerzy Gołos, Polskie organy, Warszawa 1989

Lektury uzupełniające

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, PAN 1956
Michale Pretorius, Syntagma musicum II, De organografia, Wolfenbuttel 1619
Ewa Smulikowska, Prospekty organowej w dawnej Polsce, |PAN 1989
Organy i muzyka organowa, Akademia muzyczna Gdańsk