Czytanie partytur (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

* Umiejętność gry na instrumentach klawiszowych; w tym realizacja prostych partytur chóralnych
* Umiejętność czytania nut; w kluczach z grupy G, F, C
* Umiejętność gry prima vista

Cele

Celem tego przedmiotu jest rozwinięcie i doskonalenie u studenta umiejętności zagrania partytury chóralnej, wokalno-instrumentalnej, czy instrumentalnej na fortepianie, zarówno w tradycyjnie stosowanych kluczach G i F, jak również w starych kluczach z grupy C. Student po kursie powinien umieć odczytać zapis nutowy w transpozycjach w stosunku do tonacji oryginalnej.

Treści kształcenia

T_1 J.S. Bach,
- Chorały, motety w starych kluczach
– Inwencje dwu, i trzygłosowe na fortepian– Preludia i fugi, tom I i II
J.S. Bach,
Kompozytorzy epoki klasycyzmu
Kwartety smyczkowe i symfonie oraz dzieła wokalno-instrumentalne np. Msze W.A. Mozarta
T_2 Partytury na chór a cappella – wybór, od renesansu po XX wiek.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Student posiada ogólną wiedzę w zakresie chóralnej literatury muzycznej, poszerzoną o znajomość repertuaru związanego z przedmiotem czytanie partytur; w tym utworów kameralnych, prostych symfonii i muzyki zapisanej w tzw. starych kluczach. Posiada wiedzę na temat muzyki w aspekcie historycznym. Rozumie związki teorii i praktyki w zakresie posiadanej wiedzy o muzyce.

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Student dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do rozwiązywania problemów związanych z rozczytaniem partytury chóralnej, wokalno – instrumentalnej, bądź instrumentalnej - okresu od średniowiecza do czasów obecnych. Poszerza znajomość repertuaru, który może wykorzystywać w działaniach praktycznych związanych z obszarem jego zainteresowań twórczych.

KOMPETENCJE
Ek_1 Student samodzielnie podejmuje działania służące do osiągnięcia zamierzonych celów artystycznych. Realizuje własne koncepcje wynikające z osobistej wyobraźni, potrafiąc korzystać z dotychczasowego doświadczenia i wiedzy – dla uzyskania efektów artystycznych. Posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań, podchodzi twórczo do realizacji dzieła muzycznego, a przez to demonstruje wysoki poziom podczas własnych prezentacji artystycznych. Potrafi korzystać z dotychczasowego doświadczenia, także w zakresie umiejętności organizacji pracy.

Metody dydaktyczne

M_1 Czytanie partytur to zajęcia praktyczne, polegające na umiejętności zagrania na fortepianie partytur chóralnych, instrumentalnych (kwartety, symfonie), czy wokalno – instrumentalnych (msze). Pomocniczym elementem do odczytania partytury wielogłosowej jest nauka czytania głosów zapisanych w starych kluczach. Cele te osiąga się poprzez ćwiczenie, pokaz pedagoga, a przede wszystkim pracę indywidualną studenta.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 kolokwia ze znajomości partytur
W_2 sprawdzanie umiejętności odczytania partii wokalnych zapisanych w starych
kluczach.
W_3 umiejętność transpozycji

Lektury podstawowe

J.S. Bach, Chorały, kantaty itp.( wybór dostosowany do indywidualnych możliwości studenta)
Utwory chóralne (wybór dostosowany do indywidualnych możliwości studenta)
W.A. Mozart, Eine Kleine Nachtmusik, Ave verum, Symfonie (wybór)
J. Haydn, Kwartety smyczkowe (wybór), Symfonie (wybór)
F. Schubert, Msza G-dur