Czytanie partytur (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

* Umiejętność gry na instrumentach klawiszowych; w tym realizacja prostych partytur chóralnych
* Umiejętność czytania nut; w kluczach z grupy G, F, C
* Umiejętność gry prima vista

Cele

Cele przedmiotu Celem tego przedmiotu jest rozwinięcie i doskonalenie u studenta umiejętności zagrania partytury chóralnej, wokalno-instrumentalnej, czy instrumentalnej na fortepianie, zarówno w tradycyjnie stosowanych kluczach G i F, jak również w starych kluczach z grupy C. Student po kursie powinien umieć odczytać zapis nutowy w transpozycjach w stosunku do tonacji oryginalnej.

Treści kształcenia

T_1 J.S. Bach,
- Chorały, motety w starych kluczach
– Inwencje dwu, i trzygłosowe na fortepian– Preludia i fugi, tom I i II
J.S. Bach,
Kompozytorzy epoki klasycyzmu
Kwartety smyczkowe i symfonie oraz dzieła wokalno-instrumentalne np. Msze W.A. Mozarta
T_2Partytury na chór a cappella – wybór, od renesansu po XX wiek.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Student posiada ogólną wiedzę w zakresie chóralnej literatury muzycznej, poszerzoną o znajomość repertuaru związanego z przedmiotem czytanie partytur; w tym utworów kameralnych, prostych symfonii i muzyki zapisanej w tzw. starych kluczach. Posiada wiedzę na temat muzyki w aspekcie historycznym. Rozumie związki teorii i praktyki w zakresie posiadanej wiedzy o muzyce.

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Student dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do rozwiązywania problemów związanych z rozczytaniem partytury chóralnej, wokalno – instrumentalnej, bądź instrumentalnej - okresu od średniowiecza do czasów obecnych. Poszerza znajomość repertuaru, który może wykorzystywać w działaniach praktycznych związanych z obszarem jego zainteresowań twórczych.

KOMPETENCJA
Ek_1 Student samodzielnie podejmuje działania służące do osiągnięcia zamierzonych celów artystycznych. Realizuje własne koncepcje wynikające z osobistej wyobraźni, potrafiąc korzystać z dotychczasowego doświadczenia i wiedzy – dla uzyskania efektów artystycznych. Posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań, podchodzi twórczo do realizacji dzieła muzycznego, a przez to demonstruje wysoki poziom podczas własnych prezentacji artystycznych. Potrafi korzystać z dotychczasowego doświadczenia, także w zakresie umiejętności organizacji pracy.

Metody dydaktyczne

M_1 Czytanie partytur to zajęcia praktyczne, polegające na umiejętności zagrania na fortepianie partytur chóralnych, instrumentalnych (kwartety, symfonie), czy wokalno – instrumentalnych (msze). Pomocniczym elementem do odczytania partytury wielogłosowej jest nauka czytania głosów zapisanych w starych kluczach. Cele te osiąga się poprzez ćwiczenie, pokaz pedagoga, a przede wszystkie pracę indywidualną studenta.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 kolokwia ze znajomości partytur
w_2 sprawdzanie umiejętności odczytania partii wokalnych zapisanych w starych kluczach.
W_3 umiejętność transpozycji

Lektury podstawowe

J.S. Bach – Chorały czterogłosowe i Motety w starych kluczach
– Inwencje dwu, i trzygłosowe na fortepian
– Preludia i fugi tom I i II
W.A. Mozart - kwartety, msze
F. Schubert – Msza G-dur
Partytury na chór a cappella różnych kompozytorów – wybór, od renesansu po XXI wiek.