Komunikacja społeczna i organizacja imprez (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy o procesach komunikowania osób i organizacji oraz umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w pracy muzyka zawodowego.

Treści kształcenia

T_1 Przywództwo jako podstawowa funkcja pracy kierownika zespołu muzycznego i nauczyciela.
T_2 Negocjacje i wystąpienia perswazyjne
T_3 Przemawianie publiczne
T_4 Oferty, sprawozdania, CV, strony internetowe i inne formy pisemne i wizualne
T_5 Sztuka prezentacji złożonych projektów artystycznych i edukacyjnych

Efekty kształcenia

WERDZA
Ew_1 Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej do tworzenia projektów artystycznych i edukacyjnych

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Umie organizować pracę w zespole jako jego kierownik, rozdzielać zadania i objaśniać sposób ich wykonania. Umie formułować ustnie i pisemnie cele działalności indywidualnej, zespołu lub organizacji. Umie zaprezentować efekty pracy zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym.
Jest gotowy do podjęcia kierowniczej roli w zespole podczas organizacji wydarzeń o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym

KOMPETENCJE
Ek_1 Umie współdziałać jako inicjator przedsięwzięć z innymi artystami podczas realizacji wspólnych projektów artystycznych i edukacyjnych. Jest zdolny do podjęcia trudniejszych zadań organizacyjnych - jako przywódca grupy.

Metody dydaktyczne

M_1 wykład konwersatoryjny
M_2 ćwiczenia praktyczne
M_3 praca indywidualna
M_4 praca grupowa

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

ocena ćwiczeń praktycznych wykonywanych na zajęciach
wszystkie efekty kształcenia
W_1 test pisemny

Lektury podstawowe

P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi, Warszawa 2008
J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2005
Wiszniewski, Sztuka mówienia, Katowice 2003
A.Wiszniewski, Sztuka pisania, Katowice 2003

Lektury uzupełniające

A. Załazińska, M. Rusinek, Retoryka codzienna, Warszawa 2010