Wstęp do teorii państwa (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Cele

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi naukowej refleksji nad państwem (zagadnienia terminologiczne i definicyjne; natura władzy politycznej i publicznej; państwo a prawo; geneza państwa; jednostka i obywatel, suwerenność, państwo a społeczeństwo obywatelskie; typy, formy i funkcje państwa, zasadnicze przemiany i kierunki rozwoju współczesnego państwa). Po zakończeniu zajęć student dysponuje zasadniczą wiedzą na temat państwa postrzeganego zarówno w perspektywie normatywnej jak i deskryptywnej i historycznej.

Treści kształcenia

T_1 pojęcie i cechy władzy, funkcje i problem legitymizacji władzy politycznej, władza a przymus, moc i autorytet, władza suwerenna; polityka: pojęcie i definicje, the political, politics, public policy, rządzenie i zarządzanie; pojęcie i cechy państwa, sposoby definiowania państwa, geneza państwa, typ i forma państwa, ustrój terytorialny i systemy rządów;

T_2 relacje: jednostka-państwo-społeczeństwo, człowiek i obywatel, status jednostki we współczesnym państwie, pastwo a społeczeństwo obywatelskie

T_3 demokracja; modele i typy w aspekcie deskryptywnym, partie polityczne, grupy interesu i ruchy społeczne w demokracji (podstawy);, partycypacja polityczna, tendencje rozwojowe współczesnego państwa demokratycznego, problemy sektora społecznego w państwie

T_4 państwo prawne: geneza, koncepcja i treść

T_5 demokracja: modele i typy w aspekcie normatywnym; kryterium etyczne w konstruowaniu racji stanu; teorie i doktryny reprezentacji politycznej

T_6 republika a demokracja: źródła, znaczenie i istota, Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne; demokracja i władza w Rzeczpospolitej Polskiej

Efekty kształcenia

W wyniku przeprowadzonych zajęć student:

E_1 nazywa i definiuje podstawowe elementy konstytuujące rzeczywistość polityczną

E_2 rozpoznaje i wyjaśnia relacje właściwe dla struktur społecznych i politycznych w demokratycznym państwie prawnym

E_3 opisuje i wyjaśnia podstawowe kategorie normatywne konieczne dla prawidłowego rozumienia sfery publicznej w aspekcie krajowym i międzynarodowym

E_4 opisuje, klasyfikuje i interpretuje zjawiska społeczno-polityczne

E_5 analizuje rzeczywistość polityczną wykorzystując właściwe kategorie pojęciowe

E_6 dostrzega odmienność i specyfikę różnych poglądów na temat sposobów organizacji i funkcjonowania państwa

E_7 argumentuje na rzecz określonych wartości politycznych

E_8 pracuje w zespole, ma świadomość konieczności przestrzegania poczynionych ustaleń

Metody dydaktyczne

M_1 wykład informacyjny
M_2 wykład konwersatoryjny
M_3 anegdota
M_4 metoda projektów

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Na pierwszych zajęciach przewidzianych w planie studiów, student otrzymuje informacje o warunkach zaliczenia wraz z tematem projektu. Na ocenę końcową z przedmiotu składa się ocena z zaliczenia pisemnego w formie testowo-opisowej (W_1) z wagą 70% oraz ocena z tzw. pracy własnej studenta z wagą 30% (W_2), co łącznie stanowi 100 pkt. Z zaliczenia pisemnego należy uzyskać na zaliczenie min. 55 pkt. Ocena końcowa wyliczana jest następująco:
Na ocenę 2.0 < 55 punktów
Na ocenę 3.0 ≥ 55
Na ocenę 3.5 ≥ 65
Na ocenę 4.0 ≥ 75
Na ocenę 4.5 ≥ 85
Na ocenę 5.0 ≥ 95

Lektury podstawowe

Heywood A., Politologia, Warszawa 2008.
Szmulik B., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Lublin 2007.
Winczorek P., Nauka o państwie, Warszawa 2005.

Lektury uzupełniające

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2001.
Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1998.
Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, red. P. Śpiewak, Warszawa 2005.
Tinder G., Myślenie polityczne, tłum. A. Dziurdzik, Warszawa 2003.