Warsztaty redakcyjne (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza teoretyczna na temat gatunków dziennikarskich. Ogólna wiedza na temat reguł kompozycji komunikatów medialnych.
Rozumienie zasad funkcjonowania redakcji.

Cele

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom podstawowych, praktycznych umiejętności redaktora. Po ich ukończeniu uczestnik powinien poznać podstawy redagowania i sposób pracy redakcji gazety. Zajęcia mają charakter autorski. Oparte są o wiedzę i doświadczenie z pracy dziennikarskiej i redaktorskiej prowadzącego. Zakładają maksymalną interaktywność uczestników. Niemal każdy dwugodzinny blok zajęć kończy się zadaniem pracy domowej, a każdy następny rozpoczyna się od wspólnej analizy i oceny wybranych prac.

Treści kształcenia

Kompozycja informacji prasowej. Wzorce negatywne i pozytywne. Rola tytułu, nadtytułu, podtytułu, śródtytułu, właściwie zbudowanego lidu. Język informacji prasowej. Czego się wystrzegać – przykłady i analiza błędów. Redagowanie informacji. Wywiad prasowy. Jak się do niego przygotować – wiedza merytoryczna o przedmiocie rozmowy, zbieranie informacji o rozmówcy, sporządzanie listy pytań. Problemy z autoryzacją. Reportaż. Technologia pracy reportera: sprecyzowanie tematu, sposób realizacji, środki stylistyczne. Reportaż – c.d. Analiza relacji reporterskiej. Wypowiedź osobista, czyli jak napisać komentarz i felieton. Ilustracje w gazecie – fotografia, rysunki, grafy. Ich rola w przekazie dziennikarskim. Jak zbudowana jest gazeta: layout, układ stron. Rola informacji własnych i agencyjnych. Planowanie kolumn. Makietowanie. Systemy redakcyjne. Organizacja i praca redakcji.

Efekty kształcenia

WIEDZA – w wyniku przeprowadzonych zajęć student rozpoznaje poszczególne gatunki dziennikarskie. Potrafi je nazwać i wymienić charakterystyczne dla nich cechy. Definiuje różne typy informacji prasowych. Odróżnia teksty dobre i złe.
UMIEJĘTNOŚCI - w wyniku przeprowadzonych zajęć student analizuje, interpretuje i ocenia obce teksty dziennikarskie. Przygotowuje i opracowuje własne teksty informacyjne i publicystyczne. Potrafi odróżniać fakty od opinii i komentarza.
Samodzielnie przeprowadza wywiad. Współpracuje z grupą. KOMPETENCJE (POSTAWY) – w wyniku przeprowadzonych zajęć student kreatywnie podchodzi do powierzonych mu zadań. Jest otwarty na nowe doświadczenia. Potrafi pracować w zespole, odpowiedzialnie traktuje swoje obowiązki i terminowo się z nich wywiązuje. Postępuje zgodnie z zasadami etyki dziennikarskiej.

Metody dydaktyczne

Praca indywidualna i w grupach, praca z oryginalnymi tekstami prasowymi, analiza tekstów z dyskusją, burza mózgów, zbieranie materiałów własnych, praca nad własnymi tekstami, inscenizacje, prezentacja multimedialna, konsultacje indywidualne

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Napisanie i prezentacja tekstu z każdego z omawianych gatunków dziennikarskich - ocena umiejętności językowych oraz znajomości zasad konstruowania tekstów prasowych.
Aktywne uczestnictwo w merytorycznej dyskusji w trakcie zajęć – ocena ciągła

Lektury podstawowe

Bauer Z., Chudziński E., Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000.
Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Universitas, Kraków 2002.
Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2007.

Lektury uzupełniające

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 2005.
Grobel L., Sztuka wywiadu. Lekcje mistrza, Warszawa 2006.
Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Pokorna-Ignatowicz K., Źródła informacji dla dziennikarza, Warszawa 2008.