Stylistyka (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak.

Cele

C_1_ Wyrobienie umiejętności wskazania w tekście ćwiczeń błędów językowych.

C_2_ Nazwanie błędu i umiejętność poprawienia błędnie napisanego tekstu - w oparciu o słowniki specjalistyczne lub samodzielnie wskazane przykłady.

C_3_ Zastosowanie poznanych reguł w ćwiczeniach (praca wspólna)i wypracowaniach (praca własna).

Treści kształcenia

T_1_Jako materiał do ćwiczeń prowadząca wykorzystuje autentyczne teksty naukowe przed ich redakcyjnym opracowaniem, wskazuje najbardziej typowe błędy oraz omawia mechanizmy ich powstawania i metody poprawy.

T_2_Studenci ćwiczą np. zasady interpunkcji, użycie słów modalnych, poprawne użycie zaimków i wybranych związków frazeologicznych, poprawiają szyk zdań, wskazują w tekstach zapożyczenia, aliteracje, pleonazmy itd.

Efekty kształcenia

E_1_Utrwalenie podstaw gramatyki języka polskiego.

E_2_ Umiejętność praktycznego zastosowania reguł teoretycznych do tekstów cudzych (ćwiczenia) i własnych (wypracowania).

E_3_ Wyczulenie na zagadnienia poprawności języka pisanego i mówionego.

Metody dydaktyczne

M_1_ Wspólna (podczas zajęć) praca nad autorskimi ćwiczeniami przygotowanymi przez prowadzącą.

M_2_ Indywidualne przygotowanie prac pisemnych (wypracowania na zadany temat, poprawa ćwiczeń).

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1_ Obowiązkowa i aktywna obecność na zajęciach.

W_2_Terminowe oddanie wszystkich prac pisemnych.

W_3_Zaliczenie w formie ustnego, indywidualnego omówienia prac pisemnych.

Lektury podstawowe

Autorskie zestawy ćwiczeń.

Lektury uzupełniające

Słowniki języka polskiego w wydaniu Państwowego Wydawnictwa Naukowego (najnowsze edycje, uwzględniające aktualny stan zasad poprawności językowej).