Kultura j. polskiego (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość zasad ortografii, gramatyki i interpunkcji polskiej.

Cele

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną oraz konstruowania różnych typów wypowiedzi, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów akademickich i gatunków związanych z odbywaniem studiów (referat, prezentacja, praca zaliczeniowa, praca dyplomowa).

Treści kształcenia

Zasady pisowni języka polskiego, postawy stylistyki i retoryki, gatunki akademickie (referat, prezentacja, esej, recenzja, praca zaliczeniowa / dyplomowa), zasady przygotowywania, pisania i opracowywania prac naukowych.

1. Podstawowe pojęcia związane z kulturą języka: norma, usus, kodyfikacja, postawy wobec języka.
2. Zasady komunikacji internetowej w sytuacjach oficjalnych.
3. Zasady przygotowywania i prezentowania wystąpień publicznych na forum akademickim (referaty i prezentacje).
4. Kryteria oceny wystąpień publicznych.
5. Zasady przygotowywania i tworzenia własnych prac pisemnych o charakterze naukowym (recenzja z filmu historycznego).
6. Zasady tworzenia przypisów oraz bibliografii do prac naukowych.
7. Dwa typy stylu prac naukowych: surowy i barwny – charakterystyka, wady i zalety.
8. Zasady interpunkcji polskiej: nauka zasad i ćwiczenia.
9. Zasady pisowni polskiej: pisownia dużą i małą literą, pisownia łączna i rozłączna, pisownia skrótów i skrótowców: nauka zasad i ćwiczenia.
10. Ćwiczenia stylistyczne: wyrazy modne i nadużywanie, pleonazmy, powtórzenia.
11. Słowniki oraz poradnictwo językowe: tradycyjne oraz internetowe – ćwiczenia w wyszukiwaniu informacji.

Efekty kształcenia

Wiedza: po zakończeniu kursu student zna najważniejsze zasady pisowni i interpunkcji polskiej, zna zasady konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych utrzymanych w rejestrze akademickim, zna podstawowe pojęcia związane z kulturą języka polskiego (P_WOI).
Umiejętności: po zakończeniu kursu student posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania własnych tekstów naukowych, potrafi ocenić poprawność pisemnych i ustnych wypowiedzi naukowych, potrafi korzystać ze słowników tradycyjnych i elektronicznych (P_U01).
Kompetencje społeczne: student potrafi wystąpić przed grupą oraz bardziej świadomie posługiwać się językiem polskim w rozmaitych sytuacjach komunikacyjnych (P_K01).

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę w oparciu o:
– obecności (dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności, za każdą kolejną student otrzymuje dodatkowe zadanie),
– ocenę ciągłą pracy na zajęciach,
– referat samodzielnie przygotowany przez studenta i zaprezentowany na zajęciach,
− krótką pracę pisemną.

Lektury podstawowe

- Zasady pisowni i interpunkcji, oprac. E. Polański dla Wielkiego słownika ortograficznego PWN, Warszawa 2008.
- Wierzbicka E. i in., Zasady stylistyki i retoryki,
Warszawa 2008.

Lektury uzupełniające

- Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.
- Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.
- Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.
II
- Jodłowski S., Zasady interpunkcji. Podręcznik, Kraków 2002.
- Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2000 (lub inne wydania).
- Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2003.
- Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa 2004.