Technologia informatyczna (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość Internetu oraz obsługi komputera, programów biurowych (wskazany pakiet Office – Excel, Word, Power Point), umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie.

Cele

- Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania sieci Internet i podstawowych technologii używanych w sieci (HTML, PHP, mechanizmy wyszukiwania, technologie mobilne, systemy płatności).
- Umiejętność rozpoznawania i ochrony przed najpopularniejszymi rodzajami zagrożeń występującymi w Internecie.
- Zapoznanie z prawami i obowiązkami użytkowników Internetu.
- Znajomość podstawowych pojęć związanych z reklamą, marketingiem i ecommerce używanych w Internecie.
- Nabycie umiejętności przygotowania prostego planu działania przy prowadzeniu działalność w Internecie.

Treści kształcenia

W czasie zajęć studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami, używanymi technologiami oraz regułami rządzącymi siecią Internet.

1. Internet i zasady działania sieci. DNS i domeny. [zrozumienie zasad komunikacji pomiędzy różnymi urządzeniami w Internecie]
2. Bazy danych i języki programowania. [zrozumienie podstawowych zasad konstruowania serwisów internetowych]
3. Bezpieczeństwo w sieci. [umiejętność rozpoznawania podstawowych niebezpieczeństw i sposobów ochrony przed nimi]
4. Prawo a sieć. [świadomość zasad prawnych i niepisanych norm obowiązujących w świecie wirtualnym]
5. E-commerce. [zrozumienie podstawowych zasad rządzących handlem, świadczeniem usług oraz wszelkiego rodzaju odpłatną i bezpłatną wymianą w Internecie, w tym wymianą wiedzy]
6. Technologie mobilne. [umiejętność bezpiecznego i efektywnego korzystania z urządzeń mobilnych]
7. Promocja, reklama i marketing w Internecie. [zrozumienie podstawowych pojęć i zasad rządzących wszelkiego rodzaju działaniami reklamowo-promocyjnymi w Internecie]
8. Archiwizacja i digitalizacja treści. [zdobycie wiedzy o niektórych największych zasobach treści w Internecie oraz sposobach i zasadach korzystania z nich ze szczególnym uwzględnieniem tekstów i grafiki]
9. Budowa serwisu WWW: projektowanie, tworzenie, zarządzanie. [nabycie podstaw wiedzy, która pozwala na zbudowanie efektywnego serwisu internetowego o dowolnej tematyce]

Efekty kształcenia

- Umiejętność pracy w grupie.
- Umiejętność zaprezentowania siebie i efektów własnej pracy indywidualnie i jako członka grupy.
- Zrozumienie zasad działania sieci Internetowej i zwiększenie wiedzy na temat możliwości, jakie oferuje sieć internetowa.
- Świadome i bezpieczniejsze korzystanie z zasobów Internetu (K_U06).

Metody dydaktyczne

- Prezentacja tematu przez prowadzącego.
- Dyskusja na wybrany temat.
- Przygotowanie przez studentów zagadnień dotyczących prawa w Internecie oraz dyskusja.
- Jeśli okoliczności pozwolą, planowane jest wyjście do firmy związanej z nowoczesnymi technologiami, gdzie na miejscu studenci mają okazję zapoznać się z teorią i praktyką, którą poznają na zajęciach – wyjście służy pokazaniu jak przekłada się wiedza z zajęć na realne działanie.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia zajęć jest łącznie:
- aktywność na wybranych zajęciach;
- przygotowanie oraz zaprezentowanie pracy zaliczeniowej w grupie oraz odpowiedni wkład indywidualny w pracę grupy, obowiązuje zasada "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"; studenci mają minimum 14 dni na przygotowanie pracy;
- zaliczenie testu końcowego składającego się z około 17 pytań, warunkiem jest poprawna odpowiedź na większość pytań – test obejmuje zagadnienia poruszane w czasie zajęć.

Lektury podstawowe

Wybrane zagadnienia, omówione w czasie zajęć, z:

Kodeks cywilny: Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883.

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204.

Uwagi

Tematyka zadania końcowego dla wszystkich bądź niektórych grup studentów będzie ustalona w czasie trwania zajęć - być może będzie to praca wykonywana wspólnie z podmiotem zewnętrznym (firma komercyjna lub organizacja non-profit) tak, by praca końcowa studentów miała szanse zaistnieć jako projekt zrealizowany i wykorzystany w praktyce.

Warunkiem koniecznym do tego rodzaju zadania jest porozumienie z podmiotem zewnętrznym w tej sprawie oraz zgoda władz Instytutu. Jeśli z jakiegoś powodu nie będzie to możliwe, wówczas studenci dowolnie tworzą grupy i określają swoje w nich role, tematy do wyboru przygotowuje prowadzący.