Unia Europejska (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Umiejętność czytania tekstów prawnych i politologicznych, znajomość podstawowych pojęć prawnych i politologicznych, znajomość wstępnych zagadnień z historii integracji europejskiej w XX w.

Cele

Zapoznanie studentów z pogłębioną historią integracji europejskiej, systemem instytucjonalnym UE, politykami europejskimi, finansowaniem UE, a także stosowaniem i tworzeniem prawa europejskiego.

Treści kształcenia

Wprowadzenie w zagadnienie integracji europejskiej i jej historii, a także koncepcji jej legitymizacji, ukazanie systemu instytucjonalnego UE, procesu stanowienia i stosowania prawa europejskiego. Wskazanie problematyki finansowania UE, funkcjonowania jej polityk, jak również jej roli w świecie.

1-3. Geneza i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. Charakter prawny UE.
4-5. Źródła prawa i tworzenie prawa.
6-8. System instytucjonalny UE.
9. Wspólna polityka rolna (WPR) i Wspólna polityka handlowa (WPH)
10. Polityka spójności
11. Finansowanie UE – Budżet
12. Unia Gospodarcza i Walutowa (UGiW)
13-14. Polityka Zagraniczna UE i Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS)
15. Prawne, polityczne i kulturowe wymiary legitymizacji UE.

Efekty kształcenia

Wiedza:
Znajomość pogłębionej historii integracji europejskiej, systemu instytucjonalnego UE, polityk europejskich, finansowania UE, a także wiedza na temat tworzenia i stosowania prawa europejskiego.

Student:
- zna podstawową terminologię nauk politologicznych i prawnych [S_W01 +].
- zna najważniejszą faktografię historyczną integracji europejskiej.[S_W03 +]

Umiejętności: analiza tekstów politologiczno-prawnych, posługiwanie się pojęciami z zakresu prawa europejskiego, formułowanie argumentów i ich obrona, rozumienie procesów politycznych, ujmowanie w formie pisemnej tez zawartych w czytanych tekstach.

Student:
- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i uogólniać informacje specyficzne i bardzo istotne z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej [S_U01 +].
- dysponuje znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości B2 [S_U04 ++]
- posługuje się najistotniejszymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk o Unii Europejskiej [S_U03 ++].

Kompetencje społeczne: uczestnictwo w dyskusji, wchodzenie w polemiki, wygłoszenie wcześniej przygotowanej prezentacji

Metody dydaktyczne

- metody praktyczne (metoda przewodniego tekstu)
- ćwiczenia przedmiotowe
- metody problemowe (metody aktywizujące – dyskusja dydaktyczna)
- praca w grupach
- prezentacja multimedialna

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia będzie obecność i aktywny udział w zajęciach, pozytywne oceny z 3 krótkich kolokwiów sprawdzających przyswojenie czytanego teksu, wygłoszenie wcześniej przygotowanej prezentacji multimedialnej, pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego (test zamknięty, pięć pytań otwartych, jedno pytanie porównawcze).

Lektury podstawowe

1. Maria Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, 5. Wydanie, CH Beck, Warszawa 2011, s. 1-51, 71-140, 141-258.

2. E. Kawecka-Wyrzykowska, Wspólna Polityka Rolna, [w:] J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2007, (rozdział 8).

3. J. Barcz, Wspólnotowy rynek wewnętrzny, [w:] J. Barcz, E. Kawecka- Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2007, (rozdział 6);

4. E. Kawecka-Wyrzykowska, Swoboda przepływu towarów w UE oraz Wspólna Polityka Handlowa, [w:] J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2007, (rozdział 7).

5. E. Kawecka-Wyrzykowska, Cele i zasady polityki spójności, [w:] J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2007, (rozdział 9)

6. E. Kawecka-Wyrzykowska, Finansowanie UE, [w:] J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2007, (rozdział 5)

7. E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Unia Gospodarcza i Walutowa, [w:] J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Warszawa 2007, (rozdział 10);

8. J. Maliszewska-Nienartowicz, Europejska Polityka Sąsiedztwa: cele i instrumenty, „Sprawy Międzynarodowe”, 2007, nr 3, s.63-76;

9. B. Woźniak, Europejska Polityka Sąsiedztwa: „udawane rozszerzenie” czy niedoceniony instrument?, „Sprawy Międzynarodowe”, 2007, nr 3.

10. Literatura: R. Legutko, Triumf człowieka pospolitego, Zysk, Poznań, 2012, s.130-157.

Lektury uzupełniające

1. J. Barcz (red.) Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Tom I, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Wydanie 3, Warszawa 2006, s.1-47 (rozdział I i II) oraz s.141-190 (rozdział VII).

2. J. Barcz, M.Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa 2011, rozdział I, II, IV i V.

3. J. Barcz (red.), Traktat z Lizbony – Główne reformy ustrojowej UE. - http://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/Publikacje_o_UE/Traktat_z_Lizbony.pdf

4. J. Barcz (red.), „Ustrój Unii Europejskiej” (tom I), Instytut wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2009, część 2. i część 3.

5. J. Barcz, M.Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa 2011, rozdział X.
6. J. Barcz (red.) Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Tom I, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Wydanie 3, Warszawa 2006, s.191-252.