Historia polskiej myśli politycznej (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje objęte programem nauczania historii w liceum ogólnokształcącym

Cele

Celem zajęć jest wprowadzenie studenta w problematykę polskiej myśli politycznej czasów rozbiorów i dwudziestolecia międzywojennego na tle historii Polski. Ukazanie podstawowych sporów odnośnie kierunku polityki narodowej, dyskusji ustrojowej czy kwestii społecznych ma pogłębić sposób rozumienia historii Polski tamtego okresu, ukazać ciągłość pewnych tradycji intelektualnych, funkcjonujących po dziś dzień,

Treści kształcenia

Wykład obejmuje analizę podstawowych nurtów polskiej myśli politycznej z rozgraniczeniem na dwa okresy: zabory i II Rzeczpospolita, w ramach tych paneli omawiane będą kolejno doktryny konserwatywne, liberalne, socjalistyczne, nacjonalistyczne, chłopskie, komunistyczne. 1) Wprowadzenie do zagadnienia przedmiotu. Konserwatyzm reakcyjny
2) Konserwatyzm Królestwa Polskiego i Galicji w XIX w.
3) Liberalizm polski XIX w.
4) Polska myśl demokratyczna XIX w. System feudalny i ustrój lenny
5) Rozwój myśli socjalistycznej XIX w.
6) Postanie i program Narodowej Demokracji
7) Konserwatyści w obliczu niepodległości
8) Liberałowie II Rzeczpospolitej
9) Socjalizm w II Rzeczpospolitej
10) Przemiany ideologiczne polskiego nacjonalizmu
11) Ideologia Sanacyjna
12) Ruch ludowy
13) Komuniści a państwo Polskie
14) Polska myśl polityczna wobec nazizmu
15) Polska myśl polityczna wobec komunizmu 1) Wprowadzenie do zagadnienia przedmiotu. Konserwatyzm reakcyjny
2) Konserwatyzm Królestwa Polskiego i Galicji w XIX w.
3) Liberalizm polski XIX w.
4) Polska myśl demokratyczna XIX w. System feudalny i ustrój lenny
5) Rozwój myśli socjalistycznej XIX w.
6) Postanie i program Narodowej Demokracji
7) Konserwatyści w obliczu niepodległości
8) Liberałowie II Rzeczpospolitej
9) Socjalizm w II Rzeczpospolitej
10) Przemiany ideologiczne polskiego nacjonalizmu
11) Ideologia Sanacyjna
12) Ruch ludowy
13) Komuniści a państwo Polskie
14) Polska myśl polityczna wobec nazizmu
15) Polska myśl polityczna wobec komunizmu

Efekty kształcenia

Wiedza:
• student zna podstawową terminologię z zakresu historii polskiej myśli politycznej XIX i XX w. (S_W01)
• student zna najważniejsze fakty z zakresu polskiej myśli politycznej XIX i XX w. (S_W03)
Umiejętności:
• student potrafi analizować, selekcjonować i uogólniać informacje z zakresu polskiej myśli politycznej XIX i XX w. (S_U01)
• student potrafi przeprowadzić podstawową krytykę wewnętrzną źródła swoistego dla polskiej myśli politycznej XIX i XX w. (S_U02)
• student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z polskiej myśli politycznej XIX i XX w. (S_U03)
Kompetencje społeczne:
• student jest przygotowany do wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu polskiej myśli politycznej XIX i XX w. pracy historyka, nauczyciela, dziennikarza, publicysty i innych z obszarów nauk humanistycznych (S_K01)

Metody dydaktyczne

wykład

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Egzamin ustny w sesji letniej:
• egzamin obejmuje trzy pytania warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest udzielenie zadowalającej odpowiedzi na dwa z nich
• I termin – sesja czerwcowa
• II termin (poprawka) – sesja wrześniowa

Lektury podstawowe

R. Ludwikowski, Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815-1890, PWN, Warszawa 1982
W. Paruch, J. Jachymek, Więcej niż niepodległości. Polska myśl polityczna 1918-1939, UMCS, Lublin 2005.

Lektury uzupełniające

B. Szlachta, Z dziejów polskiego konserwatyzmu, Dante, Kraków 2000; W. Bernacki, Liberalizm polski. Studium doktryny, Historia Jagiellonica, Kraków 2004; M. Król, konserwatyści a niepodległość, PAX, Warszawa 1985.