Warsztat edycji tekstu (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość zasad ortografii, gramatyki i interpunkcji polskiej.

Cele

Celem kursu jest praktyczna nauka redakcji, korekty i podstaw składu tekstów naukowych, która służy przygotowaniu studentów do praktyki wydawniczej.

Treści kształcenia

Edycja tekstów w praktyce w oparciu o informacje przekazane na wykładach. Podczas zajęć studenci będą wykonywać ćwiczenia utrwalające zasady pisowni polskiej oraz kształtujące umiejętność stylistycznej poprawy tekstów naukowych. Dwa pierwsze semestry zastaną poświęcone głównie ćwiczeniu poprawności językowej i stylistycznej oraz zapoznaniu studentów z zasadami pracy redakcyjnej i korektorskiej nad tekstami naukowymi. W trzecim semestrze zostaną wprowadzone ćwiczenia służące rozwijaniu umiejętności korekty i redakcji tekstów.

1. Ćwiczenia w ujednolicaniu zapisów powtarzalnych elementów tekstu (cytaty, wyróżnienia, podpisy, skróty itp.).
2. Poprawianie przypisów dolnych i bibliografii zgodnie z zasadami obowiązującymi na UPJPII oraz według wybranych konwencji stosowanych w wydawnictwach.
3. Ćwiczenia w skracaniu przypisów dolnych.
4. Ćwiczenia w opracowywaniu bibliografii i sprawdzaniu prawidłowości opisów bibliograficznych (praca z katalogami).
5. Ćwiczenia w tworzeniu przypisów wewnętrznych.
6. Ćwiczenia w wyszukiwaniu informacji dotyczących problematycznych zagadnień językowych w specjalistycznych źródłach (tradycyjnych i elektronicznych).
7. Analiza tekstów naukowych, ze szczególnym naciskiem na wskazywanie i poprawianie błędów językowych.
8. Przegląd często występujących błędów językowych i logicznych. Prezentacja wybranych błędów dotyczących często mylonej terminologii.
9. Ćwiczenia utrwalające zasady pisowni polskiej.
10. Wprowadzenie znaków korektorskich i poprawa tekstów z wykorzystaniem ich znajomości.
11. Ćwiczenia na złożonym tekście naukowym, poprawianie błędów składu.
12. Nauka funkcji programu Word przydatnych w pracy redaktora (m.in. praca w trybie śledzenia zmian, tworzenie stylów w dokumencie tekstowym).
13. Redakcja tekstów naukowych z różnych dyscyplin humanistyki pod kątem poprawności językowej, logicznej i – w miarę możliwości – merytorycznej.
14. Analiza poprawności opracowania typograficznego publikacji różnego typu pod kątem czytelności i estetyki.
15. Wspólne przygotowanie książki do publikacji: opracowanie wytycznych redaktorskich, przygotowanie spisu treści, redakcja artykułów napisanych przez studentów.

Efekty kształcenia

Wiedza: po zakończeniu kursu student zna najważniejsze zasady opracowania redakcyjnego tekstu, posiada wiedzę z zakresu typografii książki, pogłębił znajomość reguł posługiwania się językiem polskim (P_WOI).
Umiejętności: po zakończeniu kursu student posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania własnych tekstów naukowych i potrafi redagować cudze, umie ocenić poprawność przygotowania edytorskiego tekstu (P_U01).
Kompetencje społeczne: student zna role pełnione przez pracowników wydawnictwa i wie jak przebiegają poszczególne etapy przygotowania publikacji, co uczy go współpracy z innymi; bardziej świadomie posługuje się językiem polskim w rozmaitych sytuacjach komunikatywnych (P_K01).

Metody dydaktyczne

Warsztat

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę w oparciu o:
– obecności (dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności, za każdą kolejną student otrzymuje dodatkowe zadanie),
– ocenę ciągłą pracy na zajęciach,
– samodzielne wykonanie zadań redakcyjnych i korektorskich (ok. 5 zadań na semestr).

Lektury podstawowe

Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice 2002.
Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.
Zasady pisowni i interpunkcji, oprac. E. Polański dla Wielkiego słownika ortograficznego PWN, Warszawa 2008.

Lektury uzupełniające

Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2008.
Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Kraków 2010.
Dunin J., Wstęp do edytorstwa, Łódź 2003.
Grabal Ł., Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2011.
Hochuli J., Detal w typografii: litery, światła międzyliterowe, wyrazy, odstępy międzywyrazowe, wiersze, interlinia, łamy, Kraków 2009.
Jodłowski S., Zasady interpunkcji: podręcznik, Kraków 2002.
Marszałek L., Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa 1986.
Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.
Tomaszewski A., Architektura książki, Warszawa 2011.
Typografia książki. Podręcznik projektanta, Kraków 2010.