Skład wydawniczy (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość zasad ortografii i interpunkcji polskiej. Znajomość znaków korektorskich. Umiejętność obsługi programu Microsoft Word.

Cele

Celem kursu jest praktyczna nauka podstaw łamania i składu tekstów naukowych oraz obsługi programów służących do komputerowego przygotowania publikacji.

Treści kształcenia

Skład, łamanie oraz korekta publikacji naukowych. Obsługa zaawansowanych funkcji programu Microsoft Word, obsługa programu do edycji Scribus oraz podstawy obsługi profesjonalnego programu InDesign. Podstawy typografii: najważniejsze definicje z zakresu typografii, podstawowe zasady komputerowego składu publikacji naukowych. Projektowanie typograficzne prostych publikacji.

1. Zapoznanie się z najważniejszymi definicjami i zasadami typograficznymi.
2. Analiza poprawności opracowania typograficznego publikacji różnego typu pod kątem czytelności i estetyki.
3. Nauka obsługi i ćwiczenia praktyczne przy użyciu zaawansowanych funkcji programu Microsoft Word (tworzenie styli i stylowanie tekstu).
4. Zapoznanie się z zasadą działania programu Scribus.
5. Ćwiczenia praktyczne w programie Scribus: łamanie tekstu, stylowanie, przygotowanie stron wzorcowych i pagin.
6. Zapoznanie się z podstawowymi funkcjami programu komputerowego do składu InDesign.
7. Ćwiczenia w opracowywaniu projektów typograficznych publikacji książkowej.
8. Ćwiczenia w przygotowywaniu oraz wprowadzaniu korekty tekstu naukowego.
9. Ćwiczenia na złożonym tekście naukowym, poprawianie błędów składu.
10. Samodzielna redakcja techniczna i skład komputerowy krótkiego artykułu naukowego.

Efekty kształcenia

Wiedza:
- po zakończeniu kursu student zna najważniejsze zasady opracowania typograficznego tekstu publikacji naukowej, posiada wiedzę z zakresu typografii książki, zna zasady działania najważniejszych programów do komputerowego składu tekstu (P_WOI).
Umiejętności:
- po zakończeniu kursu student posiada umiejętność obsługi zaawansowanych funkcji programu Microsoft Word, potrafi obsługiwać program do składu Scribus oraz przygotować skład prostego dokumentu w programie InDesign. Student potrafi przygotować typograficzny projektować prostej publikacji i zrealizować go w programie komputerowym do składu. Student potrafi zrobić korektę tekstu oraz wprowadzić poprawki korektorskie w odpowiednim programie (P_U01).
Kompetencje społeczne:
- po zakończeniu kursu student posiada elementarne przygotowanie do wykonywania zadań redaktora technicznego (P_K01).

Metody dydaktyczne

Warsztat

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie:
– obecności (dopuszczalne są maksymalnie 2 nieobecności, za każdą kolejną student otrzymuje dodatkowe zadanie),
– oceny ciągłej pracy na zajęciach,
– samodzielnie przygotowanego składu artykułu naukowego (w ramach zajęć).

Lektury podstawowe

- Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice 2002.
- Typografia książki. Podręcznik projektanta, Kraków 2010.
- Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.

Lektury uzupełniające

- Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków 2008.
- Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, Gdańsk 2006.
- Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Kraków 2010.
- Hochuli J., Detal w typografii: litery, światła międzyliterowe, wyrazy, odstępy międzywyrazowe, wiersze, interlinia, łamy, Kraków 2009.
- Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006.
- Williams R., InDesign. Projekty z klasą, Warszawa 2012.
- Tomaszewski A., Architektura książki, Warszawa 2011.
http://www.scribus.net/