Organizacja turystyki (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu turystyki oraz zapoznanie z podstawami prawnymi turystyki w Polsce. Zaznajomienie się z organizacjami turystycznymi w Polsce i na świecie. Student potrafi samodzielnie opracować ofertę turystyczną.

Treści kształcenia

1. Ustawa o usługach turystycznych.
Podstawowe pojęcia z organizacji turystyki.
2. Organizacje turystyczne w Polsce.
3. Organizacje turystyczne na świecie.
4. Kreowanie markowego produktu turystycznego.
5. Organizacja imprez turystycznych.
6. Promocja w turystyce. Filmy promujące Polskę za granicą oraz filmy promujące poszczególne województwa i miasta.
7. Przewodnictwo i pilotaż w turystyce.
8. Elementy hotelarstwa.
9. Typy turystów (reklamacje)
10. Tworzenie ofert turystycznych.
11. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
12. Wykład poświęcony na przedstawienie prezentacji przygotowanych studentów.
13. Powtórzenie materiału.

Efekty kształcenia

Student:
- Posiada wiedzę niezbędną do wykonywania działań zawodowych ściśle powiązanych z misją historyka i odpowiadających profilowi wybranego modułu praktycznego, opisanego w odrębnych tabelach (P_W01).
- Posiada umiejętności skutecznego wykonywania zadań odpowiadających profilowi wybranego modułu praktycznego, opisanego w odrębnych tabelach (P_U01).
-- Jest przygotowany do pełnienia ról społecznych i wykonywania zawodów odpowiadających profilowi wybranego modułu praktycznego, opisanego w odrębnych tabelach (P_K01).

Metody dydaktyczne

- wykład
- prezentacje multimedialne

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia przedmiotu:
- obecność na zajęciach
- weryfikacja wiedzy z zakresu turystyki poprzez samodzielne przygotowanie prezentacji dot. kreowania markowego produktu turystycznego

Lektury podstawowe

G. Gołembski, Kompendium wiedzy o turystyce, Warszawa 2009.
W.W. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2007.
H. Borne , A. Doliński, Organizacja turystyki, WSiP, Warszawa 1998.
L. Butowski, Organizacja turystyki w Polsce, Lublin 2004.
Cz. Witkowski, Hotelarstwo. Cz.1 : Podstawy hotelarstwa, Warszawa 2002.
P. Różycki, Zarys wiedzy o turystyce, Kraków 2006.