Obsługa ruchu turystycznego (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Student zna podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące organizacji turystyki, przyswojone w trakcie zajęć z Organizacji turystyki w poprzednim semestrze.

Cele

Zapoznanie z prawnymi podstawami obsługi ruchu turystycznego oraz poszerzenie wiadomości z zakresu turystyki kulturowej.

Efekty kształcenia

Student:
E_1. Posiada wiedzę niezbędną do wykonywania działań zawodowych ściśle powiązanych z misją historyka i odpowiadających profilowi wybranego modułu praktycznego, opisanego w odrębnych tabelach (P_W01).
E_2. Posiada umiejętności skutecznego wykonywania zadań odpowiadających profilowi wybranego modułu praktycznego, opisanego w odrębnych tabelach (P_U01).
E_3. Jest przygotowany do pełnienia ról społecznych i wykonywania zawodów odpowiadających profilowi wybranego modułu praktycznego, opisanego w odrębnych tabelach (P_K01).

Metody dydaktyczne

M_1. Zajęcia odbywają się w formie wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, obrazujących treść omawianą podczas wykładu.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Podstawą uzyskania zaliczenia z Obsługi ruchu turystycznego jest spełnienie następujących warunków:
W_1. Obecność na zajęciach.
W_2. Egzamin ustny w formie rozmowy sprawdzającej wiadomości zdobyte podczas wykładów i lektury podstawowej literatury.

Lektury podstawowe

Meyer B. red., Obsługa ruchu turystycznego, Warszawa 2007
Kowalczyk A., Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Warszawa 2008
Zaborniak S., Król P. red., Szkice z dziejów turystyki w Polsce (1887-2007), Rzeszów 2008

Lektury uzupełniające

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, Warszawa 2008
Mączak A., Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 2001
Mączak A., Życie codzienne w podróżach po Europie XVI-XVII wieku, Warszawa 1980