Podstawy turystyki (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Brak

Cele

Zapoznanie z historią podróżowania i historią organizacji turystycznych w Polsce. Zapoznanie z funkcjami turystyki i jej rodzajami. Przyswojenie nowych trendów w turystyce polskiej i światowej.

Treści kształcenia

1. Omówienie materiału.
2. Historia podróżowania.
3. Historia turystyki w Polsce.
4. Wybrani podróżnicy i odkrywcy.
5. Wybrane szlaki turystyczne.
6. Rodzaje turystyki.
7. Funkcje turystyki.
8. Współczesne trendy w turystyce polskiej i światowej.
9. Turystyka w sieci.
10. Czasopisma branżowe.
11. Turystyka przyszłości.
12. Produkty tradycyjne.
13. Lista UNESCO.
14. Powtórzenie materiału.

Efekty kształcenia

Student:
- Posiada wiedzę niezbędną do wykonywania działań zawodowych ściśle powiązanych z misją historyka i odpowiadających profilowi wybranego modułu praktycznego, opisanego w odrębnych tabelach (P_W01).
- Posiada umiejętności skutecznego wykonywania zadań odpowiadających profilowi wybranego modułu praktycznego, opisanego w odrębnych tabelach (P_U01).
- Jest przygotowany do pełnienia ról społecznych i wykonywania zawodów odpowiadających profilowi wybranego modułu praktycznego, opisanego w odrębnych tabelach (P_K01).

Metody dydaktyczne

- wykład
- prezentacje multimedialne

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

- obecność na zajęciach
- egzamin ustny

Lektury podstawowe

T. Łobożewicz, G. Bieńczyk, Podstawy turystyki, Warszawa 2001.
W.W. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2007.
P. Różycki, Zarys wiedzy o turystyce, Kraków 2006.
J. Gaj, Zarys historii turystyki w Polsce, Warszawa 2003.
J. Gaj, Dzieje turystyki w Polsce, Warszawa 2006.