Teologia moralna (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Cele

Wiedza na temat podstaw moralności chrześcijańskiej. Wiedza o biblijnym źródle moralności (tematy podstawowe, kryteria prowadzenia refleksji moralnej). Umiejętność przekazu treści moralnych ogólnych w różnych formach (katecheza, kazanie, pogadanka, pouczenie spowiednicze itp.).

Treści kształcenia

Teologia moralna ogólna.
Wprowadzenie w charakterystykę przedmiotu materialnego i formalnego, źródła, metodę oraz zarys historii tej dziedziny. Następnie omawia się elementy antropologii moralnej, do której należą działanie ludzkie, cnoty, sumienie, grzech oraz prawo moralne i łaska.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

Egzaminy ustne.

Lektury podstawowe

Ashley B. M., Żyć prawdą w miłości, Biblijne wprowadzenie do teologii moralnej, Poznań 2008; Jan Paweł II, encyklika Veritatis splendor, Rzym 1993; Katechizm Kościoła Katolickiego, cz.III: Życie w Chrystusie, dz. 1: Powołanie człowieka: życie w Duchu Świętym, nr 1691–2051, Poznań 2002; Merino E. C., de Haro R. G., Teologia moralna fundamentalna, Kraków 2004; Olejnik S., Dar. Wezwanie. Odpowiedź. Teologia moralna, t. 1–3, Włocławek 1999; Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, Kielce 2009; Piegsa J., Człowiek – istota moralna. Teologia moralna fundamentalna, t. 1, Opole 2002; Sobór Watykański II, konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, Poznań 2002; Tremblay R., Zamboni S. (red.), Synowie w Synu. Teologia moralna fundamentalna, Warszawa 2009.