Technologia informacyjna (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

brak

Cele

Przedmiot ma charakter uzupełniający ogólne wykształcenie muzyczne w zakresie zastosowania technologii informatycznych w codziennej pracy artysty muzyka. Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów Akademii Muzycznej podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.

Treści kształcenia

T_1 Podstawy technik informatycznych. Posługiwanie się sprzętem komputerowym i korzystanie z usług systemu operacyjnego. Podstawowe elementy komputera i ich funkcje. Zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Podstawowe usługi systemu operacyjnego. Podstawowe zasady pracy w sieci lokalnej i globalnej. Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Program oparty o wybrane zagadnienia Moduł 1 i 2 Syllabus wersja 5.0 ECDL.
T_2 Przetwarzanie tekstów - Edytor tekstu - MS Word .Podstawy pracy z edytorem MS Word. Interfejs użytkownika. Tworzenie nowego dokumentu. Praca z tekstem grafiką i tabelami: formatowanie tekstu, tworzenie i edycja tabel, umieszczanie i edycja grafiki w dokumencie. Drukowanie i zapisywanie. Przystosowanie edytora do własnych potrzeb użytkownika. Import materiału nutowego do formatu MS doc. Wybrane funkcje zaawansowane. Zapoznanie z darmowymi alternatywami MS Office (Google Docs, Libre Office). Program oparty o wybrane zagadnienia Moduł 3 Syllabus wersja 5.0 ECDL.
T_3 Tworzenie i publikowanie stron internetowych - MS Front Page – program do tworzenia serwisów WWW. Zasady funkcjonowania technologii WWW. Podstawy języka HTML. Projekt i realizacja serwisu WWW – witryna o charakterze promocji własnej działalności artystycznej. Prezentacja projektu w Internecie. Podstawowe informacje dotyczące języka XML, XHTML oraz arkuszy stylów CSS, XSLT. Program oparty o wybrane zagadnienia ECDL WebStarter v. 1.0
T_4 Program do edycji nut - Finale 200x.
Możliwości i zastosowanie programu. Interfejs użytkownika. Tworzenie nowego dokumentu - funkcja kreatora. Wprowadzanie materiału nutowego - sposoby i podstawowe narzędzia. Odtwarzanie materiału nutowego. Zapis, publikacja i drukowanie. Funkcje zaawansowane.
T_5 Muzyczne programy multimedialne w edukacji.
Przedstawienie możliwości programu Aligator Flash Designer. Projekt i realizacja prezentacji interaktywnej w kreatorze Aligator Flash Designer. Przedstawienie komputera jako rejestratora dźwięku – home recording jako pomoc nauczyciela muzyki. Programy do rejestracji projektów muzycznych – Cubase, Nuendo, Logic. Prezentacja instrumentów wirtualnych. Tworzenie plików MIDI w edytorach nutowych (Finale, Sibelius) i w sekwencerach studyjnych (cubase, logic) – wykorzystywanie możliwości zapisu dźwięku w formie komunikatu MIDI do tworzenia partytur nutowo-dźwiękowych dla chórów amatorskich. Wykorzystywanie materiałów ze stron internetowych do przygotowania lekcji muzyki. Prezentacja programów przedstawiających twórczość kompozytorów – Chopin multimedia. Prezentacja instrumentów muzycznych za pomocą programów multimedialnych skierowanych dla dzieci – Flying instruments, Orchestra, 3 stages, 12 steps.
Zapoznanie z funkcjonalnością multimedialną urządzeń mobilnych opartych na systemach operacyjnych Android, Windows Mobile, iOS.

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Zna nowoczesne technologie informacyjne służące do projektowania działań artystycznych i edukacyjnych
Ew_2 Zna różne typy oprogramowania komputerowego mające zastosowanie w dydaktyce; w szczególności w edukacji muzycznej

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych przy użyciu komputera. Poprawnie pracuje z obszernymi dokumentami tekstowymi, w tym respektując zasady pisania prac naukowych
Eu_2 Sprawnie posługuje się elektronicznymi narzędziami w celu zdobywania informacji, w tym wykorzystuje nowoczesne narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny związane z kierunkiem studiów zgodnie z obowiązującym prawem autorskim

KOMPETENCJE
Ek_1 Posiada umiejętność samooceny swoich działań i wyciągania wniosków przekładających się na konkretne działania
Ek_2 Realizuje własne koncepcje i działania artystyczne wynikające z własnej wyobraźni, ekspresji i intuicji wykazując się umiejętnością organizacji pracy

Metody dydaktyczne

M_1 wykład problemowy
M_2 wykład konwersatoryjny
M_3 wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
M_4 analiza przypadków
M_5 rozwiązywanie zadań
M_6 praca indywidualna
M_7 praca w grupach

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 projekt, prezentacja
W_2 kontrola przygotowanych projektów
W_3 realizacja zleconego zadania

Lektury podstawowe

- Syllabus ECDL wersja 5.0
- Syllabus ECDL WebStarter v. 1.0
- „Finale Edytor nutowy nie tylko dla profesjonalistów”; Autor: Piotr Kołodziej; Wyd. Helion; Gliwice 2003
- „Finale 2005. Edytor nutowy. Praktyczne projekty”; Autor: Piotr Kołodziej; Wyd. Helion; Gliwice 2005

Lektury uzupełniające

Parkita E. [1998], Miejsce multimediów w edukacji muzycznej, /w:/ Wychowanie Muzyczne w Szkole
- Sysło M. [2000], Rola sieci Internet w edukacji muzycznej, Informatyka w Szkole, XVI, U.W., Mielec
- Pawełek M. [2007], Muzyczne programy multimedialne w kształceniu umiejętności percepcyjnych uczniów , praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Andrzeja Wilka