Kontrapunkt (2014/15)


Sylabus

Sylabus

Wymagania wstępne

Znajomość zasad muzyki.
Znajomość podstaw harmoniki funkcyjnej.

Cele

Nabycie przez studentów znajomości reguł kontrapunktu, oraz umiejętności tworzenia konstrukcji polifonicznych.

Treści kształcenia

T_1 Ćwiczenia w zakresie tworzenia konstrukcji polifonicznej wokalnej i instrumentalnej

Efekty kształcenia

WIEDZA
Ew_1 Zna reguły ścisłego kontrapunktu wokalnego i instrumentalnego w ramach harmoniki funkcyjnej.

UMIEJĘTNOŚCI
Eu_1 Poszerza umiejętność tworzenia poprawnej konstrukcji polifonicznej do zadanego głosu (cantus firmus), w tym również w kanonie.

KOMPETENCJE
Ek_1 Posiada umiejętność krytycznej oceny swoich działań i wyciągania wniosków przekładających się na konkretne rozwiązania.

Metody dydaktyczne

M_1 Wykonywanie zadań w trakcie zajęć.
M_2 Przygotowywanie zadań domowych.

Sposoby sprawdzania i warunki zaliczenia

W_1 Sprawdziany pisemne.
zaliczenie z oceną

Lektury podstawowe

Wybrane dzieła polifoniczne kompozytorów włoskich (G.P da Palestrina, F. Fontana, D. Zipoli, N. Porpora) i niemieckich (J. Pachelbel, G.F. Haendel, J.S. Bach)