Dialog i służba społeczna Jana Pawła II


  • Miejsce: Aula budynku przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie
  • Termin: 3 kwietnia 2014

Organizatorzy:

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: Instytut Nauk o Rodzinie, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytut Pracy Socjalnej
Inštitút rodiny Jána Pavla II. v Bratislave (Sk)
Greckokatolicka teologicka fakulta - Prešovská univerzita v Prešove (Sk)
Pravoslávna bohoslovecka fakulta - Prešovská univerzita v Prešove (Sk)
 

Program:

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników; bufet kawowy
10,00 – 10.30 Modlitwa w Kaplicy, poświęcenie obrazu bł. Jana Pawła II
10.30 – 11.00 Rozpoczęcie Sesji
Sesja przedpołudniowa
11.00 – 11.30 – Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz
11.30 – 12.00 – Ks. Kardynał Marian Jaworski
12.00 – 12.30 – ks. Arcybiskup Ján Babjak, Słowacja
12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa
13.30 – 16.00 Sesja popołudniowa
Sekcja Instytutu Nauk o Rodzinie – Wychowanie do dialogu
Prowadzący: ks. dr Marcin Cholewa
13.30 – 13.50 ks. dr hab. Jerzy Gocko, prof. KUL, „Metodologia” dialogu według Jana Pawła II. Perspektywa teologiczno-moralna (KUL).
13.50 – 14.20 Ks. prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD, KU, Biblicky a antropologicky zaklad mimoriadneho daru Jana Pavla II - umenia viest dialog, (KU, SK).
14.20 – 14.40 prof. Pavol Dancák, Paideia a dialogický charakter personalizmu Jána Pavla II, (PU, SK).
14.40 – 15.00 Ks. dr hab. Antoni Świerczek, – Rola dialogu w kształtowaniu relacji rodzinnych, (UPJPII).
15.00 – 15.20 Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski - Jan Paweł II świadek Prawdy i życia, (UKSW).
15.20 – 15.40 ks. dr hab. Andrzej Muszala, Dialog z medycyną i służba chorym Karola Wojtyły/ Jana Pawła II, (UPJPII).
15.40 – 16.00 Podsumowanie, dyskusja
Sekcja Instytutu Pracy Socjalnej – Praca socjalna zawodem dialogu społecznego
Prowadzący: ks. dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UPJPII
13.30 – 13.50 Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, dr hab. Małgorzata Duda, Dylematy pracownika socjalnego XXI wieku, (UPJPII).
13.50 – 14.10 Doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD, Duchovné poradenstvo ako významný zdroj sociálnej komunikácie pre seniorov, (PU, SK).
14.10 – 14.30 Doc. ThDr. Slávka Karkošková, PhD, Perspektívy forenznej sociálnej práce (VSSVALZBETY, SK)
14.30 – 14.50 dr Maria Łuszczyńska - Gest, znak, słowo w pracy socjalnej, (APS).
14.50 – 15.10 Doc. Kamil Kardis, PhD., Jana Pawła II profetyczna wizja «dwóch płuc» Kościoła z perspektywy grekokatolików na Słowacji, (PU, SK).
15.10 – 15.30 ThDr. Maroš Šip, PhD., Mgr. Martina Šipová: Sociálny dialóg v kontexte paliatívnej starostlivosti, (PU, SK).
15.30 – 15.50 O. dr hab. Jan Mazur, prof. UPJPII- Socjalny wymiar dialogu społecznego, (UPJPII).
15.50 – 16.10 Podsumowanie, dyskusja
Sekcja Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – Medialna formacja, uczestnictwo i dialog
Prowadzący: ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII
13.30 – 13.50 ks. prof. dr hab. Jan Wal, Dialog i posługa miłosierdzia w antropologii ks. kard. Karola Wojtyły - Jana Pawła II, (UPJPII).
13.50 – 14.10 prof. dr hab. Karol Klauza, Wizualizacja w retoryce dziennikarskiej według Jana Pawła II, (KUL).
14.10 – 14.30 ks. prof. dr hab. Tadeusz Zasępa, prof. PhDr. Peter Oleksak, Medialny dialog o europejskich wartościach chrześcijańskich według myśli Jana Pawła II, (KU, SK).
14.30 – 14.50 ks. prof. dr hab. Andrzej Baczyński, ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, Potrzeba odpowiedzialnego uczestnictwa w świecie mediów, (UPJPII).
154.50 – 15.10 ks. dr hab. Andrzej Adamski, dr hab. Grzegorz Łęcicki, Teologia środków społecznego przekazu jako miejsce dialogu nauk teologicznych i nauk o mediach, (UKSW).
15.10 – 15.30 ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal, Massmedia jako środowisko dialogu między Bogiem i ludźmi: w świetle orędzi Jana Pawła II na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu, (UPJPII).
15.30 – 16.00 Podsumowanie, dyskusja