Dokąd zmierzasz, współczesna rodzino?


  • Miejsce: Biblioteka UPJPII, Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10
  • Termin: 16 maja 2012

Opis:

Sympozjum zorganizowane z okazji 30-lecia ogłoszenia przez Jana Pawła II Adhortacji Familiaris consortio.

Organizatorzy:

Instytut Nauk o Rodzinie Wydziału Nauk Społecznych UPJPII

Uniwersytet w Preszowie (Słowacja)

Instytut Rodziny Jana Pawła II w Bratysławie (Słowacja)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 

Program:

9.15 – 9.30 Rejestracja uczestników
Rozpoczęcie: godz. 9.30
Część I – prowadzący: ks. dr Antoni Świerczek, UPJPII
9.30 – 10.00 – Wystąpienia wstępne
10.00 – 10.20 – J.E. ks. bp Grzegorz Kaszak: Współczesna rodzina w kontekście nauczania Jana Pawła II zawartego w adhortacji "Familiaris consortio"
10.20 – 10.40 – prof. dr hab. Gałkowska, KUL: Znaczenie przygotowania do małżeństwa
10.40 – 11.00 – ks. prof. Stanislav Vojtko, Instytut Rodziny Jana Pawła II, Bratysława: Základné prvky antropológie ženy podľa exhortácie "Familiaris consortio" (Podstawowe elementy antropologii kobiety na podstawie Adhortacji "Familiaris consortio")
11.00 – 11.20 Przerwa
11.20 – 11.40 – ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński: Aksjologiczny wymiar rodziny
11.40 – 12.00 – ks. dr. Peter Tirpák, Presov: Smerovanie a sprevádzanie rodín podľa Magistéria a miestnej Cirkvi na Slovensku
12.00 – 12.30 – Dyskusja
Przerwa 12.30 – 13.20
Część II – prowadzący: dr hab. Małgorzata Duda, UPJPII
13.20 – 13.40 – ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, UKSW: Rodzina i jej prawa w społeczności demograficznej
13.40. - 14.00 – mgr Marzena Paszkot: Samorząd wsparciem dla współczesnej rodziny, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny i Polityki Społecznej
14.00 – 14.20 – ks. dr hab. Jan Mazur, prof. UPJPII: Praca kluczem polityki rodzinnej
14.20 – 14.40 - mgr Katarzyna Wojtanowicz: Rodzicielstwo w świetle ustawy o pieczy zastępczej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
14.40. – 15.00 – ks. doc. dr hab. Marek Petro: Aktivity Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v prospech plnšieho rozvoja rodiny, (Działania greckiego Kościoła katolickiego w Słowacji na rzecz pełniejszego rozwoju rodziny), Presov
15.00 – 15.20 - ks. mgr Jacek Konieczny: Kościół wobec problemów rodziny, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej
15.20 – 15.40 – Dyskusja, zakończenie sympozjum
<< Wstecz | Dalej >>
Zaproszenie na spotkanie
Radio Bonus zaprasza na spotkanie z dziennikarzem Marcinem Wroną 19 XI 2012.
Zaproszenie
Redakcja SSC zaprasza wszystkich zainteresowanych do przesyłania propozycji artykułów do najbliższych numerów.