Ekosystem w pomocy społecznej


  • Miejsce: Aula Biblioteki UPJPII przy ul. Bobrzynskiego 10 w Krakowie
  • Termin: 3 czerwca 2013

Opis:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Uniwersytet Pedagogiczny zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Ekosystem w pomocy społecznej, która odbędzie się 3 czerwca br. w auli Biblioteki UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie.

Organizatorzy:

Instytut Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 

Program:

[b]9.30 - Rejestracja uczestników
10.00 – Uroczyste otwarcie konferencji[/b]
[b]SESJA PLENARNA[/b]
[b]Prowadzący:[/b] dr Maciej Soliński.
[b]ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński[/b] (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) - Bezbronność
biednych.
[b]prof. Lynn McDonald PhD[/b] (University of Toronto) - Care of the eldery in Canada.
[b]prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński[/b] (Akademia Górniczo-Hutnicza) - Rola Małopolsko –
Podkarpackiego Klastra Czystej Energii w promocji działań na rzecz ochrony środowiska
naturalnego.
[b]mgr Jerzy Śliwa[/b] (Polski Instytut Mediacji) – Mediacja w pomocy społecznej.
[b]11.45 – 12.00 Przerwa kawowa.
12.00 – 13.30 Przejazd podstawionym autokarem i zwiedzanie Nowej Huty.
13.30 – 14.45 Obiad w Restauracji „Santorini”, ul. Bulwarowa 35 B[/b]
SEKCJE TEMATYCZNE – CZĘŚĆ I
Miejsce: Budynek Uniwersytetu Pedagogicznego os. Stalowe 17, Kraków – Nowa Huta
SEKCJA I
Senior w pomocy społecznej
15.00 – 16.20, sala: 101
Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Andrzej Gretkowski, dr Maciej Soliński
prof. UP dr hab. Zofia Szarota, Kierunki i cele polityki (pro)senioralnej.
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD, Systémový prístup k seniorom v podmiankach
samosprávy.
prof. Anna Byszewski, PhD, (University of Ottawa), Dementia Prevention – How to keep
your brain active.
prof. dr hab. Danuta Marzec, dr Agata Woźniak-Krakowian, Psychospołeczne problemy
kobiet w okresie starości.
ks. dr Józef Młyński, Praca socjalna wobec osób starszych na tle zmieniającej się
rzeczywistości.
PhDr. Miroslava Tokovska, PhD, Aktywacja sieci społecznych seniorów w zakresie
podejścia eko-społecznego.
16.20-16.40 - przerwa kawowa
SEKCJA II
Instytucje i organizacja pomocy społecznej
15.00 – 16.20, sala: 103
Moderatorzy: prof. UR dr hab. Władysław Wlaźlak, dr Józefa Matejek.
doc. PhDr. Jiří Prokop, PhD., Zagadnienia zastępczej opieki rodzicielskiej w kontekście
europejskim.
fr. Marcin Rumik, Rankin Inlet, NU (Arktyka Kanadyjska), The reality of the Inuit world.
- Social Services in Nunavut Territory in the Canadian Arctic.
dr Klaudia Cenda-Miedzińska, Wybrane rozwiązania systemowe w obszarze tworzenia
bezpieczeństwa pozamilitarnego Islamskiej Republiki Afganistanu.
fr Maciej Oset (Lusaka, Zambia), Pomoc społeczna w Zambii .
mgr Anna Kawula, Wsparcie społeczne i jego rola w funkcjonowaniu środowiska
lokalnego w Ugandzie.
mgr Renata Kobierska – Systemy edukacji i wsparcia społecznego w Kenii.
dr Richarda Russ (Toronto), Help Polish orphans.
mgr Renata Spyrka-Chlipała, Praca socjalna w społeczeństwie obywatelskim.
16.20-16.40 - przerwa kawowa
SEKCJA III
Metody i formy pracy socjalnej
15.00 – 16.20, sala: 201
Moderatorzy: prof. UP dr hab. Lucjan Miś, dr Marek Banach.
prof. AJD dr hab. Ireneusz Światała, Etyka pracownika socjalnego.
Assoc. prof. Bozhidara Kriviradeva, PhD., Development of alternative forms for care and
education of children without parents.
prof. UP dr hab. Norbert Pikuła, Feedback w pomocy społecznej.
PhDr. Sona Šrobárová, PhD., Intervencia sociálneho pracovníka v sociálno-ekologickom
prístupe a význam sociotopu, (The intervention of a social worker in socio-ecological
approach and the importance sociotop).
dr Ewa Kucharska, Praca socjalna z rodziną dysfunkcyjną.
mgr Tatiana Žiaková, Person-centered Attitude in Social Work with People with Intellectual
Disability.
mgr Maria Bartkowiak, Praca socjalna z ofiarami przemocy w rodzinie.
mgr Ewelina Zdebska, mgr Józefa Kucharska, Wolontariat jako inna jakość pracy
pomocowej na przykładzie współpracy studentów UP, UPJP2 z krakowskim Hospicjum.
mgr Łukasz Grabowski, Odnawialne źródła energii w kontekście idei zrównowaŜonego
rozwoju.
16.20-16.40 - przerwa kawowa
SEKCJA IV
Kwestie i problemy społeczne
15.00 – 16.20, sala: 203
Moderatorzy: prof. Anna Žilová PhD, dr Bogusław Ulijasz.
prof. zw. dr hab. Sławomir Mazur, prof. nadzw. dr hab. Monika Ostrowska,
Przestępczość wśród nieletnich na terenie małopolski.
dr hab. Małgorzata Duda, mgr Katarzyna Kutek – Sładek, Ekosystem w cieniu
zagroŜonych wykluczeniem społecznym.
PhDr. Vladimira Antolova, PhD, Socialne prostredie mladych ludi so zameranim na
skupinu hooligans.
prof. AJD dr. hab. Arkadiusz Marzec, dr Agata Woźniak-Krakowian, Lęki i oczekiwania
bezrobotnych.
ks. dr Roman Janiec, Alkoholizm zagroŜeniem dla rodziny.
dr Petr Prokop, Problemy integracji 18-latków po wyjściu z placówek zastępczych
w Republice Czeskiej.
dr Andrzej Grudziński, Migracje zarobkowe jako jeden z podstawowych problemów
społecznych współczesnej Polski. Przyczyny, konsekwencje i propozycje działań
wspierających.
16.20-16.40 - przerwa kawowa
SEKCJA V
WARSZTATY
Mediacja w pracy socjalnej
15.00 – 16.20, sala: 214
Grupa I - dr Dorota Czako- Polski Instytut Mediacji.
Grupa II - mgr Jerzy Śliwa – Polski Instytut Mediacji.
16.20-16.40 - przerwa kawowa
SEKCJE TEMATYCZNE – CZĘŚĆ II
(16.40 – 18. 00)
Miejsce: Budynek Uniwersytetu Pedagogicznego os. Stalowe 17, Kraków – Nowa Huta
SEKCJA I
Senior w pomocy społecznej
16.40 – 18.00, sala: 101
Moderatorzy: doc. PhDr. Kamanová Irena, PhD., dr Andrzej Grudziński.
prof. zw. dr hab. Andrzej Gretkowski, Psychologiczne aspekty komunikacji z człowiekiem
w "jesieni Ŝycia".
PhDr. Lenka Štefáková,PhD., Adaptačný proces seniorov na prostredie –
Domovasociálnych služieb.
mgr Monika Divišová, Individuálny prístup k seniorom v procese adaptácie na zariadenie
sociálnych služieb.
Katarzyna BiałoŜyt, Środowisko architektoniczne jako czynnik utrudniający aktywność
społeczną seniorów.
mgr ElŜbieta Mach, E-wykluczenie. Człowiek starszy w dobie komputerów.
mgr Andrzej Kobiałka,Uniwersytety III wieku szansą na reintegrację środowiska osób
starszych, na przykładzie UTW w Myślenicach.
mgr Władysław Maj, Formy wspierania ludzi starych realizowanych w ośrodkach pomocy
społecznej na przykładzie GOPS w Wiśniowej.
SEKCJA II
Instytucje i organizacja pomocy społecznej
16.40 – 18.00, sala: 103
Moderatorzy: doc. PhDr. Jiří Prokop, PhD, dr Bogdan Stańkowski.
mgr Ludmiła Mirzoyan, Działalność dobroczynna Kościoła Katolickiego w Kazachstanie.
prof. UR dr hab. Władysław Wlaźlak, Działalność dobroczynna Kościoła częstochowskiego
w latach 1945-1950.
prof. Inna L. Fedotenko, Подготовка будущих педагогов к проектированию
психологически безопасной образовательной среды (Przygotowanie przyszłych nauczycieli
do projektowania bezpiecznego środowiska nauki).
dr Katarzyna Jagielska, Ekonomia społeczna a rynek pracy.
dr Józefa Matejek, Kompensacja sieroctwa społecznego na przykładzie działalności
Rodzinnych Domów Dziecka.
dr Magdalena Lubińska-Bogacka Kształcenie specjalistycznej kadry ds. przemocy
w rodzinie-zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
mgr ElŜbieta Mirewska, Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach: asystent osoby
niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa . Nowa formuła uzyskiwania kwalifikacji.
SEKCJA III
Metody i formy pracy socjalnej
16.40 – 18.00, sala: 201
Moderatorzy: prof. UP dr hab. Norbert Pikuła, dr Klaudia Cenda-Miedzińska.
dr Jarosław Rodzik SAC, Być liderem dziś. Trudności i przywileje.
prof. UP dr hab. Lucjan Miś, mgr ElŜbieta Mirewska, Partnerstwo społeczne
w instytucjach pomocy społecznej.
PhDr. Dana Rosová, PhD., Pre-emptive program aimed at 1st grade primary school pupils
with behavioural disorders from the perspective of a social worker
dr Marek Banach, Trener, mentor, tutor – nowe role pracowników socjalnych
dr Tadeusz Waldemar Gierat, Rola turystyki kwalifikowanej w procesie wychowania
i resocjalizacji młodzieŜy.
mgr Paweł Czerwiński, Warsztat Terapii Zajęciowej jako podmiot społeczny
strukturalizujący czas osoby niepełnosprawnej.
mgr Urszula Solińska, Wychowanie jako poszukiwanie wartości.
Anna Boczar, Helena Góra, Animacja społeczno-kulturalna jako odpowiedź na problemy i
kwestie społeczne.
SEKCJA IV
Kwestie i problemy społeczne
16.40 – 18.00, sala: 203
Moderatorzy: prof. UP dr hab. Zofia Szarota, dr hab. Małgorzata Duda.
doc. PhDr. Alena Novotná PhD., prof. Anna Žilová PhD., Wartość pracy dla
zatrudnionych i bezrobotnych osób a przetrwanie w biedzie.
dr Anna Panek, Uwarunkowania ubóstwa i bezdomności na przykładzie klientów Domu dla
Bezdomnych MęŜczyzn.
dr Mirosława Skalik, Społeczno – ekonomiczne skutki bezrobocia.
dr Bogusław Ulijasz, UzaleŜnienie od alkoholu a pomoc socjalna.
dr Maciej Soliński, Niebezpieczeństwa płynące z sekt destrukcyjnych.
dr Ewa Sierankiewicz – Miernik, mgr Katarzyna Lisowska, Zjawisko bezdomności
w ekosystemie społecznym.
mgr Celina Lewandowska – Pająk, Problemy młodzieŜy w listach do redakcji wybranych
czasopism młodzieŜowych.
SEKCJA V
WARSZTATY
Mediacja w pracy socjalnej
16.40 – 18:00, sala: 214
Grupa II - dr Dorota Czako - Polski Instytut Mediacji
Grupa I - mgr Jerzy Śliwa – Polski Instytut Mediacji