dr Izabela Rybka


  • Dyżur dydaktyczny:
    dyżury w sesji poprawkowej:
    7.09.2018, godz. 10.00-12.00 i 16.00-17.00

Publikacje:

Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Projekty badawcze:

  • Subsydiarność i solidarność społeczna w kreowaniu i realizowaniu lokalnej polityki społecznej z udziałem sektora obywatelskeigo na przykładzie wdrażania reformy systemu pieczy zastepczej (501-10-040086)

Wygłoszone Referaty:

  • Analiza barier, szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych w obszarze pomoc społeczna [podczas konferencji:] Analiza barier, szans rozwojowych i dobrych praktyk realizacji usług publicznych, za które odpowiedzialny jest samorząd terytorialny. Debata ekspercka, 23 stycznia 2017, .
  • Lokalne interesy grupowe a reforma systemu pieczy zastępcze [podczas konferencji:] XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Solidarność w czasach nieufności, 15 wrzesnia 2016, .