dr Rafał Opulski  Curriculum Vitae:

  • 2016 – uzyskanie tytułu doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na podstawie pracy pt. „Mit wroga w propagandzie politycznej Polski Ludowej w latach 1949-1954”, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.
  • 2013 – uzyskanie tytułu magistra religioznawstwa na podstawie pracy pt. „Polskie mity polityczne XX i XXI wieku”, Instytut Religioznawstwa UJ.
  • 2011 - 2014 – sekretarz redakcji oraz redaktor prowadzący serii nauk społecznych "Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ".
  • 2009 - 2011 – członek redakcji oraz działu korekt "Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ".
  • 2005 – uzyskanie tytułu magistra stosunków międzynarodowych na podstawie pracy pt. „Koncepcja polityki wschodniej Jerzego Giedroycia względem Ukraińców, Litwinów i Białorusinów z uwzględnieniem perspektywy historycznej", Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

  Publikacje:

  Więcej Publikacji:

  Artykuły Książkowe:

   Wygłoszone Referaty:

   • I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski [podczas konferencji:] Władze wobec wizyty Jana Pawła II w Krakowie, 31 maja 2019, .
   • Legitymizacja władzy PZPR na łamach Gazety Krakowskiej za rządów Bolesława Bieruta [podczas konferencji:] Oficjalna prasa w Polsce w 1944-1989, 29 maja 2019, .
   • "Operator Was podpatrzył! Bikiniarze, Dżollerzy i bażanci w propagandzie PRL [podczas konferencji:] X Międzynarodowa konferencja "Symbol - znak - rytuał. Nagość i odzienie", 5 grudnia 2018, .
   • Propagandowy obraz świata na łamach „Przekroju” w okresie Polski stalinowskiej [podczas konferencji:] Oficjalna prasa w Polsce 1944–1989, 25 wrzesnia 2018, .
   • Działania świetlicy szkolnej na rzecz środowiska lokalnego i społeczeństwa obywatelskiego [podczas konferencji:] X Krajowa Konferencja Wychowawców Świetlic Szkolnych, 16 kwietnia 2018, .
   • Wizerunek młodzieży w propagandzie komunistycznej w okresie wydarzeń marcowych 1968 r. [podczas konferencji:] Opozycja akademicka w Polsce i na Węgrzech w latach 1956-1989, 13 kwietnia 2018, .
   • "Trzeba wkroczyć zdecydowanie, z całą siłą!”. PZPR w Krakowie wobec wydarzeń Marca ‘68 [podczas konferencji:] Marzec 1968 – etap w drodze do wolności, 21 marca 2018, .
   • Czy chodzi tylko o to, aby świat zmienić? Elementy gnostyckie w ideologii i praktyce komunizmu [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy – trwałość i przemijanie, 11 maja 2017, .
   • Proces mitologizowania wizerunku wroga w propagandzie politycznej państw totalitarnych [podczas konferencji:] Mit, symbol i rytuał w polityce, 8 maja 2015, .
   • Charakterystyka mitu politycznego: opis typu idealnego. [podczas konferencji:] VI Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Kierunki badawcze w filozofii”., 12 maja 2012, .
   • Symboliczne formy sprawowania władzy w Polsce okresu stalinowskiego. [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mity – społeczeństwo – władza”., 16 listopada 2011, .
   • „Zatrzymać inwazję Polaków!". Działalność i propaganda skrajnej prawicy w Niemczech w latach 2004-2009. [podczas konferencji:] I Zjazd Niemcoznawców., 10 maja 2010, .
   • Kategoria "obcego" w systemach totalitarnych. [podczas konferencji:] I Międzynarodowa Sesja Humanistyczna. Pojęcia "swój" i "obcy" w badaniach historycznych i antropologicznych., 19 maja 2009, .
   • Funkcje mitu Führera w narodowosocjalistycznej propagandzie. [podczas konferencji:] Mit autorytetu – autorytet mitu., 19 grudnia 2008, .
   • Mit jako produkt marketingu politycznego. [podczas konferencji:] "Narrare necesse est" (O. Marquard): O potrzebie i trwałości mitu w świecie odczarowanym., 18 maja 2007, .