Jan Maciej Dyduch


 • Dyżur dydaktyczny:
  wtorek 11.30 - 12.15, ul. Kanonicza 9,
  biblioteka WPK

Publikacje:

Monografie:
 • Kardynał Karol Wojtyła w służbie Konferencji Episkopatu Polski, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2007.
 • Kanoniczne wizytacje parafii kardynała Karola Wojtyły, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2000.
 • Kardynał Karol Wojtyła w służbie Kościołowi powszechnemu : udział w pracach Kurii Rzymskiej i Synodów Biskupich, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 1998.
 • Konkordat 1993 : dar i zadanie dla Kościoła i Polski : praca zbiorowa [red.], Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 1998.
 • Kazania i przemówienia Kardynała Karola Wojtyły o kapłaństwie [red.], Kraków: Oficyna Wydawnicza Papieskiej Akademii Teologicznej ; Wydawnictwo "Czuwajmy". Zakład Poligraficzny 1994.
 • Rola i znaczenie Konkordatu, 1993 r. : praca zbiorowa [red.], Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 1994.
 • Służyć mądrością : kazania i przemówienia ks. kardynała Franciszka Macharskiego skierowane do Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [red.], Kraków: Oficyna Wydawnicza Papieskiej Akademii Teologicznej ; Wydawnictwo "Czuwajmy". Zakład Poligraficzny 1994.
 • Statut Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie : opracowanie i komentarz, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 1992.
 • Wezwani do winnicy i wszczepieni w Chrystusa : komentarz do adhortacji apostolskiej "Christifideles laici", Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 1989.
 • Obowiązki i prawa wiernych świeckich w prawodastwie posoborowym, Kraków: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Teologicznego 1985.

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Charakterystyka procesów kanonizacyjnych prowadzonych za pontyfikatu Jana Pawła II [w:] M. Jačow, F. Ziejka, W. Zuziak [red.], Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek, Kraków: 2014, s. 279-293.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Lata seminaryjne biskupa Tadeusza Rakoczego [w:] T. Borutka [red.], In aedificationem Corporis Christi, Bielsko Biała ; Kraków: 2013, s. 277-290.
 • Nowa ewangelizacja priorytetowym zadaniem Kościoła [w:] Z. Gogola [red.], Habent omnia tempora sua, Kraków: 2013, s. 137-148.
 • Obrona praw ludzkich drogą do pokoju [w:] A. Zakręta, A. Sosnowski [red.], Servabo legem tuam in toto corde meo : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: 2013, s. 239-249.
 • Rola i znaczenie Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie [w:] S. Grodziski, A. Dziadzio [red.], Regnare, gubernare, administrare, Kraków: 2012, s. 345-353.
 • I Synod Prowincji Krakowskiej. Refleksje z okazji 25-lecia zakończenia [w:] J. Kupczak, D. Radziechowski [red.], Jan Paweł II : posługa myślenia, Kraków: 2011, s. 245-254.
 • Wolność jako przewodnia idea polskiego Konkordatu z 1993 roku [w:] S. Grodziski, D. Malec, A. Karabowicz, M. Stus [red.], Vetera novis augere, Kraków: 2010, s. 183-189.
 • Małżeństwo i rodzina w świetle wskazań I Synodu Diecezji Katowickiej i I Synodu Prowincji Krakowskiej [w:] J. Wroceński, H. Pietrzak [red.], Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa: 2010, s. 211-221.
 • Przesłanie Jana Pawła II do polskich uczelni kościelnych i katolickich [w:] K. Góźdż [red.], In Persona Christi : księga ma 80-lecie księdza profesora Czesława S. Bartnika, Lublin: 2009, s. 217-225.
 • Posługa uświęcania w świtle postanowień Konkordatu z 1993 r. [w:] J. Wroceński, J. Krajczyński [red.], Finis legis Christus : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa: 2009, s. 343-352.
 • Papieska uczelnia w Krakowie : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość [w:] [red.], Testi Ioannis Pauli II. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin jego eminencji księdza kardynała Stanisława Dziwisza metropolity krakowskiego i wielkiego kanclerza Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków: 2009, s. 513-521.
 • Podstawowe prawa i obowiązki wiernych w KPK i partykularnym prawie polskim [w:] J. Krukowski, Z. Tracz [red.], 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, Łódź: 2009, s. 87-98.
 • Zadania rodziny chrześcijańskiej w postanowieniach polskich synodów plenarnych [w:] T. Płoski, J. Krzywkowska [red.], Matrimonium spes mundi : małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym polskim i międzynarodowym, Olsztyn: 2008, s. 318-326.
 • Il cancelliere e notai della curia diocesana nella legislazione latina e orientale [w:] E. Raad [red.], Systeme juridique canonique et rapports entre les ordonnancements juridiques : sistema giuridico canonico e rapporti interordinamentali, Beyrouth: 2008, s. 643-648.
 • Charakterystyka I Synodu Prowincji Krakowskiej [w:] T. Borutka, A. Baczyński, M. Ostrowski [red.], W prostocie prawdy, w pokorze miłości, Kraków: 2008, s. 231-242.
 • Normatywny charakter apostolstwa świeckich [w:] A. Dryl, R. Forycki, M. Kowalczyk [red.], 100-lecie Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego : dziedzictwo - charyzmat - apostolstwo, Ząbki: 2008, s. 314-323.
 • Kaznodziejstwo w Synodach Archidiecezji Lwowskiej dwudziestego wieku [w:] S. Koperek, W. Zuziak [red.], Scire Deum : księga pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, Kraków: 2007, s. 377-386.
 • Odzwierciedlenie nauczania Soboru Watykańskiego II o Kościołach partykularnych w Kodeksie Prawa Kanonicznego [w:] K. Burczak [red.], Sobór Watykański II : inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Lublin: 2006, s. 93-109.
 • Kardynał Karol Wojtyła jako pracodawca w Archidiecezji Krakowskiej [w:] R. Sztychmiler [red.], Jan Paweł II prawodawca i sługa prawa Bożego, Olsztyn: 2006, s. 17-27.
 • Ochrona godności człowieka i jego praw w Konkordacie polskim z roku 1993 [w:] J. Urban [red.], Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki, Kraków: 2006, s. 543-556.
 • Posługa prorocko-nauczycielska w dokumentach Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej (1972-1979) [w:] A. Chrapkowski, A. Wójcik [red.], Synod Krakowski odczytany na nowo, Kraków: 2005, s. 63-78.
 • Troska papieża Jana Pawła II o kanonizacje i beatyfikacje Polaków [w:] J. Marecki, K. Panuś [red.], Dziedzictwo polskich świętych przełomu XIX i XX w., Kraków: 2005, s. 11-24.
 • Pielgrzymowanie do sanktuariów w świetle przepisów kościelnych [w:] B. Domański, S. Skiba [red.], Geografia i sacrum : profesorowi Antoniemu Jackowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków: 2005, s. 220-231.
 • Korzystanie chrześcijan z dóbr duchowych w świetle przepisów kanonicznych [w:] T. Borutka, S. Zawada [red.], Musicie być mocni w wierze..., Bielsko-Biała: 2005, s. 65-72.
 • Obowiązki i prawa wiernych chrześcijan świeckich [w:] J. Krukowski [red.], Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Poznań: 2005, s. 42-52.
 • Pozycja wiernych świeckich w Kościele partykularnym [w:] J. Krukowski, M. Sitarz [red.], Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, Lublin: 2004, s. 61-76.
 • Diecezjalne organy doradcze w Kodeksie Prawa Kanonicznego i w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich [w:] A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz [red.], Ecclesia et Status : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej profesora Józefa Krukowskiego, Lublin: 2004, s. 341-353.
 • Formacja seminaryjna w świetle Pierwszego Synodu Prowincji Krakowskiej (1973-1983) [w:] A. Napiórkowski, M. Tabulski [red.], Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów, Kraków: 2004, s. 13-24.
 • Powstanie, struktura i działalność Akcji Katolickiej w dokumentach Kościoła [w:] T. Borutka [red.], Wczoraj - dziś - jutro Akcji Katolickiej, Kraków: 2004, s. 14-32.
 • Struktury administracyjne i kolegialne Archidiecezji [w:] S. Koperek et al. [red.], Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: 2004, s. 105-113.
 • "Accomodata renovatio" Kościoła Krakowskiego zadaniem Synodu z lat 1972-1979 [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex tua in corde meo : studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji Biskupowi tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków: 2004, s. 415-426.
 • Prawny aspekt apostolstwa świeckich w Polsce w latach 1965-2002 [w:] J. Morawa [red.], Świadek Chrystusowych cierpień (1 P 5, 1) : prace dedykowane Księdzu Profesorowi Adamowi Kubisiowi, Kraków: 2004, s. 747-761.
 • Prawny aspekt zrzeszonego apostolstwa świeckich [w:] J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski [red.], Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum, Warszawa: 2004, s. 129-140.
 • Kolegium Konsultorów w prawodawstwie Kościoła powszechnego [w:] A. Napiórkowski, Z. Kijas [red.], Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także i na wieki (Hbr 13, 8), Kraków: 2004, s. 113-122.
 • Geneza, rozwój i aktualny stan prawny Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego [w:] A. E. Klich [red.], Kontemplacja Oblicza Chrystusa i ewangelizacja, Kraków: 2003, s. 31-44.
 • Troska biskupa diecezjalnego o nauczanie i wychowanie w szkołach [w:] P. majer [red.], Biskup pasterz diecezji, Kraków: 2003, s. 47-67.
 • Odzwierciedlenie nauczania Soboru Watykańskiego II w prawodawstwie kanonicznym [w:] S. Koperek, A. Szczur [red.], Servo veritatis, Kraków: 2003, s. 327-337.
 • Kancelaria kurii diecezjalnej [w:] J. Krukowski, K. Warchałowski [red.], Struktura i zadania kurii diecezjalnej, Warszawa: 2003, s. 89-101.
 • Życie i posługa kapłanów w świetle I Synodu Prowincji Krakowskiej [w:] S. Koperek, R. Tyrała [red.], Ante Deum stantes, Kraków: 2002, s. 337-348.
 • Die Zusammenarbeit der Kirche mit den Instituten des geweihtes Leben unter Kardinal Karol Wojtyła [w:] P. Erdo, P. Szabo [red.], Territorialita e personalita nel diritto canonico ed ecclesiastico, Budapeszt: 2002, s. 467-475.
 • Działalność prawodawcza Kardynała Franciszka Macharskiego [w:] A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz [red.], "Divina et humana" : księga jubileuszowa w 65. rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, Lublin: 2001, s. 367-381.
 • Jan Władysław Krzemieniecki [w:] S. Piech [red.], Złota Księga Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków: 2000, s. 463-467.
 • Odnowa liturgiczna Archidiecezji Krakowskiej w świetle sprawozdań z wizytacji kanonicznych Kardynała Karola Wojtyły [w:] A. Dębiński, E. Szczot [red.], Plenitudo legis dilectio, Lublin: 2000, s. 85-102.
 • Powołanie świeckich w nauczaniu II Synodu Diecezji Częstochowskiej [w:] J. Orzeszyna [red.], Śladami Boga i człowieka, Kraków: 2000, s. 447-455.
 • Troska Kard. Karola Wojtyły o apostolstwo świeckich w sprawozdaniach z wizytacji kanonicznych [w:] S. czerwik, M. Mierzwa [red.], Diligis me? Pasce, Sandomierz: 1999, s. 647-660.
 • Posługa nauczania w świetle Konkordatu 1993 [w:] J. Dyduch [red.], Konkordat 1993 : dar i zadanie dla Kościoła i Polski, Kraków: 1998, s. 59-83.
 • Udział Kardynała Karola Wojtyły w Synodzie Biskupów 1977 [w:] A. Dębiński, G. Górski [red.], Historia et ius : księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika, Lublin: 1998, s. 561-571.
 • Udział świeckich w potrójnej misji Kościoła w świetle instrukcji "Ecclesiae de mysterio" [w:] A. Kaczor [red.], Kapłaństwo powszechne a kapłaństwo hierarchiczne, Lublin: 1998, s. 45-53.
 • Misja przepowiadania w powszechnym prawodawstwie kościelnym [w:] W. Przyczyna [red.], Sługa Słowa, Kraków: 1997, s. 23-35.
 • Rada Kapłańska Archidiecezji Krakowskiej praktycznym wyrazem wizji presbyterium u Karola Wojtyły [w:] J. Szczurek [red.], Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: 1997, s. 47-57.
 • Neuansatz in der politischen Aktivierung der Laien im Geiste der Evangelien [w:] H. J. F. Reinhardt [red.], Theologia et ius canonicum, Essen: 1995, s. 201-210.
 • Aspekt historyczny troski Kościoła o przekaz społeczny [w:] J. Malec, W. Uruszczak [red.], Dawne prawo i myśl prawnicza, Kraków: 1995, s. 51-59.
 • Promocja praw człowieka w encyklice "Evangelium vitae" [w:] J. Brusiło [red.], "Evangelium vitae" : dobra nowina o życiu ludzkim, Kraków: 1995, s. 55-68.
 • Relacje Kościół - Państwo w nauczaniu Vaticanum II i ich recepcja w Konkordacie z 1993 roku [w:] J. Dyduch [red.], Rola i znaczenie Konkordatu 1993, Kraków: 1994, s. 15-33.
 • Papież Jan Paweł II - protektor Papieskiej Akademii teologicznej w Krakowie [w:] J. Szczurek, R. Zawadzki [red.], Sympozjum naukowe z okazji 15-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II, Kraków: 1994, s. 107-121.
 • Pastoralrate in der Erzdiozese Krakau - ein Beispiel der Zusammenarbeit zwischen Laien und der Hierarchie [w:] [red.], La synodalite : Actes du VII Congres International de Droit Canonique, Paris: 1992, s. 767-774.
 • Die Polnische Teologische Gesellschaft in Krakau [w:] [red.], Akten des VI : Internationalen Kongresses fur Kanonisches Recht, Munchen: 1989, s. 997-1005.
 • Rola Kardynała Wojtyły w pracach Komisji Apostolstwa Świeckich [w:] T. Pieronek, A. Zawadzki [red.], Karol Wojtyła jako biskup krakowski, Kraków: 1988, s. 329-338.
 • La difesa della dignita umana nell'enciclica "Sollicitudo rei socialis" [w:] S. Strasatti [red.], La tremenda sfida : "Sollicitudo rei socialis" : commenti dal'Italia e dal mondo, Roma: 1988, s. 308-313.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] Annales Canonici, vol. 10 2014, s. 13-27.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rola Kodeksu prawa kanonicznego 1983 w realizowaniu misji Kościoła [w:] Prawo Kanoniczne, R. 57, nr 1 2014, s. 23-37.
 • Urzędy kościelna w świetle polskich konkordatów z 1925 i 1993 roku [w:] Annales Canonici - Monographiae, T. 2 2014, s. 7-23.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kształt prawny Konferencji Episkopatu Polski [w:] Prawo Kanoniczne, R. 56, nr 2 2013, s. 3-15.
 • Troska Kardynała Karola Wojtyły o wolność nauki [w:] Annales Canonici, vol. 9 2013, s. 5-16.
 • Posoborowa instytucjonalna odnowa Kościoła Krakowskiego według Karola Wojtyły [w:] Polonia Sacra, R. 17, nr 2 2013, s. 251-265.
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w ustawodawstwie państwa polskiego [w:] Annales Canonici, vol. 8 2012, s. 83-98.
 • Geneza utworzenia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] Polonia Sacra, R. 16, nr 30 2012, s. 157-172.
 • Polityka jako wyraz służby człowiekowi i społeczeństwu [w:] Polonia Sacra, R. 16, nr 31 2012, s. 5-16.
 • Charakterystyka statutu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] Analecta Cracoviensia, T. XLIV 2012, s. 275-286.
 • Rola biskupów w posoborowym kształcie synodów [w:] Polonia Sacra, R. 15, nr 28 2011, s. 25-37.
 • Potrójna misja Kościoła w świetle Konkordatu Polskiego z 1993 roku [w:] Annales Canonici, vol. 7 2011, s. 87-99.
 • Wolność religijna warunkiem pokoju [w:] Analecta Cracoviensia, T. XLIII 2011, s. 379-389.
 • Posługi liturgiczne świeckich w posoborowym prawodawstwie polskim [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 64, nr 1 2011, s. 21-32.
 • Rola biskupów emerytów w Kościele [w:] Annales Canonici, vol. 6 2010, s. 95-104.
 • Godność człowieka u podstaw współpracy Kościoła katolickiego z państwem polskim [w:] Polonia Sacra, R. 14, nr 27 2010, s. 77-88.
 • Rola i znaczenie Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej (1972-1979) [w:] Analecta Cracoviensia, T. XLI 2010, s. 441-452.
 • Status prawny uczelni papieskich w Polsce [w:] Analecta Cracoviensia, T. XLII 2010, s. 391-401.
 • Synodalność jako forma uczestnictwa we władzy kościelnej [w:] Annales Canonici, vol. 5 2009, s. 45-57.
 • Instytucjonalna współpraca biskupów w wymiarze ponaddiecezjalnym [w:] Analecta Cracoviensia, T. XL 2008, s. 439-450.
 • Synod Biskupów wyrazem troski o Kościół powszechny [w:] Prawo Kanoniczne, R. 51, nr 3/4 2008, s. 107-118.
 • Udział biskupów w pasterskiej posłudze w świetle instrukcji "Apostolorum successores" [w:] Annales Canonici, vol. 4 2008, s. 99-127.
 • Udział biskupów w posłudze uświęcającej w świetle dyrektorium "Apostolorum successores" [w:] Annales Canonici, vol. 3 2007, s. 89-99.
 • Statuty Synodu Archidiecezji Lwowskiej i Diecezji Łuckiej (1995-1997) odzwierciedleniem wskazań Vaticanum II [w:] Polonia Sacra, R. 29, nr 20 2007, s. 185-199.
 • Udział Kardynała Karola Wojtyły w pracach Rady Naukowej Episkopatu Polski [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXXVIII-XXXIX 2007, s. 587-600.
 • Udział Kardynała Karola Wojtyły w pracach Podkomisji Studiów Episkopatu Polski [w:] Polonia Sacra, R. 10, nr 19 2006, s. 97-110.
 • Szkolnictwo w świetle polskiego Konkordatu z 1993 roku [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, T. 34 2006, s. 41-49.
 • Szkoły w Kodeksach Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, R. 10, nr 18 2006, s. 195-206.
 • Udział biskupów w posłudze prorockiej Kościoła w świetle dyrektorium "Apostolorum successores" [w:] Annales Canonici, vol. 2 2006, s. 3-15.
 • Udział świeckich w misji kapłańskiej Chrystusa w prawodawstwie powszechnym i polskim w latach 1983-2005 [w:] Annales Canonici, vol. 1 2005, s. 95-108.
 • Posoborowa odnowa Kapituły Metropolitalnej w Krakowie [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXXVII 2005, s. 498-508.
 • Przechowywanie Najśw. Sakramentu [w:] Polonia Sacra, R. 9, nr 16 2005, s. 127-137.
 • Posłannictwo świeckich w Kościele w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego [w:] Prawo Kanoniczne, R. 47, nr 3/4 2004, s. 25-38.
 • Rada Kapłańska i Kolegium Konsultorów w prawodawstwie Kościoła katolickiego i w prawodawstwie Archidiecezji Lwowskiej [w:] Polonia Sacra, R. 8, nr 15 2004, s. 159-178.
 • Posłannictwo świeckich w świecie w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego [w:] Polonia Sacra, R. 8, nr 14 2004, s. 128-142.
 • Diakonat stały w polskim prawodawstwie kościelnym [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXXVI 2004, s. 623-632.
 • Książe Adam Stefan Sapiecha jako prawodawca synodalny [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 4 2003, s. 75-84.
 • Udział wiernych w działalności politycznej : aspekt kanoniczno-pastoralny [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXXV 2003, s. 473-485.
 • Współpraca kapłanów ze świeckimi w duszpasterstwie i apostolstwie parafialnym [w:] Polonia Sacra, R. 7, nr 12 2003, s. 153-170.
 • Synodalność w Kościele Krakowskim za czasów Kardynała Wojtyły [w:] Polonia Sacra, R. 7, nr 12 2003, s. 23-38.
 • Posłannictwo nauczycielskie Kościoła w postanowieniach polskich synodów plenarnych [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXII 2003, s. 3-15.
 • Życie i posługa kapłanów w świetle Synodów Adama Stefana Sapiehy [w:] Polonia Sacra, R. 6, nr 10 2002, s. 133-150.
 • Posłannictwo szkoły w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego [w:] Prawo Kanoniczne, R. 45, nr 1/2 2002, s. 81-94.
 • Apostolstwo świeckich w świetle wskazań polskich Synodów Plenarnych [w:] Polonia Sacra, R. 6, nr 11 2002, s. 107-124.
 • Życie i posługa kapłanów w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXXIV 2002, s. 489-504.
 • Duszpasterski i kanoniczny wymiar wizytacji parafii [w:] Prawo Kanoniczne, R. 44, nr 1/2 2001, s. 21-30.
 • Życie kapłanów w świetle postanowień Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej 1972-1979 [w:] Polonia Sacra, R. 5, nr 8 2001, s. 159-178.
 • Społeczne zadania świeckich w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXXIII 2001, s. 711-724.
 • Posługa kapłanów w postanowieniach Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej 1972-1979 [w:] Polonia Sacra, R. 5, nr 9 2001, s. 107-125.
 • Posługa kapłanów w postanowieniach Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Lwowskiej i Diecezji Łuckiej 1995-1997 [w:] Prawo Kanoniczne, R. 44, nr 3/4 2001, s. 43-58.
 • Współpraca Kościoła Krakowskiego z instytutami życia konsekrowanego za czasów Kardynała Karola Wojtyły [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XX 2001, s. 103-111.
 • Życie kapłanów w świetle postanowień Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Lwowskiej i Diecezji Łuckiej [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXXII 2000, s. 435-446.
 • Karol Wojtyła opiekunem Wydziału Teologicznego w Krakowie [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, T. 2 2000, s. 71-80.
 • Rola indywidualnego i zrzeszonego apostolstwa świeckich [w:] Polonia Sacra, R. 4, nr 7 2000, s. 103-116.
 • Troska o wychowanie dzieci i młodzieży w sprawozdaniach z wizytacji kanonicznych kardynała Karola Wojtyły [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXXII 2000, s. 101-114.
 • Współpraca zakonów z duszpasterstwem parafialnym w sprawozdaniach z wizytacji kanonicznych Kardynała Karola Wojtyły [w:] Polonia Sacra, R. 4, nr 6 2000, s. 49-67.
 • Troska o duszpasterzy w sprawozdaniach z wizytacji kanonicznych Kardynała Karola Wojtyły [w:] Roczniki Nauk Prawnych, T. 10 2000, s. 79-94.
 • Struktury parafialne i sprawy gospodarcze w sprawozdaniach z wizytacji kanonicznych Kardynała karola Wojtyły [w:] Polonia Sacra, R. 3, nr 5 1999, s. 99-119.
 • Troska Kardynała Karola Wojtyły o współpracę świeckich z kapłanami w świetle sprawozdań z wizytacji kanoniczych [w:] Polonia Sacra, R. 3, nr 4 1999, s. 47-60.
 • Troska o małżeństwo i rodzinę w sprawozdaniach z wizytacji kanonicznych Kard. Karola Wojtyły [w:] Prawo Kanoniczne, R. 42, nr 3/4 1999, s. 199-213.
 • Diakonat stały w świetle dokumentów Stolicy Apostolskiej [w:] Prawo Kanoniczne, R. 42, nr 1/2 1999, s. 57-73.
 • Udział Kardynała karola Wojtyły w Synodzie Biskupów 1974 [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXX-XXXI 1999, s. 453-466.
 • Konferencja Biskupów w świetle motu proprio "Apostolos suos" [w:] Prawo Kanoniczne, R. 41, nr 3/4 1998, s. 59-74.
 • Poszanowanie godności osoby gwarancją poszanowania praw narodu w świetle nauczania Jana Pawła II [w:] Prawo Kanoniczne, R. 41, nr 1/2 1998, s. 21-32.
 • Ewangelizacja przez głoszenie praw ludzkich w ujęciu kardynała karola Wojtyły [w:] Polonia Sacra, R. 2, nr 2 1998, s. 69-79.
 • Współpraca instytutów życia konsekrowanego z Kościołem partykularnym [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVI 1997, s. 197-198.
 • Działalność Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej za czasów kardynała Karola Wojtyły [w:] Prawo Kanoniczne, R. 40, nr 1/2 1997, s. 57-70.
 • Synody krakowskie : forum współpracy kardynała Karola Wojtyły ze świeckimi [w:] Polonia Sacra, R. 1, nr 1 1997, s. 35-45.
 • Udział kardynała karola Wojtyły w Nadzwyczanym Synodzie Biskupów w roku 1969 [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXIX 1997, s. 654-658.
 • Synod diecezjalny - narzędziem odnowy Kościoła partykularnego [w:] Prawo Kanoniczne, R. 40, nr 3/4 1997, s. 23-36.
 • Prawny aspekt duchownego współdziałania chrześcijan [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXVIII 1996, s. 613-626.
 • Wkład kardynała Karola Wojtyły w dzieło I Synodu Biskupów [w:] Prawo Kanoniczne, R. 39, nr 3/4 1996, s. 155-170.
 • Udział kardynała Karola Wojtyły w pracach Rady Świeckich [w:] Prawo Kanoniczne, R. 39, nr 1/2 1996, s. 3-16.
 • Udział kobiet w misji uświęcającej Kościoła [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXVII 1995, s. 731-792.
 • Posłannictwo uniwersytetów w świetle dokumentów kościelnych [w:] Prawo Kanoniczne, R. 38, nr 1/2 1995, s. 79-90.
 • Diecezjalna Rada duszpasterska (podstawy i zadania) [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 133 1995, s. 157-166.
 • Troska kardynała Karola Wojtyły o Wydział Teologiczny w Tarnowie [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXVI 1994, s. 295-313.
 • Obowiązki i prawa rodziny w świetle posoborowych dokumentów kościelnych [w:] Prawo Kanoniczne, R. 37, nr 1/2 1994, s. 3-17.
 • Duszpasterstwo rodzin w świetle uchwał II Synodu Rzymskiego [w:] Roczniki Nauk Prawnych, T. 4 1994, s. 67-80.
 • Wierni świeccy w uchwałach II Synodu Diecezji Rzymskiej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XIII 1994, s. 395-415.
 • Zadania wienych świeckich w dokumentach roboczych II Polskiego Synodu Plenarnego [w:] Prawo Kanoniczne, R. 36, nr 3/4 1993, s. 21-37.
 • Wierni świeccy w nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 131 1993, s. 324-337.
 • Posługa nauczania w dokumentach roboczych II Polskiego Synodu Plenarnego [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXV 1993, s. 91-106.
 • Kościelna aprobata publikacji : aspekt prawny [w:] Prawo Kanoniczne, R. 36, nr 1/2 1993, s. 56-67.
 • Nowa ewangelizacja w świetle deklaracji Synodu Biskupów [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 130 1992, s. 76-87.
 • Rola uczelni kościelnych i katolickich w świetle powszechnego prawodawstwa posoborowego [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXIV 1992, s. 135-151.
 • Wierni świeccy w nowym prawodawstwie Kościołów Wschodnich [w:] Prawo Kanoniczne, R. 35, nr 3/4 1992, s. 177-196.
 • Formacja intelektualna w świetle adhortacji "Pastores dabo vobis" [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 130 1991, s. 113-126.
 • Obrona praw ludzkich w encyklice "Centesimus annus" [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 129 1991, s. 13-23.
 • Świeccy w służbie społeczeństwu i światu w świetle Adhortacji "Christifideles laici" [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXIII 1991, s. 211-225.
 • Udział świeckich w misyjnej działalności Kościoła w świetle encykliki "Redemptoris missio" [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 129 1991, s. 13-23.
 • Świeccy w Kościołowi w świetle Adhortacji "Christifideles laici" [w:] Prawo Kanoniczne, R. 33, nr 3/4 1990, s. 61-79.
 • Kim jest wierny świecki? [w:] Ateneum Kapłańskie, T. 114, z. 3 1990, s. 365-376.
 • Udział świeckich w pasterskiej posłudze odnowionej Kurii Rzymskiej [w:] Analecta Cracoviensia, T. XXI-XXII 1990, s. 203-224.
 • Rola i zadania kobiet w Kościele i świecie w pracach VIII Synodu Biskupów [w:] Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, T. 37, z. 5 1990, s. 5-28.
 • Model kapłana w świetle wstępnych dokumentów VIII Synodu Biskupów [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 128 1990, s. 27-37.
 • Formacja intelektualna kapłanów Archidiecezji Krakowskiej [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 128 1990, s. 20-27.
 • Zadania świeckich w Kościele i świecie : refleksje nad adhortacją "Christifideles laici"" [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 127 1989, s. 76-82.
 • Komentarz do Ustawy "O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" z dnia 17 maja 1989 r. [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 127 1989, s. 292-302.
 • La partecipazione dei laici alla missione profetica di Cristo e della Chiesa [w:] La Vita Cristiana in Polonia, 7 1988, s. 93-108.
 • Udział świeckich w chrześcijańskim wtajemniczeniu dorosłych [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 126 1988, s. 211-219.
 • Wkład Metropolity Krakowskiego Karola Wojtyły do soborowej nauki o laikacie [w:] Analecta Cracoviensia, T. XX 1988, s. 151-164.
 • Świeccy w świetle uchwał I Polskiego Synodu Plenarnego [w:] Prawo Kanoniczne, R. 31, nr 3/4 1988, s. 141-157.
 • Świeccy w pracach i dokumentach I Synodu Prowincji Krakowskiej [w:] Prawo Kanoniczne, R. 30, nr 1/2 1987, s. 91-112.
 • Posługa lektora i akolity w świetle obowiązujących przepisów kościelnych [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 40, nr 1 1987, s. 437-445.
 • Obrona godności ludzkiej w Instrukcji o szacunku dla rodzącego się życia [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi+, Nr 125 1987, s. 202-212.
 • Udział świeckich w apostolstwie Kościoła [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 125 1987, s. 228-235.
 • Refleksje nad "Dyrektorium Apostolstwa Świeckich" [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 125 1987, s. 49-60.
 • Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 40 1987, s. 437-445.
 • Prawny aspekt misyjnej działalności Ludu Bożego [w:] Analecta Cracoviensia, T. XIX 1987, s. 409-425.
 • Głoszenie praw ludzkich w instrukcjach na temat chrześcijańskiego wyzwolenia [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 124 1986, s. 103-111.
 • Rola świeckich w odnowie świata w zamierzeniach VII Synodu Biskupów [w:] Częstochowskie Studia Teologiczne, T. 14 1986, s. 203-218.
 • Szkoły katolickie w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Analecta Cracoviensia, T. XVIII 1986, s. 349-365.
 • Rola i zadania rady kapłańskiej [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 123 1985, s. 193-200.
 • Udział świeckich w kulcie liturgicznym w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 38, nr 1 1985, s. 16-28.
 • Binacja i powtórna Komunia św. w ciągu dnia w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 123 1985, s. 144-151.
 • Kapłan szafarzem sakramentaliów [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 123 1985, s. 84-91.
 • Kancelaria parafialna miejscem duszpasterzowania [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 123 1985, s. 47-53.
 • Prawny aspekt powołania świeckich w nauczaniu Soboru Watykańskiego II [w:] Prawo Kanoniczne, R. 27, nr 3/4 1984, s. 109-137.
 • Diecezjalna Rada Duszpasterska i Rada Kapłańska (wzajemne relacje) [w:] Prawo Kanoniczne, R. 27, nr 3/4 1984, s. 53-76.
 • Funkcja proboszcza i wikariusza parafialnego w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 122 1984, s. 14-23.
 • Pozycja prawna wiernych w nowym Kodeksie Prawa Kanonicznego [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 122 1984, s. 257-262.
 • Udział świeckich w potrójnej misji Chrystusa w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Analecta Cracoviensia, T. XVI 1984, s. 483-509.
 • Obrzędy pogrzebowe w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 121 1983, s. 52-59.
 • Adoracja Eucharystii w świetle nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 121 1983, s. 6-14.
 • Świeccy w pracach i dokumentach Synodu Krakowskiego 1972-1979 [w:] Znak, Nr 35 1983, s. 1126-1145.
 • Udział świeckich w potrójnej misji Chrystusa w świetle powszechnego prawodastwa posoborowego [w:] Analecta Cracoviensia, T. XV 1983, s. 203-249.
 • Papieska Rada Świeckich i papieska Komisja "Iustitia et Pax" [w:] Prawo Kanoniczne, R. 25, nr 1/2 1982, s. 197-222.
 • Parafialne gremia doradcze [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 120 1982, s. 235-245.
 • Prawa i obowiązki wynikające z powołania do życia w małżeństwie i rodzinie w świetle adhortacji apostolskiej "Familiaris consortio" [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 120 1982, s. 86-99.
 • Kapituła katedralna i rada kapłańska [w:] Prawo Kanoniczne, R. 25, nr 3/4 1982, s. 79-99.
 • Pozycja świeckich w pracach Papieskiej Komisji Odnowy Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Analecta Cracoviensia, T. XIV 1982, s. 611-634.
 • Posoborowe ujęcie funkcji dziekana [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 120 1982, s. 286-291.
 • Obrona praw ludzkich w encyklice "Laborem exercens" [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 120 1982, s. 36-46.
 • Współdziałanie hierarchii z laikatem w instytucjach o zasięgu krajowym i regionalnym [w:] Analecta Cracoviensia, T. XIII 1981, s. 397-424.
 • Kościelna struktura duszpasterstwa przy pomocy środków społecznego przekazu [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 119 1981, s. 252-258.
 • Papieska Rada do spraw Rodziny [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 119 1981, s. 246-251.
 • Kościelna struktura duszpasterstwa "Ludzi w drodze" [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 119 1981, s. 196-205.
 • Kościelna struktura duszpasterstwa rodzin [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 119 1981, s. 141-151.
 • Kościelna struktura duszpasterstwa dobroczynnego [w:] Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi, Nr 119 1981, s. 87-94.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Teologiczne i antropologiczne źródło normy kanonicznej (501-10-060013)
 • Studia nad bieżącym ustawodawstwem kościelnym powszechnym i partykularnym (112601)
 • Prawo wiernych do swobodnego ustanowienia pełnomocnika w procesach kanonicznych ()
 • Niektóre instytucje i struktury w świetle prawa kanonicznego i polskiego prawa państwowego (501-10-060012)
 • Geneza, struktura, statut i zadania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ()
 • Geneza, struktura, statut i zadania Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (11260001)
 • Część i całość: eklezjologia communio i jej konsekwencje kanoniczne ()