ks. prof. dr hab. Roman Rożdżeński  Curriculum Vitae:

  • 2005 – profesor zwyczajny
  • 1999 – Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych (w zakresie filozofii)
  • 1999 – profesor nadzwyczajny
  • 1993 - 1995 – członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN
  • 1992 – docent na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie
  • 1989 – habilitacja na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie
  • 1987 - 1988 – stypendium naukowe na Ruhr - Universitaet w Bochum
  • 1984 – adiunkt na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie
  • 1983 – półroczne stypendium naukowe na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve w Belgii
  • 1981 – doktorat z filozofii w Instytucie Filozofii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie

  Publikacje:

  Monografie:
  • [szukaj w bibliotece]
  • Filozofia a rzeczywistość. Spór o poznawalność świata, Kraków: Wydawnictwo WAM w Krakowie 2012. [szukaj w bibliotece]
  • Filozofia poznania. Zarys problematyki (III wyd. poprawione i uzupełnione), Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP II w Krakowie 2010. [szukaj w bibliotece]
  • Nietzsche a odwieczne pytania, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2008. [szukaj w bibliotece]
  • Problem metafizyki w filozofii I. Kanta oraz M. Heideggera, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2006. [szukaj w bibliotece]
  • Najważniejsza sprawa myślenia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2006. [szukaj w bibliotece]
  • Na tropach nieznanego. Poznanie i prawda z perspektywy ludzkiej skończoności, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2003. [szukaj w bibliotece]
  • Filozofia poznania. Zarys problematyki (II wyd. porawione i uzupełnione), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 2003. [szukaj w bibliotece]
  • Spostrzegalne i niespostrzegalne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 1999. [szukaj w bibliotece]
  • Pytanie o sens naszej egzystencji, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie 1997. [szukaj w bibliotece]

  Więcej Publikacji:

  Monografie:
  Artykuły Książkowe:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Czasy w cieniu nihilizmu [w:] Księga Pamiątkowa Dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. Rocznicy Urodzin [red.], Lex tua veritas, Kraków: Wyd. Naukowe UPJP II 2010, s. 699-712.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Z problematyki możliwości poznawania prawdy [w:] ks. Jan Bednarczyk [red.], Historia vita memoriae. Praca dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Ludwikowi Piechowi, Kraków: UNUM 2009, s. 329-338.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Niemożliwość poznania prawdy obiektywnej według Fryderyka Nietzschego [w:] [red.], Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia kapłaństwa, Kraków: 2008, s. 989-1003.
  • Z problematyki prawdy u Arystotelesa [w:] J. Filek, K. Sosenko [red.], Poznać człowieka. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2007, s. 307-317.
  • Kant a filozofia racjonalistyczna [w:] B. Paź [red.], Filozofia przedkrytyczna Kanta, Wrocław: 2006, s. 43-57.
  • Dlaczego Kant napisał 'Krytykę czystego rozumu'? [w:] K. Śnieżyński [red.], Immanuel Kant i świat współczesny, Poznań: 2004, s. 81-92.
  • O wieloznaczności bycia u Heideggera [w:] K. Wolsza [red.], Czas-ewolucja-duch, Opole: 1997, s. 221-233.
  • Kant i jego koncepcja reformy metafizyki [w:] [red.], Zawierzyć człowiekowi. Ks. J. Tischnerowi na sześćdziesiąte urodziny, Kraków: 1991, s. 212-226.
  Artykuły w Czasopismach:
  • [szukaj w bibliotece]
  • Pytanie o istotę koniecznego związku, o jakim mówi treść Kartezjuszowej zasady: myślę, więc jestem [w:] logos i ethos, 2013_1_(34) 2013, s. 171-189. [szukaj w bibliotece]
  • Istota nihilizmu i sposób jego przezwyciężenia według Fryderyka Nietzschego [w:] Analecta Cracoviensia, XLII 2010, s. 43-65.
  • Problem metafizyki we wczesnej twórczości Immanuela Kanta [w:] Kwartalnik Filozoficzny, XXXIV (2) 2006, s. 5-17.
  • W sprawie rzetelności w charakteryzowaniu cudzych pogladów [w:] Logos i Ethos, 2 2005, s. 251-254.
  • Z problematyki sporu o naturę pojęć (Platon-Arystoteles-Ockham [w:] Analecta Cracoviensia, XXXV 2003, s. 47-65.
  • Filozofia Immanuela Kanta jako przezwyciężenie racjonalistycznego paradygmatu filozofii [w:] Analecta Cracoviensia, XXXIV 2002, s. 65-76.
  • Bycie osobowym podmiotem [w:] Logos i Ethos, 1 1999, s. 172-176.
  • Perspektiven der Metaphysik nach Heidegger [w:] Analecta Cracoviensia, XXX-XXXI 1998, s. 75-81.
  • Husserl a problem tzw. ogólnej naoczności [w:] Logos i Ethos, 1 (6) 1998, s. 13-27.
  • Die Theologie und das Problem der Erkenntnisgenese des Substanzbegriffes [w:] Analecta Cracoviensia, XXIX 1997, s. 105-110.
  • Pytanie o zasadniczy cel kantowskie 'Krytyki czystego rozumu' [w:] Analecta Cracoviensia, XXVII 1995, s. 19-33.
  • Metafizyczna istota nauki według M. Heideggera [w:] Analecta Cracoviensia, XXVII 1995, s. 86-104.
  • Perspektywy metafizyki po Heideggerze [w:] Znak-Idee, 7 1994, s. 47-52.
  • Heidegger a problem istoty metafizyki [w:] Analecta Cracoviensia, XXVI 1994, s. 107-123.
  • Bóg a pierwotna prawda 'samego Bycia' (recenzja książki J.B.Lotza, Vom Sein zum Heiligen. Metaphysisches Denken nach Heidegger) [w:] Logos i Ethos, 1 1993, s. 219-224.
  • Heidegger a problem tak zwanej jawności bycia [w:] Logos i Ethos, II 1993, s. 85-95.
  • Istota poznania syntetycznego a priori u Immanuela Kanta [w:] Analecta Cracoviensia, XXV 1993, s. 397-409.
  • Problematyczność tradycyjnej metafizyki według I. Kanta [w:] Analecta Cracoviensia, XXIV 1992, s. 87-106.
  • [tłum.] R. Schaeffler Ludwig Feuerbach i transcendentalna metoda w krytyce religii [w:] Analecta Cracoviensia, XXIII 1991, s. 35-48.
  • Heideggerowskie ujęcie metafizyki jako onto-teologii [w:] Logos i Ethos, 1 1991, s. 17-28.
  • Heideggr a problem źródła podstawowego pojęcia metafizyki [w:] Studia Philosophiae Christianae, 27 (1) 1991, s. 71-99.
  • Heideggerowskie ujęcie skończoności oraz jego implikacje [w:] Studia Philosophiae Christianae, 26 (1) 1990, s. 79-96.
  • Problematyczność metafizyki we wczesnej filozofii Martina Heideggera [w:] Studia Philosophiae Christianae, 25 1989, s. 177-194.
  • Z problematyki istoty zmysłowego spostrzeżenia w 'Badaniach logicznych' E. Husserla [w:] Analecta Cracoviensia, XXI-XXII 1989, s. 85-97.
  • Problem ugruntowania metafizyki we wczesnej filozofii Heideggera [w:] Analecta Cracoviensia, XX 1988, s. 97-115.
  • Postulat fenomenologii u E. Husserla i M. Heideggera [w:] Studia Philosophiae Christianae, 24 1988, s. 76-105.
  • Wypowiedzi empiryczne a uniwersalia według 'Badań logicznych' E. Husserla [w:] Studia Philosophiae Christianae, 23 (1) 1987, s. 199-211.
  • O istocie poznania apriorycznego w ujęciu E. Husserla [w:] Studia Philosophiae Christianae, 22 (1) 1986, s. 91-114.
  • Z poznawczej problematyki substancji [w:] Analecta Cracoviensia, XVIII 1986, s. 105-119.
  • Epistemologiczne implikacje tzw. operacyjnego rozumienia pojecia prawdy [w:] Studia Philosophiae Christianae, 18 (1) 1982, s. 209-219.
  • Zmysłowe spostrzeżenie i jego funkcja w poznaniu według 'Badań logicznych' E. Husserla [w:] Analecta Cracoviensia, XIII 1981, s. 51-69.

  Projekty badawcze:

  • Poznawcza prawomocność poglądów F. Nietzschego w kwestii tzw. pozytywnego nihilizmu (220701)
  • Natura ludzkiego poznania (12070001)
  • Natura ludzkiego poznania (120701)

  Wygłoszone Referaty:

  • Problem metafizyki we wczesnej twórczości I. Kanta [podczas konferencji:] Sesja Kantowska, 26 listopada 2004, .
  • Dlaczego Kant napisał 'Krytykę czystego rozumu'? [podczas konferencji:] Immanuel Kant a świat współczesny, 12 maja 2004, .
  • Kant a filozofia racjonalistyczna [podczas konferencji:] Filozofia przedkrytyczna Kanta i jej związki z nowożytnym racjonalizmem, 12 czerwca 2003, .
  • Das Problem der Erkenntnisgenese des Substanzbegriffes [podczas konferencji:] Gastvortrag, 30 listopada 1995, .
  • Perspektywy metafizyki po Heideggerze [podczas konferencji:] Aktualność metafizyki po Heideggerze, 24 pazdziernika 1991, .