dr hab. Józef Cezary Kałużny


 • Dyżur dydaktyczny:
  Poniedziałek
  godz. 12.00-13.30;
  ul. Kanonicza 9,
  Dziekanat WHiDK

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2018 – koordynator zespołu d/s promocji Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII
 • 2018 - 2020 – prodziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie
 • 2017 – habilitacja na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
 • 2017 – wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Dominikanów w Krakowie (Historia Kościoła w starożytności)
 • 2017 – nagroda Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uczelni
 • 2016 – delegat młodszych pracowników naukowych do Rady Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • 2014 – opiekun Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • 2012 – nagroda Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uczelni
 • 2012 – wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej (Historia Kościoła w starożytności)
 • 2011 – członkostwo w Polskiej Akademii Nauk Sekcja Historyczna Oddziału w Katowicach
 • 2010 – stypendium fundacji Lanckorońskich w Rzymie
 • 2007 – nagroda Rektora Papieskiej Akademii Teologicznej za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uczelni
 • 2006 - 2013 – organizacja i prowadzenie (kierownik): Warsztatów Historycznych dla Młodzieży Szkół Średnich przy UPJPII
 • 2006 - 2009 – delegat młodszych pracowników naukowych do Rady Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
 • 2005 - 2013 – opiekun Koła Archeologów Chrześcijańskich im. św. Heleny UPJPII
 • 2003 – wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów (OFM) pw. św. Bonawentury (Historia Kościoła w starożytności; Historia Kościoła w średniowieczu)
 • 2003 – doktorat na Papieskiej Akademii Teologicznej
 • 2000 – wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Kapucynów w Krakowie (Historia Kościoła w starożytności; od 2002 Historia Kościoła w średniowieczu)
 • 2000 - 2005 – powołanie do istnienia i aktywna działalność w interdyscyplinarnej grupie: Przestrzeń Słowa, działającej pod egidą PTT
 • 2000 – członkostwo w Polskim Towarzystwie Teologicznym
 • 1999 - 2000 – roczne stypendium naukowe w Rzymie przyznane przez Pontificia Commissione di Archeologia Sacra
 • 1999 - 2000 – studia specjalistyczne w Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana w Rzymie
 • 1998 – zatrudniony na Papieskiej Akademii Teologicznej obecnie Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
 • 1995 - 1998 – licencjat na Papieskiej Akademii Teologicznej
 • 1990 - 1995 – magisterium na Papieskiej Akademii Teologicznej

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • U źródeł kultury wczesnochrześcijańskiej [red.], Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002.
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wskrzeszenie Łazarza, czyli eschatologiczna refleksja nad materialnym świadectwem wiary Kościoła pierwszych wieków [w:] J.C. Kałużny, A. Regiewicz, A. Żywiołek [red.], Kulturowe paradygmaty końca, Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 2013, s. 193-207.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Problematyka ustalenia adresata listów św. Józefa Bilczewskiego do rzymskiej wspólnoty księży zmartwychwstańców z lat 1889-1890 przykładem odpowiedzialności historyka za rzetelność analizy tekstu źródłowego [w:] Z. Gogola [red.], Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: UPJPII 2013, s. 223-241.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Czy świetlista symbolika autora Boskiej Komedii mogła być inspirowana raweńskimi dekoracjami? [współatorstwo z:] 3 [w:] Boska Komedia. Dante w rysunku i grafice, Cieszyn: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2013, s. 34-42.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Początki drobnej plastyki użytkowej pierwszych chrześcijan. Motyw Chrystusa Dobrego Pasterza w artes minores [w:] J. Marecki i L. Rotter [red.], Wytwory rąk ludzkich, Kraków: UPJPII 2012, s. 103-130.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Recenzja: E. Pezzi, I. Fiorentini Roncuzzi, A. Roncuzzi, Sant’Apollinare in Classe di Ravenna e il suo bosco perduto. S. Apolinare in Classe in Ravenna and its lost wood, Ravenna 2008, wyd. Angelo Longo Editore, ss. 96, il. 32 [w:] J.C. Kałużny [red.], Starożytność chreścijańska. Materiały zebrane 3, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2012, s. 259-264.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Christological labarum of Constantine the Great (306–337) as a signum of the new power [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Znak - symbol - rytuał. Doświadczenie władzy, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 237-266.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rawenna [w:] E. Gigilewicz [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 1249-1253.
 • [szukaj w bibliotece]
 • In hoc signo vinces. Pomiędzy symbolem Chrystusa zmartwychwstałego a znakiem nowej władzy [w:] E. Wróbel, R. Szczurowski [red.], Historia bliższa ludziom, Kraków: WAM 2011, s. 167-179.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Miejsca spotkań eucharystycznych Kościoła w świetle źródeł do pierwszej połowy II wieku [w:] J.C. Kałużny [red.], Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, t. 2, Kraków: UNUM 2010, s. 17-46.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Relacja księdza Józefa Bilczewskiego z księdzem Józefem Wilpertem w świetle nieznanej korespondencji z lat 1889-1900 [w:] B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, A. Głowa [red.], Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t VII, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2010, s. 281-296.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Chrystus – Delphinus salvator. W poszukiwaniu korzenie ikonografii chrześcijańskiej [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbol – znak – przesłanie. Symbolika zwierząt, Kraków: UNUM 2009, s. 93-104.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Troska o czystość i świętość Kościoła Zachodniego na przełomie II i III wieku [w:] J.C. Kałużny [red.], Starożytność chrześcijańska. Materiały zebrane, t. 1, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 91-103.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Antyczne korzenie ikonografii chrześcijańskiej na przykładzie wizerunku „Delphinus salvator” [w:] J. Urban [red.], Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 55-68.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sztuka na służbie sacrum na przykładach z przełomu IV i V wieku [w:] J.C. Kałużny [red.], Europejczyk wobec sacrum, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 29-45.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Spotkanie religii z polityką w architekturze sakralnej późnoantycznej Rawenny [w:] B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak [red.], Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. V, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005, s. 65-79.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wpływ zjawiska rygoryzmu na rozpowszechnienie kultu męczeństwa we wczesnym chrześcijaństwie [w:] B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak [red.], Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t IV, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2004, s. 127-135.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół a sztuka w Cesarstwie Rzymskim I-IV wieku [w:] S. Stabryła, R.M., Zawadzki [red.], Charisteria Tito Górski Oblata, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 61-84.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dziedzictwo wzorców antycznych w sztuce wczesnochrześcijańskiej [w:] J.C. Kałużny [red.], U źródeł kultury wczesnochrześcijańskiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2002, s. 77-92.
 • Biskup Apolinary. Słów kilka o ikonograficznym przesłaniu mozaiki z apsydy bazyliki San Apollinare in Classe [w:] B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak [red.], Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, t. III, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2002, s. 81-101.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Mitologia antyczna na chrześcijańskiej służbie, czy chrześcijanie na służbie mitów? [w:] A. Regiewicz [red.], Mity nasze powszednie, Zabrze: Wydawnictwo II LO Zabrze 2000, s. 15-25.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Szczęśliwy po trzykroć narodzony, czyli słów kilka o ikonograficznym przesłaniu mozaiki Baptysterium Ariańskiego z Rawenny [w:] A. Regiewicz [red.], Dzieckiem podszyte. Rzecz o dzieciństwie, Zabrze: A.P.R. Okay 2000, s. 29-53.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Magia słowa i obrazu zawarta w murach świątyń chrześcijańskich [w:] A. Regiewicz [red.], Magia słowo i obraz, Zabrze: Wydawnictwo II LO Zabrze 1998, s. 24-29.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Geneza kształtowania się naukowych zainteresowań św. Józefa Bilczewskiego w okresie studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1880-1884) [w:] Analecta Cracoviensia, XLIII 2011, s. 299-311. [szukaj w bibliotece]
 • Miejsca spotkań eucharystycznych młodego Kościoła w świetle źródeł nowotestamentalnych [w:] Pietas et Studium, 2 2009, s. 371-382. [szukaj w bibliotece]
 • Od metropolii do nekropoli, czyli w poszukiwaniu cielesności i duszy miasta [w:] Po-mysł, 2 2002, s. 27-34. [szukaj w bibliotece]
 • Święty jako protektor nie-świętych w mieście. Przykład św. Apolinarego biskupa Rawenny [w:] Studia Laurentiana, 2 2002, s. 265-281. [szukaj w bibliotece]
 • Stosunki Kościoła z państwem rzymskim na przykładzie prowincji Afryki Północnej (II-IV wiek) [w:] Nowy Filomata, 2 2001, s. 111-124. [szukaj w bibliotece]
 • Gorączka sobotniej nocy, nova et vetera [w:] Journal of Urban Ethnology, 4 2001, s. 25-37. [szukaj w bibliotece]
 • Usłyszeć niemy krzyk nadziei, czyli słów kilka o symbolice wczesnochrześcijańskich płyt nagrobnych [w:] Po-mysł, 1 2001, s. 86-94. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Wymiana kulturowa pomiędzy Cesarstwem Zachodnio-rzymskim a Cesarstwem Bizantyjskim w okresie późnego antyku (501-10-030003)
 • Wymiana kulturowa pomiędzy Cesarstwem Zachodnio-rzymskim a Cesarstwem Bizantyjskim w okresie późnego antyku (13010002)
 • Św. Józef Bilczewski - badacz starożytności. Studium źródłoznawcze nad początkami archeologii chrześcijańskiej w Polsce. (501-10-030019)
 • Kultura chrześcijańska pierwszych wieków (130101)
 • Historyczno-kulturowe dziedzictwo Kościoła pierwszych wieków świadectwem jego wiary (501-10-030071)
 • Chrześcijańska teologia historii w Europie (13010001)

Wygłoszone Referaty:

 • Spór o obecność sztuki w Kościele III i IV wieku. The dispute around the presence of art in the 3rd and 4th century Church [podczas konferencji:] „Reformy, instytucje, obyczaje – konflikty na przestrzeni dziejów, 7 czerwca 2018, .
 • Czy na cmentarzu jest miejsce na Dobrą Nowinę. Krótka refleksja o soteriologicznym przesłaniu ikonografii wczesnochrześcijańskiej [podczas konferencji:] Misericordia Domini, 27 kwietnia 2016, .
 • Nieznani apostołowie. Na przykładzie świętego Saby Gota [podczas konferencji:] Apostołowie barbarzyńskiej Europy, 20 kwietnia 2016, .
 • Od motywu światła w dekoracjach i architekturze Rawenny do lux perpetua w „Boskiej komedii” Dantego [podczas konferencji:] Posiedzenie Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach, 9 listopada 2015, .
 • Ks. Józef Wilpert (1857-1944), Ślązak "skazany" na rzymskie katakumby [podczas konferencji:] Historia polskich badań nad antykiem chrześcijańskim, 22 kwietnia 2015, .
 • Rzymskie katakumby, czyli trudne dzieje niezwykłego archiwum [podczas konferencji:] Historia chrześcijaństwa w źródłach, 4 grudnia 2014, .
 • Polskie fascynacje Rzymem i antykiem na przykładzie siedemnastowiecznego obelisku z Grodziska [podczas konferencji:] Posiedzenie Komisji Historycznej PAN Oddział w Katowicach, 19 maja 2014, .
 • Chrzest znakiem władzy nad życiem i śmiercią w świetle symboliki baptysteriów wczesnochrześcijańskich [podczas konferencji:] SYMBOL – ZNAK – RYTUAŁ: Od narodzin do śmierci, 29 stycznia 2014, .
 • Chrześcijaństwo wobec mitraizmu. Próba analizy zjawiska bliskiej lokalizacji najstarszych mitreów i tituli chrześcijańskich w Rzymie do IV w. [podczas konferencji:] Hawarte. Ostatnie arcydzieła mistrzów antyku, 5 czerwca 2013, .
 • Pieczęć końca czy odpowiedź na pytanie o nowy początek, czyli eschatologiczna refleksja nad świadectwami obecności chrześcijan w rzymskich katakumbach [podczas konferencji:] Koniec świata... i co dalej?, 16 listopada 2012, .
 • Chrystologiczne labarum Konstantyna Wielkiego (306-337) jako signum nowej władzy [podczas konferencji:] Symbol - znak - rytuał. Doświadczenie władzy, 23 lutego 2012, .
 • O nagości w sztuce starożytnej [podczas konferencji:] Historia wczoraj i dziś. Pomiędzy mitem a rzeczywistością, 3 grudnia 2011, .
 • Wprowadzenie w kwestię zmieniającego się na przestrzeni wieków pojęcia Miles Christi [podczas konferencji:] Martyres Confessores et Fideles. Żołnierze Chrystusa w starożytności i średniowieczu, 12 kwietnia 2011, .
 • Wprowadzenie w kwestię martyrologium Kościoła antycznego [podczas konferencji:] Miles Christi. Kult męczenników Cesarstwa Rzymskiego, 13 kwietnia 2010, .
 • Architektura przestrzeni sakralnej w wczesnym chrześcijaństwie. Pomiędzy wspólnotą a współprzestrzenią sacrum [podczas konferencji:] Niedziela - dzień święty w starożytności chrześcijańskiej, 30 kwietnia 2009, .
 • Początki nowożytnych badań nad archeologią chrześcijańską [podczas konferencji:] Cesarzowa Helena – pierwszy chrześcijański archeolog, 13 listopada 2008, .
 • Wybrane aspekty relacji ks. J. Bilczewskiego z ks. J. Wilpertem w świetle nieznanej korespondencji z lat 1889-1900 [podczas konferencji:] Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku, 31 maja 2008, .
 • Wprowadzenie w zagadnienie monastycyzmu wczesnochrześcijańskiego [podczas konferencji:] Głos wołającego na pustyni. Chrześcijaństwo w północno-wschodniej Afryce do XII wieku, 13 listopada 2006, .
 • Sztuka na służbie sacrum na przykładach z przełomu IV i V wieku [podczas konferencji:] Europejczyk wobec sacrum, 25 listopada 2005, .
 • Spotkanie religii z polityką w architekturze sakralnej późnoantycznej Rawenny [podczas konferencji:] Miejsca święte w epoce późnego antyku, 8 pazdziernika 2004, .
 • Wpływ zjawiska rygoryzmu na rozpowszechnienie kultu męczeństwa we wczesnym chrześcijaństwie [podczas konferencji:] Męczennicy w świecie późnego antyku, 5 maja 2003, .
 • Od metropolii do nekropoli, czyli w poszukiwaniu cielesności i duszy miasta [podczas konferencji:] Miasto: Enoch - Jerozolima - Metropolis, 7 listopada 2002, .
 • Dziedzictwo wzorców antycznych w sztuce wczesnochrześcijańskiej [podczas konferencji:] U źródeł kultury wczesnochrześcijańskiej, 25 kwietnia 2002, .
 • Święty jako protektor nie-świętych w mieście. Na przykładzie św. Apolinarego biskupa Rawenny [podczas konferencji:] Religia w mieście, 2 marca 2002, .
 • Usłyszeć niemy krzyk nadziei, czyli słów kilka o symbolice wczesnochrześcijańskich płyt nagrobnych [podczas konferencji:] Krzyk, 24 pazdziernika 2001, .
 • Biskup Apolinary - legendarny założyciel Kościoła Rawenny. Słów kilka o ikonograficznym przesłaniu mozaiki z apsydy bazyliki San Apollinare in Classe [podczas konferencji:] Biskup i jego rola w kształtowaniu miasta późnoantycznego, 6 pazdziernika 2001, .
 • Mitologia antyczna na chrześcijańskiej służbie, czy chrześcijanie na służbie mitów? [podczas konferencji:] Mity nasze powszednie, 24 pazdziernika 2000, .
 • Magia słowa i obrazu zawarta w murach świątyń chrześcijańskich [podczas konferencji:] Magia, słowo i obraz, 19 pazdziernika 1998, .