ks. dr hab. Robert Kantor


 • Dyżur dydaktyczny:
  Piątek 9.00-10.00,
  ul. Legionów 30,
  33-100 Tarnów - kancelaria kurii

Curriculum Vitae:

 • 2014 – kierownik katedry Teologii praktycznej i prawa kanonicznego na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie
 • 2014 – kanclerz kurii diecezjalnej w Tarnowie
 • 2013 – nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dziedzinie prawa kanonicznego przez Radę Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie
 • 2011 – nagroda Rektora UPJPII za osiągnięcia w pracy naukowo – dydaktycznej i organizacyjnej
 • 2008 – pełnienie urzędu Obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim w Rzeszowie
 • 2005 – uzyskanie nostryfikacji dyplomu doktorskiego przez UKSW w Warszawie
 • 2004 – wykłady z prawa wyznaniowego na UPJPII
 • 2002 – praca w diecezji tarnowskiej jako sędzia audytor w Sądzie diecezjalnym
 • 2002 – wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i w Gródku Podolskim (Ukraina) agregowanym do Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie oraz w Instytucie Teologicznym w Tarnowie
 • 2002 – członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
 • 2001 – stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie pracy doktorskiej pt. „Estructuras gentilicias y asociativas en la cura de almas de la Iglesia primitiva” napisanej pod kierunkiem ks. Prof. Eloya Tejero Tejero
 • 1999 – stopień naukowy licencjata z prawa kanonicznego
 • 1997 – studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Navarry w Pampelunie
 • 1995 – stopień magistra teologii na podstawie pracy z teologii fundamentalnej pt. „Rola cudu w apologetyce” napisanej pod kierunkiem ks. dra Stanisława Rosy
 • 1989 - 1995 – studia filozoficzno – teologiczne na Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie
 • 1985 - 1989 – nauka w Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie
 • 1977 - 1985 – nauka w Szkole Podstawowej w Bistuszowej

Publikacje:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] J. Królikowski, „Z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni”. Refleksja teologiczna na temat życia i posługi kapłańskiej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014. [szukaj w bibliotece]
 • Schematyzm Diecezji Tarnowskiej 2015 [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014. [szukaj w bibliotece]
 • „Rota Hiszpańska”. Struktura i działalność Trybunału Roty Nuncjatury Apostolskiej w Hiszpanii. Studium historyczno-prawne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013. [szukaj w bibliotece]
 • Proboszcz we wspólnocie Ludu Bożego [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] M. Kluz, J. Młyński, Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań, Tarnów: Mała Poligrafia Redemptorystów 2012. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] M. Kluz, Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksja na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011. [szukaj w bibliotece]
 • Rola i zadana wikariusza parafialnego. Studium kanoniczno-pastoralne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011. [szukaj w bibliotece]
 • To Bóg jest miłością a nie miłość bogiem. Małżeństwo, nieprawidłowe związki, duszpasterstwo niesakramentalnych, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009. [szukaj w bibliotece]
 • Królowo Polski przyrzekamy. Współczesna rodzina i śluby jasnogórskie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007. [szukaj w bibliotece]
 • W trosce o opuszczonych i biednych. Święta Teresa de Jornet, Tarnów: [s.n.] 2006. [szukaj w bibliotece]
 • Związki niesakramentalne w parafii. Poradnik dla duszpasterzy, Tarnów: [s.n.] 2005.
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Małżeństwo kanoniczne jako budowanie wspólnoty rodzinnej na dobre i na złe do końca życia. Sądowa perspektywa wykluczenia nierozerwalności małżeństwa [w:] J. Stala [red.], Nauki o rodzinie w służbie rodziny, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 293-308.
 • Formacja stała, czyli dla wszystkich kapłanów i nigdy nie zakończona. Refleksja kanoniczno-pastoralna na kanwie Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów z 11 lutego 2013 r. [w:] J. Królikowski, R. Kantor [red.], „Z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni”. Refleksja teologiczna na temat życia i posługi kapłańskiej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 111-128.
 • „Ojciec duchowny” i „piastun boży”. Kierownictwo duchowe kapłana wśród wiernych świeckich w świetle listu bp. Leona Wałęgi [w:] J. Królikowski, R. Kantor [red.], „Z ludzi wzięci i dla ludzi ustanowieni”. Refleksja teologiczna na temat życia i posługi kapłańskiej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014, s. 43-61.
 • Przyczyny dezintegracji małżeństwa na podstawie wybranych wyroków sądów kościelnych. Uwagi widziane oczami sędziego [w:] J. Siewiora [red.], Dezintegracja rodziny, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 141-163.
 • Dobra materialne Kościoła tarnowskiego w uchwałach obowiązującego synodu [w:] J. Jurkiewicz, A. Żurek [red.], Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 3, Memoriae Ecclesiae custos : księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. Ryszardowi Banachowi w 70. rocznicę urodzin, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 267-278.
 • Prawo kanoniczne i cywilne o obowiązku wychowania dziecka [w:] J. Siewiora [red.], Aksjologiczne wymiary wychowania. Ujecie interdyscyplinarne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 41-56.
 • Rozwód i kohabitacja niepokojącym zjawiskiem współczesnej rodziny [w:] R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński [red.], Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań, Tarnów ; Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów 2012, s. 66-81.
 • Przedsiębiorstwo jako instytucja zrzeszająca osoby w nauczaniu Jana Pawła II [w:] R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński [red.], Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań, Tarnów ; Tuchów: Mała Poligrafia Redemptorystów 2012, s. 109-122.
 • Nieważność wyroku – przykłady z orzecznictwa Roty Hiszpańskiej [w:] T. Rozkrut [red.], Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2011 roku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 37-58.
 • Relacja proboszcza do wikariusza parafialnego, osób świeckich i rad parafialnych [w:] R. Kantor [red.], Proboszcz we wspólnocie Ludu Bożego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 123-136.
 • II Synod Diecezji Tarnowskiej o prawach i obowiązkach duchownych. Próba rekonstrukcji nieopublikowanych statutów synodalnych [w:] A. Gąsior, J. Królikowski [red.], Dzieje Diecezji Tarnowskiej, T. 2 Instytucje i wydarzenia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 133-146.
 • Elementy życia i posługi prezbitera [w:] R. Kantor [red.], Proboszcz we wspólnocie Ludu Bożego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 9-31.
 • Proboszcz administratorem dóbr materialnych parafii, zarządcą cmentarzy oraz opiekunem kancelarii [w:] R. Kantor [red.], Proboszcz we wspólnocie Ludu Bożego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 79-121.
 • Nierozerwalność wspólnoty małżeńskiej - szansą dla rodziny XXI w. [w:] R. Kantor, M. Kluz [red.], Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksja na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 27-41.
 • Bonum prolis jako cel małżeństwa kanonicznego. Refleksja na kanwie kan. 1055 § 1 KPK [w:] R. Kantor, M. Kluz [red.], Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksja na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 54-65.
 • Formacja seminaryjna alumnów w nauczaniu biskup Piotra Bednarczyka [w:] J. Stala, B. Połeć [red.], „Ut gaudens catechizem”. 10. rocznica śmierci biskupa Piotra Longina Bednarczyka biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2011, s. 95-109.
 • Prawość i doświadczenie życiowe jako kanoniczny wymóg na urząd sędziego [w:] P. Łabuda [red.], „Słowo jego płonęło jak pochodnia”. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 123-132.
 • Dyscyplina liturgiczna i sakramentalna w perspektywie ekumenicznej – communicatio in sacris [w:] J. Siewiora [red.], Katecheza i liturgia w dialogu, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 121-136.
 • Sanktuarium jako miejsce zyskiwania odpustów [w:] A. Gąsior, J. Królikowski [red.], „Oto Matka Twoja”. Maryja w życiu kapłana. Materiały z sympozjum mariologicznego i spotkania kustoszów sanktuariów polskich, Częstochowa: Polskie Towarzystwo Mariologiczne 2011, s. 115-132.
 • Nowoczesne środki społecznego przekazu w posłudze ewangelizacyjnej Kościoła katolickiego. Niektóre uwagi na kanwie kan. 822 KPK [w:] E. Osewska [red.], Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2011, s. 183-199.
 • Ars vitae kapłana. Kanoniczne uwarunkowania prostoty życia duchownych [w:] A Kokoszka, J. Siewiora [red.], Kapłan we wspólnocie wierzących. Różne aspekty formacji i posługi kapłańskiej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 81-103.
 • Ochrona dziecka poczętego w polskim ustawodawstwie cywilnym [w:] J. Siewiora [red.], Troska o człowieka. Od naprotechnologii do pedagogiki, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 41-56.
 • Miejsce działalności charytatywnej w prawie kanonicznym i wyznaniowym. Aspekt normatywnym [w:] J. Stala [red.], Socjalizacja – wyzwanie współczesności, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 187-202.
 • Sankcja karna w listach św. Pawła Apostoła [w:] M. Bednarz, P. Łabuda [red.], Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj? Poznać, aby iść śladem nauki, sposobu życia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009, s. 103-113.
 • Obowiązki proboszcza dotyczące przygotowania katechezy w parafii – aspekt normatywny [w:] J. Siewiora [red.], Katechetyczne obszary formacji człowieka, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009, s. 137-149.
 • Kanoniczne zadania rodziców wynikające z chrztu swojego dziecka [w:] J. Stala [red.], Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania, Tarnów ; Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2009, s. 61-70.
 • Clerici vitae simplicitatem colant. Analiza kan. 282 § 1 Kodeksu Jana Pawła II [w:] J. Stala, J. Królikowski [red.], Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008, s. 253-267.
 • Świętość kapłańska w pracy duszpasterskiej [w:] J. Stala, S. Sojka [red.], Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 209-219.
 • Aspekty kanoniczne uczestnictwa dzieci w I Komunii Świętej [w:] J. Stala [red.], Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2007, s. 59-70.
 • Rodzina jako fundament struktury organizacyjnej świata rzymskiego [w:] M. Drożdż [red.], Człowiek między losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Władysławowi Szewczykowi, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 537-547.
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • El contrato de encomienda de parroquia según el c. 520 del Código de Juan Pablo II [w:] The Person and the Challenges, Vol. 4 no 1 2014, s. 223-237.
 • Dyspozycje prawne regulujące muzykę i śpiew liturgiczny po Soborze Watykańskim II. Kontekst polski [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXIII/2 2014, s. 183-192.
 • Sytuacja kanoniczna osób żyjących w związkach niesakramentalnych [w:] Monitor Prawny Proboszcza, Nr 33 2014, s. 11-13.
 • Prawne aspekty funkcjonowania parafialnej rady duszpasterskiej [w:] Monitor Prawny Proboszcza, Nr 29 2014, s. 11-13.
 • Wizyta Ad limina apostolorum kanonicznym obowiązkiem biskupa diecezjalnego [w:] Currenda : de notificationibus, R. 164 Numer specjalny 2014, s. 25-27.
 • Kongregacje Kurii Rzymskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 164 Numer specjalny 2014, s. 28-31.
 • Sanktuarium miejscem szczególnej troski duszpasterskiej kustoszów [w:] Currenda : de notificationibus, R. 164 Nr 2 2014, s. 185-204.
 • Czy można odmówić ochrzczenia dziecka [w:] Monitor Prawny Proboszcza, Nr 27 2013, s. 7-9.
 • Parafia terytorialna i personalna troska jej własnego pasterza [w:] Currenda : de notificationibus, R. 163 Nr 3 2013, s. 402-411.
 • Basílica como estructura jurídica destinada al culto divino adoptada por los primeros cristianos (aspectos históricos) [w:] Studia Leopoliensia : czasopismo filozoficzno-teologiczne, 6 2013, s. 257-270.
 • Biskup jako inspirator i koordynator poczynań duszpasterskich w diecezji. Wybrane wskazania pastoralne biskupa tarnowskiego w latach 1998-2011 [w:] Perspectiva : legnickie studia teologiczno-historyczne, R. XII Nr 1 2013, s. 65-81.
 • Przygotowanie do małżeństwa w świetle dokumentów Pierwszego Synodu Diecezji Tarnowskiej [w:] Seminare : poszukiwania naukowo-pastoralne, Tom 32 2012, s. 17-29. [szukaj w bibliotece]
 • Czy proboszcz może odmówić chrztu św. dziecku? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 162 Nr 1 2012, s. 117-124. [szukaj w bibliotece]
 • Kanoniczne wymogi przyjęcia kandydatów do seminarium [w:] Studia Bobolanum, Rok [12] Nr 1 2012, s. 123-133. [szukaj w bibliotece]
 • Odpust biletem wstępu do nieba? Nauka o odpustach w Kościele katolickim [w:] Biuletyn. Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, 17 2012, s. 17-38.
 • Sprawiedliwość, czyli drogowskaz uczciwości [w:] Currenda : de notificationibus, R. 162 Nr 4 2012, s. 523-533. [szukaj w bibliotece]
 • Kompetencje Roty Rzymskiej po opublikowaniu motu proprio Querit semper [w:] Studia Redemptorystowskie, Nr 10 2012, s. 447-459. [szukaj w bibliotece]
 • Zasada sprawiedliwości w posłudze sędziego kościelnego [w:] Studia Socialia Cracoviensia, [R.] 4 nr 2 2012, s. 61-71. [szukaj w bibliotece]
 • Kapłan jako przewodnik w kierownictwie duchowym. Refleksja na kanwie dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa Kapłan – szafarz miłosierdzia Bożego [w:] Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, T. 32 2012, s. 169-179. [szukaj w bibliotece]
 • Działalność Rady kapłańskiej diecezji tarnowskiej za czasów bpa Józefa Życińskiego w latach 1990-1997 [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXI/1 2012, s. 87-96. [szukaj w bibliotece]
 • Uzależnienie od gry a niezdolność psychiczna do zawarcia małżeństwa [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXI/2 2012, s. 103-114. [szukaj w bibliotece]
 • Życie i posługa prezbiterów w działalności Rady kapłańskiej diecezji tarnowskiej za czasów biskupa Wiktora Skworca w latach 1998-2011 [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 45 z. 2 2012, s. 400-411. [szukaj w bibliotece]
 • La Encíclica Sollicitudo rei socialis y la preocupación de Juan Pablo II por el desarrollo de los pueblos. Reflexión en el 25 aniversario de la encíclica Sollicitudo rei socialis [w:] The Person and the Challenges, Vol. 2 no 1 2012, s. 147-162. [szukaj w bibliotece]
 • Obediencia sacerdotal como una de las especiales obligaciones de los clérigos en la Iglesia católica [w:] The Person and the Challenges, Vol. 2 no 2 2012, s. 193-206. [szukaj w bibliotece]
 • Przywileje audytorów Roty Rzymskiej według konstytucji Piusa XI „Ad incrementum” z 1934 roku [w:] Theologos : teologická revue GTF PU v Prešove, R. 13, nr 1 2011, s. 69-79. [szukaj w bibliotece]
 • Świętość kapłana dla służenia innym [w:] Polonia Sacra, R. 15(33) Nr 28 2011, s. 101-121. [szukaj w bibliotece]
 • Przymus i bojaźń jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa w wyrokach Sądu Diecezjalnego w Tarnowie w latach 1983-2010 [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXX/1 2011, s. 95-108. [szukaj w bibliotece]
 • Świadek bierzmowania w Kodeksie Jana Pawła II. Niektóre uwagi na kanwie kan. 893 [w:] Studia Gdańskie, Tom XXIX 2011, s. 141-153. [szukaj w bibliotece]
 • Odpowiednie wynagrodzenie duchownych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. Analiza kan. 281 § 1 [w:] Prawo Kanoniczne, R. 54 Nr 3/4 2011, s. 191-222. [szukaj w bibliotece]
 • La preparación al matrimonio según la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio. Una reflexión sobre el documento en el 30 aniversario de su elaboración [w:] The Person and the Challenges, Vol. 1 no 2 2011, s. 183-196. [szukaj w bibliotece]
 • Wolność podstawowym prawem człowieka w społecznym nauczaniu Jana Pawła II [w:] Studia Socialia Cracoviensia, [R.] 3 nr 5 2011, s. 0-0. [szukaj w bibliotece]
 • La Unción de los enfermos – sacramento de alivio y salvación según el c. 998 del Código de Juan Pablo II [w:] The Person and the Challenges, Vol. 1, no. 1 2011, s. 213-228. [szukaj w bibliotece]
 • Chrzestny, czyli kto? Kanoniczna pozycja rodziców chrzestnych [w:] Currenda : de notificationibus, R. 161, Nr 6 2011, s. 765-774.
 • Postawa pastoralna wobec katolików rozwiedzionych, którzy ponownie zawierają cywilny związek małżeński [w:] Polonia Sacra, R. 14(32) Nr 27 2010, s. 121-137. [szukaj w bibliotece]
 • Kapłan znakiem Dobrego Pasterza w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, T. 30 2010, s. 217-229. [szukaj w bibliotece]
 • La organización de las Iglesias de Oriente en la época postapostólica [w:] Studia Paradyskie, T. 20 2010, s. 17-30. [szukaj w bibliotece]
 • Środki służące dążeniu ku doskonałości kapłańskiej w Kodeksie Jana Pawła II [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, T. 9 2010, s. 61-76. [szukaj w bibliotece]
 • Szkoła katolicka w Liście Okólnym Kongregacji do spraw Edukacji Katolickiej z 5 maja 2009 [w:] Resovia Sacra, Rok 16 2010, s. 273-283. [szukaj w bibliotece]
 • Władza sędziów Roty Hiszpańskiej w latach 1771-1932 [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVIII/2 2010, s. 59-66. [szukaj w bibliotece]
 • Posługa sądownicza biskupa w starożytności chrześcijańskiej [w:] Annales Canonici, [Vol.] 6 2010, s. 201-211. [szukaj w bibliotece]
 • Dążenie do doskonałości – podstawowym wymogiem kanonicznym kapłanów [w:] Teologia Praktyczna, T. 11 2010, s. 95-108. [szukaj w bibliotece]
 • Świętość kapłańska charakterystycznym rysem Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIX/1 2010, s. 51-63. [szukaj w bibliotece]
 • Opiniodawczy charakter Rady do spraw ekonomicznych w Kodeksie Jana Pawła II [w:] Studia Teologiczne, Tom 27 2010, s. 287-303. [szukaj w bibliotece]
 • Obowiązki proboszcza zawarte w postanowieniach I Synodu diecezji tarnowskiej z 1928 roku [w:] Analecta Cracoviensia, [T.] XLI 2009, s. 453-468. [szukaj w bibliotece]
 • Sankcje karne nakładane na świeckich w oficjalacie foralnym w Tarnowie w latach 1656-1781 [w:] Annales Canonici, [Vol.] 5 2009, s. 149-160. [szukaj w bibliotece]
 • Powołanie rodziny XXI wieku [w:] Studia nad Rodziną, R. 13 Nr 1-2 2009, s. 45-62. [szukaj w bibliotece]
 • Nieuzasadnione binowanie mszy świętej a sankcja karna [w:] Currenda : de notificationibus, R. 159, Nr 3 2009, s. 425-434.
 • Czy rozwód cywilny może być dla katolika moralnie usprawiedliwiony? [w:] Homo Dei, R. 78 Nr 2 2009, s. 110-115. [szukaj w bibliotece]
 • Prawo do pracy i jej godność w encklikach “Laborem exercens” i Centesimus annus” Jana Pawła II [w:] Praca Socjalna, Nr 1 2009, s. 113-125. [szukaj w bibliotece]
 • La conversion al cristianismo como comienzo de las estructuras personales en la organización de las primeras comunidades cristianas [w:] Annales Canonici, Vol. 4 2008, s. 149-172.
 • Las asociaciones de los cristianos en la Iglesia primitiva [w:] Vox Patrum, R. 28 t. 52 2008, s. 385-409.
 • Aborcja – przestępstwo i grzech. Synteza norm cywilno – kanonicznych na temat przerywania ciąży [w:] Currenda : de notificationibus, R. 158, Nr 3 2008, s. 438-453.
 • Przeznaczenie stypendiów Mszy Świętych binowanych lub trynowanych [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVII/1 2008, s. 107-118.
 • La Organización de las Iglesias de Oriente en la época postapostólica [w:] Universitas Canónica, Vol. 24, nr 40 2007, s. 31-48.
 • Świętość w służbie ubogim i opuszczonym – św. Teresa de Jornet [w:] Currenda : de notificationibus, R. 157, Nr 3 2007, s. 443-457.
 • Kanoniczne aspekty obecności Kościoła w Internecie [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVI 2007, s. 79-91.
 • Chrzest święty dzieci. Aspekty kanoniczne [w:] Currenda : de notificationibus, R. 157, Nr 4 2007, s. 579-596.
 • Prałatury personalne w systemie prawa kanonicznego [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXV/2 2006, s. 103-118.
 • El cementerio. Una estructura adoptada por las primeras comunidades cristianas [w:] Studia Catholica Podoliae, Nr 4 2005, s. 591-608.
 • Stanowisko prawne biskupa diecezjalnego na synodzie diecezjalnym [w:] Studia Catholica Podoliae, Nr 3 2004, s. 489-498.
 • La casa como estructura gentilicia adoptada por los primeros cristianos [w:] Ius Canonicum, Vol. XLIV, nr 87 2004, s. 233-263.
 • La evangelización en casas en la Iglesia primitiva [w:] Studia Catholica Podoliae, Nr 2 2003, s. 391-424.
 • Estructuras gentilicias y asociativas en la cura de almas de la Iglesia primitiva [w:] Cuadernos Doctorales, 19 2002, s. 111-182.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Życie sakramentalne diecezji tarnowskiej w perspektywie nowego synodu. Aspekty prawne, liturgiczne i pastoralne (501-10-050032)
 • Wewnętrzna organizacja Kościoła partykularnego (501-10-050011)
 • Synody tarnowskie - struktury partykularne (19090002)
 • Struktura i działalność Sądu Diecezjalnego w Tarnowie (501-10-050024)
 • Posługa sądownicza biskupa w starożytności chrześcijańskiej (290902)
 • Partykularne ustawodawstwo diecezji tarnowskiej. Aspekty prawne i pastoralne (501-10-050029)
 • Kuria diecezjalna, II Synod diecezji tarnowskiej ()
 • Kanoniczna rola wikariusza parafialnego (190902)
 • Dziedzictwo kulturowe i religijne diecezji tarnowskiej w latach 1918-1939. Historia, instytucje, sztuka, znaczenie (501-10-050042)

Wygłoszone Referaty:

 • Rodzina katolicka przyszłością Europy na podstawie Listów pasterskich Episkopatu Polski z okresu PRL-u. [podczas konferencji:] The Family and Education in the Struggle for the Future of Europe, 21 listopada 2015, .
 • Rola Konferencji biskupów w działalności apostolskiej w świetle listów pasterskich [podczas konferencji:] Historia chrześcijaństwa w źródłach, 4 grudnia 2014, .
 • Diecezjalna Komisja Kanonizacyjna – idea powstania i cele [podczas konferencji:] Sympozjum pt. Stefania Łącka – wzorzec wychowawczy młodzieży, 24 listopada 2014, .
 • Postanowienia ukazu carskiego z 27.X.1864 r. dotyczące utrzymania i zarządu klasztorów w Królestwie Polskim [podczas konferencji:] Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach zaboru rosyjskiego w latach 1864-1905. W 150 rocznicę wielkiej kasaty klasztorów dokonanej w 1864 r., 25 wrzesnia 2014, .
 • Prawo do sprawiedliwej płacy przeciwwagą ekonomii wykluczenia [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Rodzina między pracą a płacą. Refleksja nad społeczną myślą encykliki Laborem exercens Jana Pawła II”, 13 maja 2014, .
 • Kodeksowe prawo do odpoczynku w niedzielę i święta. Refleksja kanoniczne na kanwie kan. 1247 KPK) [podczas konferencji:] Rodzina: trud, praca, świętowanie. Trzy oblicza ludzkiej egzystencji, 6 grudnia 2013, .
 • X Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. „Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie [podczas konferencji:] Małżeństwo kanoniczne jako budowanie wspólnoty rodzinnej na dobre i na złe do końca życia. (Perspektywa sądowa wykluczenia nierozerwalności małżeństwa), 23 pazdziernika 2013, .
 • Przepisy austriackiego prawa kościelnego w sprawach zakonnych od czasów cesarzowej Marii Teresy do konkordatu z 1855 r [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja pt. „Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych na obszarze Galicji pod rządami austriackimi (w 230. Rocznicę rozpoczęcia kasat józefińskich w Galicji”, 17 pazdziernika 2013, .
 • La dimensión jurídica de la obediencia sacerdotal [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe skierowane do profesorów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Navarry, 17 stycznia 2013, .
 • Lugares de culto - aspectos históricos. Recepción por las primeras comunidades cristianas [podczas konferencji:] Wykłady w ramach programu ERASMUS na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Navarry, 13 stycznia 2013, .
 • Uniwersalny wymiar sprawiedliwości w encyklice Sollicitudo rei socialis [podczas konferencji:] Między nadzieją a zwątpieniem. Refleksja nad społeczną myślą encykliki Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis w 25. rocznicę jej powstania, 29 listopada 2012, .
 • „Ojciec duchowny” i „piastun Boży”. Kierownictwo duchowe wśród wiernych świeckich w świetle listu bpa Leona Wałęgi [podczas konferencji:] Skąd się bierze klerykalizm i czy ma sens? Stulecie listu pasterskiego bp. Leona Wałęgi na temat antyklerykalizmu, 22 listopada 2012, .
 • Nieważność wyroku – przykłady z orzecznictwa Roty Hiszpańskiej [podczas konferencji:] V Ogólnopolskie Forum Sądowe pt. „Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa”, 13 czerwca 2011, .
 • Sanktuarium jako miejsce zyskiwania odpustów [podczas konferencji:] „Oto Matka Twoja”, 23 wrzesnia 2010, .
 • Dyscyplina liturgiczna i sakramentalna w perspektywie ekumenicznej. Communicatio in sacris [podczas konferencji:] Wychowanie do liturgii w katechezie, 28 kwietnia 2010, .
 • Obowiązki proboszcza dotyczące przygotowania katechezy w parafii – aspekt normatywny [podczas konferencji:] Katechetyczne obszary formacji człowieka, 29 kwietnia 2009, .
 • La Eucaristía en el Código de Derecho Canónico – síntesis de normas [podczas konferencji:] Música, belleza y Eucaristía, 28 sierpnia 2000, .