Lucjan Kocik  Curriculum Vitae:

  • 2011 – Kierownik Katedry Socjologii Rodziny w Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II
  • 2008 – Profesor Papieskiej Akademii Teologicznej
  • 2006 – Stanowisko profesora zwyczajnego
  • 2002 – Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych
  • 2001 – Kierownik Katedry Socjologii Rodziny w Krakowskiej Szkole Wyższej im. A. F. Modrzewskiego
  • 2001 - 2004 – Dziekan Wydziału Socjologii w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu
  • 2000 - 2003 – Kierownik Zakładu Socjologii Obszarów Wiejskich i Stosunków Agrarnych UJ
  • 1998 - 2000 – Profesor w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu – Kierownik Katedry Nauk Humanistycznych
  • 1993 - 1997 – Profesor nadzwyczajny UJ
  • 1987 – Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie książki: Rodzina chłopska w procesie modernizowania się wsi polskiej, Uniwersytet Jagielloński, Rozprawy habilitacyjne nr 107, Kraków 1986
  • 1987 - 1992 – Docent w Instytucie Socjologii UJ
  • 1975 - 1987 – Adiunkt w Instytucie Socjologii UJ
  • 1975 – Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii na podstawie rozprawy: Przeobrażenia systemu wartości i funkcji rodziny wiejskiej pod wpływem procesów industrializacji, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Władysława Kwaśniewicza
  • 1970 - 1975 – Starszy asystent w Katedrze Etnografii Ogólnej i Socjologii UJ
  • 1968 - 1970 – Asystent w Katedrze Etnografii Ogólnej i Socjologii UJ
  • 1967 – Stopień magistra w oparciu o pracę Społeczno –kulturowe uwarunkowania procesu wkraczania telewizji do środowiska wiejskiego, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Kazimierza Dobrowolskiego
  • 1967 – Ukończenie studiów socjologicznych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Publikacje:

  Monografie:
  • Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne 2006. [szukaj w bibliotece]
  • Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności, Kraków: Acta Academiae Modrevianae 2002. [szukaj w bibliotece]
  • Trauma i eurosceptyzm polskiej wsi, Kraków: Universitas 2001. [szukaj w bibliotece]
  • Między przyrodą, zagrodą i społeczeństwem. Społeczno–kulturowe problemy ekologii wsi i rolnictwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2000. [szukaj w bibliotece]
  • Rodzina – Społeczeństwo – ład moralny, Kraków: TUL Zeszyt nr 3 (mała poligrafia) 1993.
  • Polski farmer w Ameryce. Studium przypadku stanu Wisconsin w USA, Kraków: Ossolineum 1990. [szukaj w bibliotece]
  • Rodzina chłopska w procesie modernizowania się wsi polskiej, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1986. [szukaj w bibliotece]
  • Badania rodziny chłopskiej jako element kształtowania polityki społecznej w Makroregionie Południowo – Wschodnim, Kraków: PAN (mała poligrafia) 1985.
  • [współautorstwo z:] Zygmunt Seręga, Problemy funkcjonowania gospodarstw indywidualnych w warunkach wysokotowarowej produkcji rolnej. Studium socjologiczne gminy Głogówek, Opole: Instytut Śląski w Opolu 1985.
  • Przeobrażenia funkcji współczesnej rodziny wiejskiej, Kraków: Ossolineum 1976.

  Więcej Publikacji:

  Artykuły Książkowe:
  • Obawy , uprzedzenia i fobie antyeuropejskie oraz sposoby ich rozwiązywania w gminach wiejskich [w:] E. Jurczyńska Mc Cluskey, M. Szczepański [red.], Demokracja lokalna i partycypacja obywatelska, Tychy - Bielsko Biała: 2003, s. 145-155.
  • Społeczna kondycja rodziny w procesie globalizacji systemu aksjonormatywnego [w:] B. Mierzwiński, E. Dybowska [red.], Oblicze współczesnej rodziny polskiej, Kraków: Ignatianum WAM 2003, s. 19-29.
  • Anomia moralno-obyczajowa wsi polskiej [w:] J. Mariański [red.], Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Kraków: WAM. PAN 2002, s. 78-103.
  • Syndrom chłopskiego fatum i jego socjologiczne skutki [w:] W. Paruch, S. J. Pastuszka, R. Turkowski [red.], Dzieje i przyszłość ruchu ludowego, Warszawa: LSW 2002, s. 169-181.
  • 28. Zagrożenia tożsamości społeczności lokalnych przez procesy transformacji i globalizacji [w:] J. Budniak [red.], Życie i działalność ks. Rudolfa Tomanka. W trosce o zachowanie religijnej i kulturowej tożsamości Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn: 2002, s. 79-103.
  • Etos i trauma rolniczej doli w okresie transformacji systemowej [w:] B. Gołębiowski [red.], Moralność Polaków. Etos i etnos – Dylematy Współczesne, Łomża: Stopka 2001, s. 235-249.
  • Blaski i cienie koncepcji rozwoju agroturystyki w Polsce [w:] A. Jarosz [red.], Agroturystyka szansą aktywizacji pogranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej, Jarosław: PWSZ 2000, s. 143-151.
  • Mechanizmy rozbudzania antyunijnych fobii i uprzedzeń wśród ludności wiejskiej w Polsce [w:] E. Kośmicki, Z. Czaja, W. Janik [red.], Problem barier świadomościowych na wsi wobec integracji Polski z Unią Europejską, Poznań: 2000, s. 47-59.
  • Na pograniczu tradycyjnych i koniunkturalnych wartości gospodarstwa chłopskiego [w:] K. Gorlach, A. Pyrć [red.], Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 2000, s. 71-83.
  • Mechanizmy rozbudzania antyunijnych fobii i uprzedzeń wśród ludności wiejskiej w Polsce [w:] E. Kośmicki i inni [red.], Problem barier świadomościowych na wsi wobec integracji Polski z Unią Europejską, Poznań: AR Poznań 2000, s. 47-59.
  • Socjologiczna perspektywa problematyki ekologicznej [w:] E. Kośmicki, Z. Czaja [red.], Socjologia i ekonomika ochrony środowiska na wsi i w rolnictwie, Poznań: 1999, s. 13-21.
  • The Rural Family in Poland: From State Socialism to What? [w:] P. Starosta, I. Kovach, K. Gorlach [red.], Rural Societies Under Communism and Beyond, Łódź: Lodz University Press 1999, s. 179-191.
  • Ekologiczne dylematy przedsiębiorczości [w:] A. Jarosz [red.], Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w regionie Podkarpacia, Jarosław: 1999, s. 51-59.
  • Socjologiczne uwarunkowania aktywności gospodarczej rodzin chłopskich w okresie transformacji systemowej [w:] A. Jarosz [red.], Możliwości aktywizacji społeczno-gospodarczej Małopolski Wschodniej, Jarosław: 1998, s. 97-113.
  • Między zagrodą i przyrodą: Ekologiczno-rynkowe dylematy rolników [w:] S. Patrycki [red.], Rynek a rozwój społeczny, Lublin: UMCS 1998, s. 253-259.
  • Painful Experience Once Again: Polish Peasants Facing Uncertain Future [współatorstwo z:] K. Gorlach, P. Nowak [w:] Actors on the Changing European Countryside Hungarian Academy of Sciences, Budapest: Hungarian Academy of Sciences 1998, s. 87-104.
  • The Privatisation and Market Transformation of Polish Agriculture: New Conflicts and Divisions [w:] Ray Abrahams [red.], After Socialism. Land Reform and Social Change in Eastern Europe, Oxford UK: Berghahn Books 1996, s. 115-133.
  • Proces kształtowania się kalkulacji ekonomicznej w rodzinach chłopskich [w:] K. Gorlach i Z. Seręga [red.], Oblicza społeczeństwa, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1996, s. 63-73.
  • Struktura i dynamika kwestii chłopskiej. Próba teoretycznej syntezy [w:] A. Hałasiewicz [red.], Kwestia chłopska – Wymiar czasowy i przestrzenny, Toruń: UMK 1994, s. 107-123.
  • Koncepcja dysharmonii kulturowej Kazimierza Dobrowolskiego [w:] W. Bieńkowski i Wł. Kwaśniewicz [red.], Kazimierz Dobrowolski – Człowiek i Dzieło, Kraków: Wydział Nauk Społecznych PAN 1994, s. 155-168.
  • Overview of Social Nonprofit Activity [współatorstwo z:] K. Gorlach [w:] The Emerging Independent Nonprofit Sector in Poland – Selected Aspects, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1990, s. 6-6.
  • System odniesień porównawczych oraz jego rola w procesie przemian współczesnej rodziny wiejskiej w Polsce [w:] [red.], Edukacja na rzezc gospodarstwa domowego w środowisku wiejskim, Kraków: COOiPR 1990, s. 1-16.
  • Dysharmonijne cechy środowiska wychowawczego współczesnej wsi polskiej [w:] M. Kielar i M. Radochoński [red.], Rozwój i wychowanie dziecka wiejskiego, Rzeszów: 1989, s. 37-53.
  • Źródła nieufności [w:] J. Socha [red.], Chłop polski – szkic do portretu, Warszawa: LSW 1989, s. 10-10.
  • Some Changes in the Functioning of Polish Peasant Families under the Influence of Industry and the City [w:] R. P. Wolensky and E. J. Miller [red.], The Small City and Regional Community, Stevens Point: University of Wisconsin 1986, s. 6-6.
  • Wybrane problemy badań terenowych w tradycyjnie zorientowanym środowisku wiejskim [w:] J. Wasilewski [red.], Wybrane zagadnienia metodologiczno-teoretyczne badań socjologicznych, Kraków: Skrypty Uczelniane UJ nr 473 1984, s. 119-142.
  • Gospodarcza funkcja rodziny chłopskiej – próba ujęcia socjologicznego [współatorstwo z:] Z. Seręga [w:] Rodzina a struktura społeczna, red, Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe 1984, s. 43-51.
  • A Note on the Custom of”Paying off” on Family Farms in Poland [w:] Norman Long [red.], Family and Work in Rural Societies. Prospectives on Non – Wage Labour, Cambridge: The University Press 1984, s. 135-143.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Polityka wobec wsi i rolnictwa a produkcyjne funkcjonowanie rodziny wiejskiej [w:] [red.], Postęp a warunki socjalno-bytowe wsi, Częstochowa: WOPR 1981, s. 154-168.
  • Proces indywidualizacji rodziny wiejskiej jako wyraz jej przystosowywania się do społeczeństwa ponadlokalnego [w:] [red.], Wpływ przeobrażeń makrostruktury społeczeństwa na przemiany współczesnej rodziny polskiej, Warszawa: Rada ds. Rodziny przy Urzędzie Rady Ministrów 1980, s. 55-61.
  • Proces kształtowania się nowego typu stosunków pracy w rodzinach chłopskich [w:] [red.], Wpływ przeobrażeń makrostruktury społeczeństwa na przemiany współczesnej rodziny polskiej, Warszawa: Rada ds. Rodziny przy Urzędzie Rady Ministrów 1980, s. 61-70.
  • Socjologiczne aspekty profesjonalizacji chłopskiego rolnictwa [w:] [red.], Rola czynnika ludzkiego w procesie identyfikacji rolnictwa, Kraków: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr i Upowszechniania Postępu w Rolnictwie 1979, s. 250-260.
  • Niektóre aspekty kulturowej urbanizacji wsi w Południowej Małopolsce [w:] M. Niezgoda [red.], Procesy uprzemysłowienia i urbanizacji w społeczeństwie socjalistycznym, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 1979, s. 125-130.
  • Struktura społeczno-zawodowa oraz przeobrażenia wsi regionu muszyńskiego w okresie 1945-1975 [w:] Z. Wzorek [red.], Sądeczyzna Południowo – Wschodnia, Kraków: Zeszyty Naukowe UJ, Prace Historyczne nr 60 1979, s. 195-229.
  • Tendencje rozwojowe współczesnej rodziny wiejskiej a jej funkcje wychowawcze [w:] [red.], Wieś jako środowisko wychowawcze, Kraków: KAW 1976, s. 85-100.
  • Sytuacja społeczno-zawodowa robotników zamieszkałych na wsi [w:] [red.], Wychowawcze funkcje zakładu pracy, Nowy Sącz: 1976, s. 15-0.
  Artykuły w Czasopismach:
  • Racjonalna „irracjonalność” chłopskiego sposobu życia w refleksjach Jana Szczepańskiego [współatorstwo][w:] Przegląd humanistyczny, 5/392 WUW 2005, s. 61-75.
  • Rodzina jako uniwersalny mikroświat człowieka [w:] Małżeństwo i rodzina, 1/5/2003 2003, s. 12-18.
  • Wybrane problemy socjologicznych uwarunkowań integracji polskiej wsi z Unią Europejską [w:] Polityka rolna w Krajach Unii Europejskiej. Przegląd Samorządowy, Dodatek Specjalny nr 2/98 1998, s. 88-95.
  • Socjologiczne bariery nowoczesności chłopskiego rolnictwa w Polsce [w:] Przegląd socjologiczny, t. XLVII/2 1998, s. 25-43.
  • Socjologiczne problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską [współatorstwo][w:] Przemiany w organizacji gospodarstw – nowe wyzwania w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe AR Kraków, nr 331, T. I 1998, s. 165-177.
  • La Petite paysannerie de la Pologne Populaire [w:] Paysans au-dela du mur. Etudes Rurales, 138-140 1995, s. 133-143.
  • Współczesne pojęcia modernizacji w optyce różnych dyscyplin [w:] Wieś i rolnictwo, 1/70/1991 1991, s. 19-19.
  • Zasady religijne w funkcjonowaniu wybranych dziedzin życia na wsi [w:] Młodzież i wieś, Ośrodek Analiz Społecznych ZMW, Zeszyt A 1988, s. 15-15.
  • Badania gospodarstw chłopskich w Polsce [w:] Roczniki Socjologiczne Wsi, - 1984, s. 20-20.
  • Industrializacja zaspokajania potrzeb ludności wiejskiej a procesy modernizacji wsi i rolnictwa [współatorstwo][w:] Roczniki Socjologiczne Wsi, t. XIX 1982, s. 77-91.
  • Rezerwy produkcyjne i rozwojowe gospodarstw indywidualnych w świetle badań socjologicznych [w:] Wieś i rolnictwo, 2/31/1981 1981, s. 29-51.
  • Przemiany kultury materialnej wsi pod wpływem procesów industrializacji i urbanizacji [współatorstwo][w:] Wieś i rolnictwo, 4/33/1981 1981, s. 20-20.
  • Próba typologii gospodarstw indywidualnych [w:] Wieś współczesna, 5/1980 1980, s. 62-70.
  • Pozamałżeńskie kontakty seksualne w opinii dwu generacji rodzin wiejskich [w:] Problemy rodziny, 3/1980 1980, s. 33-40.
  • Przemiany stosunków pracy w rodzinie chłopskiej [w:] Studia socjologiczne, 2/77/1980 1980, s. 131-155.
  • Proces indywidualizacji współczesnej rodziny wiejskiej [w:] Problemy rodziny, 1/1980 1980, s. 44-52.
  • Z badań nad produktywnością i towarowością gospodarstw indywidualnych [w:] Wieś współczesna, 7/1979 1979, s. 107-112.
  • Wzory osobowe kandydatów do małżeństwa a cechy ich położenia społecznego w środowisku wiejskim [w:] Problemy rodziny, 5/103/1978 1978, s. 9-16.
  • Obyczajowość a uczestnictwo w kulturze [w:] Wieś i rolnictwo, 3/20/1978 1978, s. 81-98.
  • Funkcje prokreatywne rodziny wiejskiej [w:] Problemy rodziny, 4/90/1976 1976, s. 20-31.
  • Funkcje gospodarcze rodziny wiejskiej [w:] Problemy rodziny, 3/39/1976 1976, s. 29-39.
  • Dziedziczenie a spłaty rodzinne we wsiach podmiejskich [w:] Wieś współczesna, 3/1975 1975, s. 132-137.
  • Przeobrażenia funkcji wychowawczej rodziny wiejskiej [w:] Studia socjologiczne, 4/55/1974 1974, s. 201-225.
  • Kształtowanie się modelu dobrego rolnika a ideał wychowawczy młodej rodziny wiejskiej [w:] Roczniki Socjologiczne Wsi, t. XII, 197-1974 1974, s. 145-152.
  • O wkraczaniu telewizji do wsi [w:] Wieś współczesna, 4/1971 1971, s. 123-130.

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Za parawanem nowoczesności, blaski i cienie współczesnych przemian (240501)
  • Rodzina polska w procesie zmian - modele życia rodzinnego. Publikacja. (501-10-040032)
  • Nowe metody badań nad współczesną rodziną (501-10-040012)
  • Nowe metody badań nad wspólczesną rodziną (14050001)

  Wygłoszone Referaty:

  • Mechanizmy rozbudzania antyunijnych fobii i uprzedzeń wśród ludności wiejskiej w Polsce [podczas konferencji:] Problem barier świadomościowych ludności wiejskiej i rolniczej wobec wymogów procesu integracji polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską, 1 grudnia 2000, .
  • Ekologiczne i moralne dylematy produkcji w rodzinnych gospodarstwach rolnych Małopolski [podczas konferencji:] XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 20 wrzesnia 2000, .
  • Zanik zintegrowanego systemu zaspokajania potrzeb a przemiany wiejskich społeczności lokalnych [podczas konferencji:] XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 20 wrzesnia 2000, .
  • Syndrom chłopskiego „fatum” i jego socjologiczne skutki [podczas konferencji:] II Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego. „Dzieje i Przyszłość”, 8 wrzesnia 2000, .
  • Socjologiczna perspektywa problematyki ekologicznej [podczas konferencji:] Socjologia i Ekonomika Ochrony Środowiska na wsi i w rolnictwie, 26 listopada 1999, .
  • Od kwestii chłopskiej do kwestii wiejskiej [podczas konferencji:] Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku, 19 listopada 1999, .
  • Socjologiczne problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską [podczas konferencji:] Przemiany w organizacji gospodarstw. Nowe wyzwania w aspekcie integracji Polski ze Wspólnota Europejską, 4 grudnia 1997, .
  • PaintfulExperience once again: Polish Peasants Facing Uncertain Future [podczas konferencji:] Actors of European Countryside, 1 pazdziernika 1997, .
  • The New Types of Rural Families in Poland [podczas konferencji:] II European Congress on Family Research, 12 czerwca 1997, .
  • Contemporary Polish Society [podczas konferencji:] Wykłady dla stypendystów Fulbrighta, 11 wrzesnia 1996, .
  • Contemporary Configuration of the Peseant Family Functions in Poland [podczas konferencji:] I European Congress on “Family Models and Family Reality in Change, 26 pazdziernika 1994, .
  • Uncertain Future of the Small Peasant Family Farm in Southern Poland [podczas konferencji:] Land Ownership and the Future of the Peasantry in Central and Eastern Europe, 11 listopada 1993, .
  • The Privatization and Market Transformation of the Polish Agriculture [podczas konferencji:] International Workshop on Privatization of Agriculture in Eastern Europe, 22 wrzesnia 1993, .
  • In the Shadow of Agribusiness Giants: The Functioning and Small Pluriactive Family Farms [podczas konferencji:] XV-th European Congress for Rural Sociology, 2 sierpnia 1993, .
  • Struktura i dynamika kwestii chłopskiej. Próba teoretycznej syntezy [podczas konferencji:] International Meeting of the Members of European Council for the Village and Small Town (ECOVAST), 11 grudnia 1992, .
  • Overview of the Main Conditions of Social Activity of Polish Village Population [podczas konferencji:] II Annual John Hopkins International Fellows in Philanthropy Conference, 18 sierpnia 1990, .
  • Rodzinne migracje z ziem polskich do Wisconsin USA [podczas konferencji:] Emigracja macedońska w Detroid i Toronto, 11 grudnia 1989, .
  • Peasant’s Private Farms of Consumption Type in Contemporary Poland: Origins, Functioning, Future [podczas konferencji:] VII World Congress for Rural Sociology, 2 lipca 1988, .
  • Modernizacja jako kategoria pojęciowa w badaniach rozwoju społeczno-ekonomicznego współczesnej wsi polskiej [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja wszystkich Krajowych Zakładów IRWiR, 5 maja 1987, .
  • Some changing in the Functioning of Peasant Families Under the Influence of Industry and the City [podczas konferencji:] The Small City and Regional Community, 20 marca 1986, .
  • Badania rodziny chłopskiej jako element kształtowania polityki społecznej w Makroregionie Południowo Wschodnim [podczas konferencji:] Posiedzenie Rady Nauki i Techniki PAN Makroregionu Południowo Wschodniego, 17 kwietnia 1985, .
  • Socjologiczne badania gospodarstw chłopskich w Polsce. Blaski i cienie [podczas konferencji:] Poznawcze i praktyczne rezultaty badań Socjologicznych nad wsią i rolnictwem w Polsce, 4 listopada 1983, .
  • The Functioning of the Small Farms in the Face of Pressures of the State Agricultural Policy in Poland [podczas konferencji:] XII European Congress for Rural Sociology, 24 lipca 1983, .
  • The Custom of “Paying Off” on Family Farms in Poland [podczas konferencji:] XI Congress of European Society for Rural Sociology, 9 sierpnia 1981, .
  • Sytuacja rodziny chłopskiej w świetle badań socjologicznych [podczas konferencji:] Urząd Rady Ministrów. Rada ds. Rodziny, 5 lipca 1981, .
  • Socjologiczne uwarunkowania tendencji rozwojowych rolnictwa chłopskiego [podczas konferencji:] Przeobrażenia strukturalne rolnictwa polskiego, 4 grudnia 1979, .
  • Dysharmonijne cechy funkcji wychowawczej współczesnej rodziny wiejskiej [podczas konferencji:] Problemy Profilaktyki Społecznej i Racjonalizacji, 15 lutego 1979, .
  • Prezentacja projektu wspólnych badań empirycznych nad problematyką rodziny w społeczeństwie socjalistycznym [podczas konferencji:] XVI Komisja Problemowa Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych, 9 lutego 1978, .
  • Stosunki pracy w rodzinie chłopskiej [podczas konferencji:] Przesłanki racjonalizacji zatrudnienia w rolnictwie, 26 maja 1977, .
  • Przemiany umysłowości chłopskiej w trzydziestoleciu PRL [podczas konferencji:] Kształtowanie się i przemiany osobowości w warunkach społeczeństwa zindustrializowanego, 22 pazdziernika 1976, .
  • The Social Consequences of the Changing Functions of the Rural Family in Post-War Poland [podczas konferencji:] Fourth Wotld Congress for Rural Sociology „The Integrated Development of Human and Natural Resources”, 9 sierpnia 1976, .
  • Tendencje rozwojowe współczesnej rodziny wiejskiej a jej funkcje wychowawcze [podczas konferencji:] Wieś jako środowisko wychowawcze, 8 kwietnia 1976, .
  • Dysharmonijny charakter przeobrażeń systemu wartości młodej generacji rodzin wiejskich w Polsce [podczas konferencji:] Przeobrażenia współczesnej rodziny, 28 maja 1975, .