dr Elżbieta Piwowarczyk


 • Dyżur dydaktyczny:
  Rok akademicki 2012/2013, w sesji: 28.06. godz. 12-12.45; w sesji poprawkowej: 11.09, godz. 12.30-13.15

Publikacje:

Monografie:
 • Legaty testamentowe ad pias causas w XV-wiecznym Krakowie. Z badań nad pobożnością miejską, Kraków: Drukarnia Akcydensowa Dorosz Andrzej 2010. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] , Kult świętych w Polsce średniowiecznej. Materiały z sympozjum naukowego 31 maja 2001, Kraków: Naukowe PAT 2003. [szukaj w bibliotece]
 • Dzieje kościoła Mariackiego (XIII-XVI w.), Kraków: Naukowe PAT 2000. [szukaj w bibliotece]
 • Przewodnik po Dobczycach (historia i dzień dzisiejszy), Kraków: Księży Sercanów 1997. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • Klientela możnych w późnośredniowiecznym klasztorze kanoników regularnych laterań-skich na Kazimierzu w świetle poczynionych donacji [w:] K. Łatak [red.], Klasztor Bożego Ciała kanoników regularnych laterańskich w okresie przedtrydenckim. Ludzie, wydarzenia, budowle, kultura, Łomianki: LTW Łomianki 2012, s. 221-236.
 • Postrzeganie klasztoru i kościoła Bożego Ciała w późnośredniowiecznym Krakowie w świetle legatów mieszczańskich [w:] K. Łatak [red.], Klasztor Bożego Ciała kanoników regularnych laterańskich w okresie przedtrydenckim. Ludzie, wydarzenia, budowle, kultura, Łomianki: LTW Łomianki 2012, s. 237-268.
 • Troska o biednych, chorych uczniów w późnośredniowiecznym Krakowie – przyczynek do dziejów szpitala scholarów (św. Rocha) [w:] E. E. Wróbel, R. Szczurowski [red.], Historia bliższa ludziom. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Janowi Kracikowi w 70. rocznicę urodzin, Kraków: WAM 2011, s. 297-305.
 • Legaty testamentowe na kościół św. Anny w Krakowie (1400-1530). Z krakowskich ksiąg miejskich [w:] Z. Kliś, T. Węcławowicz [red.], Z dziejów kościoła św. Anny w Krakowie, Kraków: UNUM 2009, s. 73-89.
 • Legaty na kościół i klasztor oo. Dominikanów w Krakowie (XIV-XV w.). Przyczynek do badań nad pobożnością miejską [w:] K. Ożóg, T. Gałuszka, A. Zajchowska [red.], Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, Kraków: Esprit SC 2008, s. 485-503.
 • Symbolika owoców. Wybrane przykłady: figa, granat, jabłko, migdał, winne grono [w:] J. Marecki, L. Rotter [red.], Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Naukowe PAT 2007, s. 91-103.

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Biblia Pauperum z Rosgartenmuseum w Konstancji – witraże wschodniego okna prezbiterium Kościoła Mariackiego w Krakowie około roku 1360 [wersja II] [w:] J. Samek [red.], Sztuka i Pedagogika (IV) (Silva rerum I), Kraków: Własne 2006, s. 156-197.
 • Kościół Mariacki w Krakowie w świetle wizytacji Radziwiłłowskiej z roku 1599 [w:] J. Urban [red.], Stromata historica in honorem Romani Mariae Zawadzki. Studia historyczne ofiarowane Romanowi Marii Zawadzkiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków: Naukowe PAT 2006, s. 143-176.
 • Wyposażenie wnętrza kościoła Mariackiego w świetle zachowanych archiwaliów (XIII-XV wiek) [w:] [red.], Lapides viventes. Zaginiony Kraków wieków średnich. Księga dedykowana Profesor Klementynie Żurowskiej, Kraków: UJ 2005, s. 209-222.
 • Miedzioryty i drzeworyty w starodrukach Bonifratrów w Krakowie – wybrane przykłady [w:] [red.], Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory Bonifratrów, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2004, s. 73-80.
 • Zasoby Archiwum i Biblioteki OO. Paulinów w Krakowie na Skałce – wybrane przykłady z okresu średniowiecza [w:] [red.], Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory OO. Paulinów w Krakowie, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2003, s. 29-36.
 • Fundacje XIV-wiecznych ołtarzy w kościele Mariackim w Krakowie i ich uposażenie do roku 1529 [w:] S. Stabryła, R. M. Zawadzki [red.], Charisteria Tito Górski oblata. Studia i rozprawy ofiarowane profesorowi Tytusowi Górskiemu, Kraków: Naukowe PAT 2003, s. 199-217.
 • Patrocinia ołtarzy w kościele Mariackim w Krakowie [w:] E. Piwowarczyk, R. M. Zawadzki [red.], Kult świętych w Polsce średniowiecznej. Materiały z sympozjum naukowego 31 maja 2001, Kraków: Naukowe PAT 2003, s. 53-67.
 • Malarstwo miniaturowe w zbiorach xx. Misjonarzy na Stradomiu – wybrane przykłady [w:] [red.], Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory Księży Misjonarzy, Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 2001, s. 24-28.
Artykuły w Czasopismach:
 • 11. Pobożność krakowskich mieszczan w świetle ich testamentowych legatów z lat 1501-1530 [w:] Saeculum Christianum, 18(2) 2011, s. 77-100.
 • 10. Jałmużna na biednych i chorych w szpitalu Świętego Ducha w Krakowie wyrazem póź-nośredniowiecznej troski o dobro wspólne [w:] Rocznik Krakowski, 77 2011, s. 15-34.
 • 9. Legaty na kościół Panny Marii (Mariacki) w Krakowie (XIV-XV w.). Przyczynek do ba-dań nad religijnością miejską [w:] Rocznik Krakowski, 72 2006, s. 5-23.
 • Przyczynek do pobożności mieszczan krakowskich – na podstawie XV-wiecznych legatów w Liber testamentorum (rkps 772) [współatorstwo][w:] Nasza Przeszłość, 105 2006, s. 7-42.
 • Fundacje XV-wiecznych ołtarzy w kościele Mariackim w Krakowie i ich uposażenie do roku 1529 [w:] Folia Historia Cracoviensia, 10 2004, s. 305-326.
 • Biblia Pauperum jako źródło ikonograficzne witraży w prezbiterium kościoła Mariackie-go w Krakowie z drugiej połowy XIV wieku [w:] Analecta Cracoviensia, 36 2004, s. 457-485.
 • Nobilitacja mieszczan przez sztukę sepulkralną XIV-XV wieku – na przykładzie kościoła Mariackiego w Krakowie [w:] Analecta Cracoviensia, 35 2003, s. 381-414.
 • „Mieszczańska katedra”. Patronat nad kościołem Mariackim w średniowieczu [w:] Nasza Przeszłość, 97 2002, s. 25-64.
 • Romańskie kościoły przedlokacyjnej osady tzw. Okołu – wczesnośredniowieczne fundacje możnych w Krakowie [w:] Krakowskie Studia Małopolskie, 6 2002, s. 105-114.
 • Przedmioty i paramenty liturgiczne przechowywane w zakrystii Kościoła Mariackiego w Krakowie w wieku XIV i XV [w:] Folia Historica Cracoviensia, 8 2002, s. 291-311.
 • rec.: J. Marecki OFM Cap., Dzieje Zakonu kapucynów w okresie II Rzeczypospolitej, wyd. Naukowe PAT, Kraków 2000, ss. 660 [w:] Studia Laurentiana, 1 2001, s. 189-192.
 • Pieczęcie na dokumentach przechowywanych w Archiwum Parafialnym w Dobczycach [w:] Krakowskie Studia Małopolskie, 4 2000, s. 61-76.
 • Archiwalia kościelne jako źródło do opracowania historii parafii. Na przykładzie parafii Dobczyce [w:] Analecta Cracoviensia, 28 1996, s. 549-567.