ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut


 • Dyżur dydaktyczny:
  czwartek, 14.00-15.00; sekretariat WPK, p. 408, p. III

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2014 – Stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2014 – Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2011 – Tytuł profesora nauk prawnych
 • 2006 – Konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski
 • 2002 – Stopień doktora habilitowanego na wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • 1999 - 2014 – Nauczyciel akademicki w Instytucie Prawa Kanonicznego
 • 1998 – Adiunkt Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 1996 – Stopień doktora z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża na podstawie rozprawy „La natura teologico-giuridica del sinodo diocesano”
 • 1996 - 2014 – Pomocniczy wikariusz sądowy w Sądzie Biskupim w Tarnowie
 • 1993 – Stopień licencjata prawa kanonicznego
 • 1991 - 1996 – Studia doktoranckie z zakresu prawa kanonicznego w Papieskim Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie
 • 1982 - 1988 – Studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym w Tarnowie

Publikacje:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie Kodeksu Jana Pawła II : materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 10-11 czerwca 2013 roku : VI. Ogólnopolskie Forum Sądowe [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2014.
 • Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa : materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2011 roku : V Ogólnopolskie Forum Sądowe [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2012. [szukaj w bibliotece]
 • Instytucja Synodu Biskupów w Kościele posoborowym(studium histotyczno-prawne), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2010. [szukaj w bibliotece]
 • Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej kościoła : materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 15-16 czerwca 2009 roku : IV. Ogólnopolskie Forum Sądowe [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2010. [szukaj w bibliotece]
 • Proces małżeński w świetle "Dignitas connubii" : pierwsze doświadczenia : [materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 czerwca 2007 roku : III. Ogólnopolskie Forum Sądowe] [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2008. [szukaj w bibliotece]
 • Komentarz do Instrukcji procesowej "Dignitas connubii" [red.], Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Proces małżeński według Instrukcji "Dignitas connubii" : materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2005 roku : II. Ogólnopolskie Forum Sądowe [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2006. [szukaj w bibliotece]
 • Urzędy sądowe - władza i służba : materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 października 2004 roku [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2005. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • [współredakcja z:] Józef Krukowski, Struktury kolegialne w Kościele partykularnym : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, Tarnów 17-18 września 2002, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Jan Paweł II do Roty Rzymskiej (1979-2003), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2003. [szukaj w bibliotece]
 • Synod diecezjalny w Kościele, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2002. [szukaj w bibliotece]
 • Walor opinii biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim (Studium historyczno-prawne), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2002. [szukaj w bibliotece]
 • La natura teologico-giuridica del sinododiocesano, Romae: [s.n.], 1996.
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Magisterium rotalne Jana Pawła II i Benedykta XVI na temat sakramentalności małżeństwa [w:] J. Stala [red.], Nauki o rodzinie w służbie rodziny, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 277-291.
 • Dowodzenie wykluczenia bonum prolis [w:] A. Pastwa [red.], W orbicie zasady "odpowiedzialnego rodzicielstwa", Katowice: Księgarnia św. Jacka 2014, s. 81-94.
 • '"Miejsca i czasy święte" w Kodeksie Jana Pawła II oraz w nauczaniu II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999) [w:] M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak [red.], Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et qui sunt Dei Deo, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2014, s. 547-561.
 • Sądownictwo kościelne w Polsce w relacji do Trybunału Apostolskiego Roty Rzymskiej (zagadnienia wybrane) [w:] U. Nowicka [red.], Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych, Warszawa: Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM 2014, s. 173-196.
 • Dowodzenie w małżeńskim procesie dokumentalnym [w:] R. Sztychmiler, J. Krzywkowska [red.], Dowodzenie w procesach kościelnych, Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014, s. 87-105.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ochrona nierozerwalności małżeństwa w porządku prawnym Kościoła katolickiego [w:] W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła [red.], Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, s. 171-184.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nowe kompetencje Trybunału Roty Rzymskiej [w:] T. Rozkrut [red.], Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie Kodeksu Jana Pawła II. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 10-11 czerwca 2013 roku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2014, s. 161-166.
 • Magisterium rotalne papieża Benedykta XVI (praktyczne uwagi dla sądownictwa kościelnego) [w:] T. Rozkrut [red.], Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie Kodeksu Jana Pawła II. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 10-11 czerwca 2013 roku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2014, s. 133-151.
 • Dekret Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej na temat przechowywania akt zakończonych procesów małżeńskich [w:] T. Rozkrut [red.], Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie Kodeksu Jana Pawła II. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 10-11 czerwca 2013 roku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2014, s. 167-171.
 • Nowa propozycja sprawy – kanoniczną instytucją procesową w poszukiwaniu prawdy [w:] M. Różański, J. Krzywkowska [red.], Rodzina w prawie, Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2013, s. 85-99.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sądownictwo kościelne do Dekretu Gracjana (syntetyczne spojrzenie historyczno-prawne) [w:] J. Jurkiewicz, A. Żurek [red.], Dzieje Diecezji Tarnowskiej. Tom 3, Memoriae Ecclesiae custos, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2013, s. 27-34.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Synod biskupów na temat nowej ewangelizacji (2012) [w:] A. Zakręta, A. Sosnowski [red.], Servabo legem tuam in toto corde meo : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Krzywdzie CM, dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UPJPII z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2013, s. 421-430.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Il Sinodo dei Vescovi nella Chiesa postconciliare. Brevi annotazioni sul contributo di Giovanni Paolo II [w:] L. Gerosa [red.], Giovanni Paolo II Legislatore della Chiesa, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticano 2013, s. 219-223.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Procesowy dialog sędziego z biegłym w procesie małżeńskim [w:] T. Rozkrut [red.], Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Gródek nad Dunajcem 13-14 czerwca 2011, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2012, s. 99-129.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Tarnowskie synody diecezjalne. Ważne wydarzenia eklezjalne w spojrzeniu historyczno-prawnym [w:] J. Królikowski, A. Gąsior [red.], Dzieje diecezji tarnowskiej. T. 2, Instytucje i wydarzenia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2012, s. 119-132.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Motywy formalno-merytoryczne odrzucenia skargi powodowej przez sąd kościelny [w:] R. Sztychmiler, J. Krzywkowska [red.], Problemy z sądową ochroną praw człowieka, Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2012, s. 75-86.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Małżeństwo i rodzina w przemówieniach papieża Jana Pawła II do Trybunału Apostolskiego Roty Rzymskiej [w:] R. Kantor, M. Kluz [red.], Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2011, s. 67-84.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Procesowa ochrona nierozerwalności małżeństwa w rotalnych przemówieniach papieża Benedykta XVI [w:] R. Sztychmiler, J. Krzywkowska [red.], Małżeństwo na całe życie?, Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2011, s. 163-173.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kolegialny charakter biskupiego posługiwania (spojrzenie biblijno-historyczno-teologiczne) [w:] P. Łabuda [red.], „Słowo jego płonęło jak pochodnia (Syr 48, 1)”. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2011, s. 247-261.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Schemat formalnoprawny kanonicznego procesu małżeńskiego na podstawie Instrukcji „Dignitas Connubii” [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, 2010, s. 557-569.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Formuła wątpliwości (Dc, art. 135 § 3): zgodność oraz niezgodność tytułów małżeńskich (wymiar prawno-duszpasterski) [w:] J. Wroceński, H. Pietrzak [red.], Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010, s. 451-470.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Pozytywny akt woli w orzecznictwie rotalnym (kan. 1101 § 2) [w:] T. Rozkrut [red.], Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 15-16 czerwca 2009 roku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2010, s. 73-93.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Właściwość sądu kościelnego w osądzaniu małżeństwa kanonicznego w optyce współczesności [w:] J. Wroceński, J. Krajczyński [red.], Finis legis Christus : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009, s. 691-708.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ochrona sądowa praw wiernych – szczegółowe zagadnienia wybrane [w:] J. Krukowski, Z. Tracz [red.], 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2009, s. 107-120.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Małżeństwo mieszane w pluralistycznym społeczeństwie. Zagadnienia prawno-duszpasterskie [w:] M. Zając [red.], Emigracja wyzwaniem duszpasterskim dla Kościoła w Polsce, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 111-130.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rola dowodowa domniemania w kanonicznym procesie małżeńskim, ze szczególnym uwzględnieniem Instrukcji „Dignitas Connubii” [w:] E. Szczot i S. Białek [red.], Zagadnienia kościelnego prawa majątkowego i procesowego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, s. 117-136.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zasada zgodności formalnej i substancjalnej dwóch wyroków w kanonicznym procesie małżeńskim według „Dignitas Connubii” [w:] T. Rozkrut [red.], Proces małżeński w świetle Dignitas Connubii – pierwsze doświadczenia. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 czerwca 2007 roku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2008, s. 87-102.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Słowo w obronie „Dignitas Connubii” [w:] T. Płoski i J. Krzywkowska [red.], Matrimonium spes mundi : małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym : księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ryszardowi Sztychmilerowi, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2008, s. 247-255.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Synod diecezjalny w życiu Kościoła partykularnego na początku trzeciego tysiąclecia [w:] St. Łabendowicz [red.], Czynić diecezję domem i szkołą komunii : II Synod Diecezji Radomskiej, Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave 2008, s. 79-111.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Refleksja wokół przemówienia papieża Benedykta XVI do Trybunału Roty Rzymskiej w 2007 roku [w:] H. Typańska [red.], Sędzia i Pasterz. Księga pamiątkowa w 50 lecie pracy ks. Remigiusza Sobańskiego w Sądzie Metropolitalnym w Katowicach (1957-2007), Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2007, s. 193-207.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Warunki formalnego wystąpienia z Kościoła katolickiego w perspektywie zawarcia małżeństwa kanonicznego [w:] S. Sojka, J. Stala [red.], Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2007, s. 399-407.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Komentarz do art. 155-216 [w:] T. Rozkrut [red.], Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas Connubii”, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2007, s. 229-295.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Biegły (psycholog, psychiatra) w procesie o nieważność małżeństwa [w:] M. Drożdż [red.], Człowiek między losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Władysławowi Szewczykowi, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2006, s. 249-264.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dowody w kanonicznym procesie małżeńskim według Instrukcji „Dignitas Connubii” [w:] T. Rozkrut [red.], Proces małżeński według Instrukcji „Dignitas Connubii”. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 13-14 czerwca 2005 roku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2006, s. 93-111.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Normy KPK z 1983 r. o roli świeckich w Kościele jako wynik nauki Soboru Watykańskiego II [w:] K. Burczak [red.], Sobór Watykański II. Inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej 8 grudnia 2005 roku z okazji 40. rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 123-143.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wpływ Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej na posoborowe synody w Polsce [w:] A. Chrapkowski i A. Wójcik [red.], Synod Krakowski odczytany na nowo, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2005, s. 45-62.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zagadnienia procesowe w przemówieniach rotalnych papieża Jana Pawła II [w:] T. Rozkrut [red.], Urzędy sądowe – władza i służba. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 11-12 października 2004 roku, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2005, s. 101-123.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Synod diecezjalny – aspekt liturgiczny zgromadzenia Kościoła partykularnego [w:] R. Biel [red.], Ku liturgii nadziei : księdzu dr. Bolesławowi Margańskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2005, s. 437-447.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Proces sporno-administracyjny w Kościele [w:] J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski [red.], Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2004, s. 581-596.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ksiądz Jan Dudziak (1928-2003) – historyk prawa kanonicznego [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex Tua in cordemeo. Studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji Bp. Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe, 2004, s. 453-463.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Apostazja a nowa ewangelizacja (aspekt kanoniczno-duszpasterski) [w:] Scripturae Lumen : Biblia i jej oddziaływanie, 5 2013, s. 513-526. [szukaj w bibliotece]
 • „Trybunał miłosierdzia oraz łaski”: kiedy i w jaki sposób należy odnieść się do Penitencjarii Apostolskiej? (Praktyczne wskazówki dla spowiednika oraz duszpasterza) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXII/2 2013, s. 63-74. [szukaj w bibliotece]
 • Synody Biskupów papieża Benedykta XVI [w:] Prawo Kanoniczne, R. 56, nr 1 2013, s. 83-102. [szukaj w bibliotece]
 • Znaczenie wiary dla wspólnoty małżeńskiej (Benedykt XVI do Trybunału Apostolskiego Roty Rzymskiej w 2013 roku) [w:] Annales Canonici, Vol. 9 2013, s. 207-213. [szukaj w bibliotece]
 • Synod Biskupów – znaczącą instytucją Kościoła posoborowego [w:] Prawo i Kościół, T. 4 2012, s. 113-128. [szukaj w bibliotece]
 • Jak interpretować normy kodeksowe? Prawo kanoniczne wyrazem jedności Kościoła [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXI/2 2012, s. 115-130. [szukaj w bibliotece]
 • Prawda naczelnym motywem kanonicznego procesu małżeńskiego [w:] Scripturae Lumen : Biblia i jej oddziaływanie, 4 2012, s. 339-355. [szukaj w bibliotece]
 • Hermeneutyka prawa kanonicznego przedmiotem rotalnego przemówienia papieża Benedykta XVI w 2012 roku [w:] Annales Canonici, Vol. 8 2012, s. 211-216. [szukaj w bibliotece]
 • Nowa ewangelizacja problematyką kolejnego synodu biskupów (2012). Reflekcja kanoniczno-pastoralna [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXX/2 2011, s. 109-122. [szukaj w bibliotece]
 • Zebranie Synodu Biskupów według Regulaminu z 2006 roku [w:] Annales Canonici, Vol. 7 2011, s. 113-131. [szukaj w bibliotece]
 • Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa: proces sporny czy proces specjalny? [w:] Prawo Kanoniczne, R. 54, nr 1/2 2011, s. 161-174. [szukaj w bibliotece]
 • Dialog sędziego z biegłym w kanonicznym procesie małżeńskim [w:] Prawo Kanoniczne, R. 54, nr 1/2 2011, s. 161-174. [szukaj w bibliotece]
 • Znaczenie Synodu Biskupów dla współczesnego Kościoła [w:] Roczniki Nauk Prawnych, T. 21, z. 1 2011, s. 227-243. [szukaj w bibliotece]
 • Il Sinodo dei Vescovi nella Chiesa postconciliare (sintesi) [w:] The Person and the Challenges, Vol. 1, no 2 2011, s. 227-234. [szukaj w bibliotece]
 • Synody Biskupów papieża Jana Pawła II [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIX/2 2010, s. 23-36. [szukaj w bibliotece]
 • Wokół rotalnego przemówienia Benedykta XVI z 2010 r. [w:] Annales Canonici, Vol. 6 2010, s. 281-283. [szukaj w bibliotece]
 • Problematyka centralizacji oraz decentralizacji współczesnego kościelnego prawa procesowego [w:] Annales Canonici, Vol. 6 2010, s. 105-115. [szukaj w bibliotece]
 • Fundamentalne znaczenie skargi powodowej w kanonicznym procesie małżeńskim (KPK, kan. 1501-1506) [w:] Kieleckie Studia Teologiczne, T. 8 2009, s. 135-146. [szukaj w bibliotece]
 • Przywołanie do poprawnej interpretacji procesowej kan. 1095 – Benedykt XVI do Roty Rzymskiej w 2009 r. [w:] Annales Canonici, Vol. 5 2009, s. 231-235. [szukaj w bibliotece]
 • Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych: interpretacja autentyczna kanonów Kodeksu z 1983 roku [w:] Prawo Kanoniczne, R. 52, nr 1/2 2009, s. 115-137. [szukaj w bibliotece]
 • Pierwszy Synod Prowincji Krakowskiej. Autonomia diecezji i tożsamość metropolii [w:] Annales Canonici, Vol. 5 2009, s. 59-77. [szukaj w bibliotece]
 • Znaczenie orzecznictwa rotalnego – Benedykt XVI do Roty Rzymskiej [w:] Annales Canonici, Vol. 4 2008, s. 287-291. [szukaj w bibliotece]
 • Biskup współczesnym następcą Apostołów [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVII/1 2008, s. 87-105. [szukaj w bibliotece]
 • Nowelizacja Konstytucji Apostolskiej „Uniwersi Dominici gregis” [w:] Annales Canonici, Vol. 3 2007, s. 265-267. [szukaj w bibliotece]
 • Miłość do prawdy w kanonicznym procesie małżeńskim – miejscem spotkania prawa kanonicznego i troski duszpasterskiej Kościoła (Benedykt XVI do Roty Rzymskiej - 2006) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXV 2006, s. 71-81. [szukaj w bibliotece]
 • Come celebrare oggi il sinodo diocesano? [w:] Annales Canonici, Vol. 2 2006, s. 67-80. [szukaj w bibliotece]
 • Zadania biegłego w kościelnym postępowaniu sądowym [w:] Prawo Kanoniczne, R. 49, nr 3/4 2006, s. 63-86. [szukaj w bibliotece]
 • Proboszcz parafii wojskowej może delegować upoważnienie do asystowania przy zawieraniu małżeństwa – odpowiedź Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych [w:] Polonia Sacra, R. 9, nr 16 2005, s. 351-356. [szukaj w bibliotece]
 • Moralny aspekt sądownictwa Kościoła – Jan Paweł II do Roty Rzymskiej (2005) [w:] Polonia Sacra, R. 9, nr 16 2005, s. 261-273. [szukaj w bibliotece]
 • Ochrona Eucharystii a zakaz dopuszczania do Komunii świętej osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim [w:] Annales Canonici, Vol. 1 2005, s. 31-44. [szukaj w bibliotece]
 • Rotalne przemówienia papieża Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, R. 9, nr 17 2005, s. 197-210. [szukaj w bibliotece]
 • Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa – przemówienie Jana Pawła II do Roty Rzymskiej (2004) [w:] Polonia Sacra, R. 8, nr 15 2004, s. 255-264. [szukaj w bibliotece]
 • Osoba ludzka – centrum kanonicznego procesu małżeńskiego [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIII 2004, s. 313-325. [szukaj w bibliotece]
 • Rekurs hierarchiczny – instytucją w obronie praw podmiotowych w relacji do decyzji autorytetu Kościoła [w:] Polonia Sacra, R. 7, nr 12 2003, s. 309-326. [szukaj w bibliotece]
 • Władza Biskupa Rzymu a małżeństwo osób ochrzczonych [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXII/1 2003, s. 61-71. [szukaj w bibliotece]
 • Kuria diecezjalna i jej agendy w służbie Kościoła diecezjalnego [w:] Currenda : de notificationibus, R. 152, nr 3 2002, s. 429-434. [szukaj w bibliotece]
 • Kościół nie może poddać się współczesnej mentalności rozwodowej – papież Jan Paweł II do Roty Rzymskiej (28. 01 2002) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 406-411. [szukaj w bibliotece]
 • Ks. prof. dr hab. Jan Dudziak [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 5-9. [szukaj w bibliotece]
 • Rola synodów partykularnych we współczesnym Kościele [w:] Polonia Sacra, R. 6, nr 11 2002, s. 291-306. [szukaj w bibliotece]
 • Realizacja Konkordatu – ciągle aktualne zadanie Kościoła w Polsce [w:] Currenda : de notificationibus, R. 151, nr 1 2001, s. 148-149. [szukaj w bibliotece]
 • Instytucjonalne formy uczestnictwa i współodpowiedzialności na poziomie Kościoła partykularnego (teologiczno-kanoniczna refleksja o naturze Rad kościelnych) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XX/2 2001, s. 63-80. [szukaj w bibliotece]
 • Kompetencje trybunałów kościelnych w materii prowadzenia spraw o nieważność małżeństwa (kan. 1671-1673) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XX/2 2001, s. 71-82. [szukaj w bibliotece]
 • Naturalny charakter instytucji małżeństwa i rodziny – przemówienie Jana Pawła II do Roty Rzymskiej (1 luty 2001) [w:] Polonia Sacra, R. 5, nr 8 2001, s. 347-361. [szukaj w bibliotece]
 • Sól ziemi. Powołanie i posłannictwo świeckich [w:] Currenda : de notificationibus, R. 151, nr 2 2001, s. 262-272. [szukaj w bibliotece]
 • II Synod Plenary – krótka refleksja kanoniczno-pastoralne [w:] Currenda : de notificationibus, R. 151, nr 2 2001, s. 273-285. [szukaj w bibliotece]
 • Il matrimonio concordatario in Polonia [w:] Ius Ecclesiae, Vol. 12, nr 3 2000, s. 715-723. [szukaj w bibliotece]
 • Parafialna Rada duszpasterska – struktura i znaczenie instytucji [w:] Currenda : de notificationibus, R. 150, nr 2 2000, s. 300-312. [szukaj w bibliotece]
 • Adwokat i pełnomocnik procesowy w procesie kościelnym [w:] Polonia Sacra, R. 4, nr 7 2000, s. 275-288. [szukaj w bibliotece]
 • Separacja w prawie kanonicznym oraz w prawie polskim [w:] Polonia Sacra, R. 4, nr 6 2000, s. 209-224. [szukaj w bibliotece]
 • Komunia św. osób rozwiedzionych? Komentarz kanoniczno-duszpasterski do Deklaracji Stolicy Apostolskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 150, nr 4 2000, s. 634-637. [szukaj w bibliotece]
 • Małżeństwo instytucją nierozerwalną – refleksje nad tegorocznym przemówieniem Jana Pawła II do Roty Rzymskiej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XIX/1 2000, s. 146-151. [szukaj w bibliotece]
 • Nowy Regulamin Generalny Kurii Rzymskiej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVIII/2 1999, s. 318-322. [szukaj w bibliotece]
 • Funkcja Rady kapłańskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 149, nr 3 1999, s. 276-286. [szukaj w bibliotece]
 • Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej: historia, kompetencje oraz znaczenie Trybunału Apostolskiego w życiu Kościoła [w:] Polonia Sacra, R. 3, nr 4 1999, s. 167-179. [szukaj w bibliotece]
 • Sądownicza funkcja Kościoła [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVIII/2 1999, s. 255-269. [szukaj w bibliotece]
 • Instrukcja dla duszpasterzy dotycząca małżeństwa konkordatowego (komentarz kanoniczno - pastoralny) [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVIII/1 1999, s. 133-137. [szukaj w bibliotece]
 • Penitenziara Apostolska [w:] Polonia Sacra, R. 3, nr 5 1999, s. 261-271. [szukaj w bibliotece]
 • Nowa Instrukcja o synodzie diecezjalnym [w:] Prawo Kanoniczne, R. 42. nr 1-2 1999, s. 145-156. [szukaj w bibliotece]
 • Synod diecezjalny w historii i w życiu Kościoła [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVI 1998, s. 101-118. [szukaj w bibliotece]
 • Synod diecezjalny w aktualnym ustawodawstwie Kościoła [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVII 1998, s. 79-94. [szukaj w bibliotece]
 • Trybunał Apostolski Roty Rzymskiej [w:] Polonia Sacra, R. 2, nr 3 1998, s. 127-140. [szukaj w bibliotece]
 • Rola biegłego w procesach kościelnych [w:] Prawo Kanoniczne, R. 41, nr 1-2 1998, s. 259-272. [szukaj w bibliotece]

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Wiara i małżeństwo. Czy pożądana jest zmiana prawa? - Sympozjum Naukowe (501-10-060001)
 • Synod Biskupów w Kościele posoborowym (studium historyczno-prawne) (390931)
 • Orzecznictwo rotalne w sądowej praktyce Kościoła (190901)
 • Motywy oddalenia skargi powodowej (19090001)
 • Kanoniczny proces małżeński a skutki cywilne (501-10-050010)
 • Dowodzenie w procesie dokumentalnym (501-10-050016)

Wygłoszone Referaty:

 • Dynamiczna (aktywna) rola sędziego w procesie małżeńskim [podczas konferencji:] Małżeństwo i jego nieważność a współczesne sądownictwo Kościoła, 11 czerwca 2019, .
 • XXXV lat posoborowego Kodeksu prawa kanonicznego [podczas konferencji:] Prawo kanoniczne na ziemiach polskich. 35-lecie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., 14 grudnia 2018, .
 • Wpływ Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na rozwój kościelnego prawa procesowego w Polsce [podczas konferencji:] Polscy kanoniści w służbie Bogu i Ojczyźnie. 100 lat prawa kanonicznego w KUL, 7 grudnia 2018, .
 • Rola adwokata w zreformowanym procesie małżeńskim [podczas konferencji:] Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka, 3 wrzesnia 2018, .
 • Kontekst i zarys tematyki m.p. De concordia inter Codices [podczas konferencji:] Zmiany w Kodeksie Prawa Kanonicznego dokonane przez papieża Franciszka w motu proprio De concordia inter Codices, 25 kwietnia 2018, .
 • Rola obrońcy węzła w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa [podczas konferencji:] Spotkanie pracowników Sądów Kościelnych z Metropolii Przemyskiej, 23 kwietnia 2018, .
 • Apelacja w kanonicznym procesie małżeńskim według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (zagadnienia formalno-praktyczne) [podczas konferencji:] Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, 7 wrzesnia 2017, .
 • Terminy procesowe w kontekście reformy kanonów dotyczących spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa dokonanej przez papieża Franciszka [podczas konferencji:] Konferencja szkoleniowo-formacyjna Korpusu Adwokatów Katolickich, 3 wrzesnia 2017, .
 • Dowód z nowych technologii komunikacji we współczesnym procesie małżeńskim [podczas konferencji:] VIII. Ogólnopolskie Forum Sądowe: Reforma procesowa papieża Franciszka - pierwsze doświadczenie, 13 czerwca 2017, .
 • Prawo i miłosierdzie w przekazie publicznym [podczas konferencji:] Media: przestrzeń i narzędzia miłosierdzia, 8 listopada 2016, .
 • Odpowiedzialność biskupa diecezjalnego, metropolity oraz konferencji biskupów za współczesny proces małżeński [podczas konferencji:] Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, 26 listopada 2015, .
 • Apelacja [podczas konferencji:] Mitis Iudex Dominus Iesus, 5 listopada 2015, .
 • Pewność moralna niezmiennym uwarunkowaniem pozytywnego wyrokowania [podczas konferencji:] Procesy i procedury: nowe wyzwania, 22 pazdziernika 2015, .
 • Czy drugi wyrok w procesie małżeńskim jest konieczny? [podczas konferencji:] Auctoritas in iudicium, 21 pazdziernika 2015, .
 • Nieważność procesu małżenskiego ob ius defensionis denegatum [podczas konferencji:] Kanoniczny proces małżeński dziesiięć lat po opublikowaniu Dignitas connubii, 8 czerwca 2015, .
 • Ogólnokościelny wymiar posługi abpa Jerzego Ablewicza [podczas konferencji:] Oddany współpracownik Rzymskich Kongregacji, 15 kwietnia 2015, .
 • Ricezione dell'Istruzione processuale [podczas konferencji:] Congresso Internazionale di Diritto Canonico, 24 stycznia 2015, .
 • Sądownictwo kościelne w Polsce w relacji do Trybunału Apostolskiego Roty Rzymskiej [podczas konferencji:] Praktyczne aspekty funkcjonowania trybunałów kościelnych, 23 pazdziernika 2014, .
 • "Miejsca i czasy święte" w Kodeksie Jana Pawła II oraz w nauczaniu II Polskiego Synodu Plenarnego (1991-1999) [podczas konferencji:] II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, 10 wrzesnia 2014, .
 • Dowodzenie w małżeńskim procesie dokumentalnym [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Konferencja Prawa Procesowego „Dowodzenie w procesach sądowych i administracyjnych”, 8 maja 2014, .
 • Magisterium rotalne papieża Benedykta XVI [podczas konferencji:] Wybrane zagadnienia procesu małżeńskiego w XXX-lecie Kodeksu Jana Pawła II, 10 czerwca 2013, .
 • Dowodzenie wykluczenia «bonumprolis» [podczas konferencji:] W orbicie zasady «odpowiedzialnego rodzicielstwa». Adekwatne rozumienie pojęcia bonumprolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki, 26 pazdziernika 2012, .
 • Ochrona nierozerwalności małżeństwa w porządku prawnym Kościoła katolickiego [podczas konferencji:] Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, 17 maja 2012, .
 • Motywy formalno-merytoryczne odrzucenia skargi powodowej przez sąd kościelny [podczas konferencji:] II Międzynarodowa Konferencja Kanonicznego Prawa Procesowego „Problemy z sądową ochroną praw człowieka”, 7 maja 2012, .
 • Procesowy dialog sędziego z biegłym w procesie małżeńskim [podczas konferencji:] Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, 13 czerwca 2011, .
 • Procesowa ochrona nierozerwalności małżeństwa w rotalnych przemówieniach papieża Benedykta XVI [podczas konferencji:] II Ogólnopolska Konferencja Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego „Małżeństwo na całe życie?”, 11 maja 2011, .
 • Dialog sędziego z biegłym w kanonicznym procesie małżeńskim [podczas konferencji:] Zdolność/niezdolność do zawarcia małżeństwa kanonicznego – perspektywa psychologiczna, psychiatryczna i kanoniczna, 20 pazdziernika 2010, .
 • Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa: proces sporny czy proces specjalny? [podczas konferencji:] Problemy proceduralne w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, 19 maja 2010, .
 • Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych: interpretacja autentyczna kanonów Kodeksu z 1983 roku [podczas konferencji:] Konferencja naukowa z okazji 25 lecia wejścia w życie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, 11 grudnia 2008, .
 • Pierwszy Synod Prowincji Krakowskiej. Autonomia diecezji i tożsamość metropolii [podczas konferencji:] Synodalność-Metropolia-Metropolita. W XXV rocznicę zakończenia Synodu Prowincji Krakowskiej, 20 listopada 2008, .
 • Nierozerwalność małżeństwa – dobrem małżonków, ich dzieci oraz społeczeństwa [podczas konferencji:] Funkcjonowanie małżeństwa konkordatowego – uwagi praktyczne, 15 listopada 2008, .
 • Ochrona sądowa praw wiernych [podczas konferencji:] 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, 3 wrzesnia 2008, .
 • Słowo w obronie „Dignitas connubii [podczas konferencji:] Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym, polskim i międzynarodowym, 9 maja 2008, .
 • Biskup – współczesnym Następcą Apostołów według „Apostolorum successores [podczas konferencji:] Misja biskupa w Kościele i społeczeństwie na początku III tysiąclecia, 19 stycznia 2008, .
 • Specyfika i elementy kanonicznego procesu małżeńskiego [podczas konferencji:] Rodzinne prawo: wyznaniowe, krajowe, oraz traktatowe - unijne, 20 czerwca 2007, .
 • Zadania biegłych w kościelnym postępowaniu sądowym [podczas konferencji:] Wpływ Jana Pawła II na orzecznictwo sądów kościelnych w sprawach małżeńskich, 26 kwietnia 2006, .
 • Normy KPK z 1983 r. o roli świeckich w Kościele jako wynik nauki Soboru Watykańskiego II [podczas konferencji:] Sobór Watykański II - inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, 8 grudnia 2005, .
 • Ochrona Eucharystii a zakaz dopuszczania do Komunii świętej osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim [podczas konferencji:] Troska prawodawcy kościelnego o szacunek dla Eucharystii, 30 maja 2005, .
 • Wpływ Duszpasterskiego Synodu Archidiecezji Krakowskiej na posoborowe synody polskie [podczas konferencji:] Duszpasterski Synod Archidiecezji Krakowskiej 1972-1979 XXV lat od zakończenia, 8 czerwca 2004, .