Henryk Szmulewicz  Curriculum Vitae:

  • 2008 – Profesor nadzwyczajny
  • 2005 – Zatrudniony w Papieskiej Akademii Teologicznej na stanowisku nauczyciela akademickiego – obecnie UPJPII, na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie
  • 2004 – Zatwierdzenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych stopnia doktora habilitowanego (Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)
  • 2001 – Nostryfikacja dyplomu na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
  • 1996 – Wykładowca teologii dogmatycznej w Instytucie Teologicznym w Tarnowie
  • 1995 – Obrona pracy doktorskiej z teologii dogmatycznej: La dimensión corporal de la resurrección de los muertosen los escritos teológicos espańoles - 1965-1995 ("Cielesny wymiar zmartwychwstania umarłych w pismach teologów hiszpańskich od 1965 do 1995 r.)
  • 1992 - 1995 – Studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej: Universidad de Navarra, Pamplona w Hiszpanii
  • 1991 - 1992 – Wikariusz w parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie
  • 1988 – Święcenia kapłańskie w Tarnowie
  • 1988 – Obrona pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem ks. dra Kazimierza Kupca pt. Eucharystia w życiu chrześcijańskim na podstawie pism ks. Jana Bochenka
  • 1988 - 1991 – Wikariusz w parafii Matki Bożej Bolesnej w Limanowej
  • 1982 - 1988 – Podstawowe studia teologiczne: Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie
  • 1978 - 1982 – Szkoła średnia: I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie
  • 1970 - 1978 – Szkoła Podstawowa w Szczucinie

  Publikacje:

  Monografie:
  • Chrystus drogą człowieka. Argumentacja soteriologiczna we współczesnej refleksji teologicznej ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu antropologicznego, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2013. [szukaj w bibliotece]
  • Głosić Chrystusa jako pełnię Bożego objawienia, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2011. [szukaj w bibliotece]
  • Chrzest zobowiązaniem do rozwoju wiary, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2011. [szukaj w bibliotece]
  • Wierność kapłana na wzór wierności Chrystusa : elementy teologicznej argumentacji, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010. [szukaj w bibliotece]
  • Co to są "struktury zła"?, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008. [szukaj w bibliotece]
  • Boża opatrzność jako tajemnica miłości, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008. [szukaj w bibliotece]
  • "Cywilizacja miłości" nadzieją Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2007. [szukaj w bibliotece]
  • Z miłości i z nicości : zarys teologii stworzenia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007. [szukaj w bibliotece]
  • "Obojętność religijna" drogą donikąd : stanowczy głos Magisterium Kościoła i teologów, Kraków: Wydawnictwo Karmelitow Bosych 2007. [szukaj w bibliotece]
  • Jezus Chrystus - Kapłan Posłuszny "wczoraj i dziś, także na wieki", Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007. [szukaj w bibliotece]

  Więcej Publikacji:

  Monografie:
  • Po tamtej stronie życia : zarys eschatologii, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2004. [szukaj w bibliotece]
  • Jak teologia łączy się z duszpasterstwem? : przykłady i wnioski, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003. [szukaj w bibliotece]
  • Chrystocentryzm eschatologii : analiza polskich publikacji teologicznych po ukazaniu się "Katechizmu Kościoła Katolickiego" (1992-2002) w kontekście postulatu eschatologii chrystocentrycznej A. Nossola, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003. [szukaj w bibliotece]
  • Piekło jako ostateczne odrzucenie Boga : czytając katechezę Jana Pawła II o rzeczywistej możliwości potępienia, Tarnów ; Pasierbiec: Oficyna Wydawnicza "Witek-Druk" 2001. [szukaj w bibliotece]
  • Drogą naszą jest Eucharystia : czytając jubileuszowe dokumenty Kościoła, Tarnów ; Limanowa: Oficyna Wydawnicza Oratorium ; Sanktuarium M. B. Bolesnej 2001. [szukaj w bibliotece]
  • Patriotyzm na fundamencie kultury : czytając pisma Kazimierza Brodzińskiego, Tarnów: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 2001. [szukaj w bibliotece]
  • Aby wzajemnie lepiej się poznać : lektura eschatologii baptystycznej opracowanej przez Konstantego Wiazowskiego, Tarnów: Mała Poligrafia Redemtorystów w Tuchowie 2001. [szukaj w bibliotece]
  • Niecierpliwość, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000. [szukaj w bibliotece]
  • Chwała Bogu Ojcu : Piesza Pielgrzymka Tarnowska, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1999. [szukaj w bibliotece]
  Artykuły Książkowe:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Bezinteresowna służba miłości w życiu katolików świeckich [w:] P. Grzanka [red.], Misericors. 75 lat działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 27-49.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wziąć krzyż do końca – wierność Jezusowi w czasie prześladowań [w:] A. Paciorek [red.], Krzyż Twój wielbimy, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 441-463.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Ostatnia Wieczerza szczególnym objawieniem miłości Boskiego Nauczyciela wobec uczniów [w:] J. Stala, B. Połeć [red.], „Ut gaudens catechizem”. 10. rocznica śmieci biskupa Piotra Longina Bednarczyka, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2011, s. 251-271.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Rodzice pierwszymi zwiastunami i świadkami wiary [w:] R. Kantor, M. Kluz [red.], Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksja na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 169-181.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Dar chrztu świętego u źródeł chrześcijańskiego wychowania [w:] J. Stala, B. Połeć [red.], „Ut gaudens catechizem”. 10. rocznica śmieci biskupa Piotra Longina Bednarczyka, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2011, s. 125-140.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Duchowa przemiana człowieka jako istotny cel pracy misyjnej [w:] J. Stala [red.], Działalność misyjna i promocja ludzka. Teoria i praktyka eklezjalna, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2011, s. 105-126.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Motywacja pracy społecznej : odpowiedź na dar Jezusowego miłosierdzia [w:] J. Stala [red.], Socjalizacja – wyzwanie współczesności, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 41-58.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Ewangeliczna miłość jako podstawowa zasada dialogu z tzw. teologią ponadkonfesyjną [w:] Anderwald A., Dola T., Rusecki M. [red.], Tożsamość teologii, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2010, s. 377-398.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Jezusowa miłość źródłem działalności misyjnej i ekumenicznej Kościoła [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2010, s. 315-323.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Eschatologia [w:] K. Góźdź ; K. Guzowski [red.], Dogmatyka w perspektywie Bożego miłosierdzia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 223-240.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Pośrednictwo i wolność – nie wykluczają się [w:] Sz. Drzyżdżyk [red.], Pośrednictwo podporządkowane Jedynemu Pośrednikowi, Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" 2009, s. 159-179.
  • Odwieczna miłość Boża wpisana w strukturę czasu [w:] K. Góźdź [red.], In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 417-436.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Posługa następcy św. Piotra i biskupów we wspólnocie chrześcijańskiej [w:] S. Łabendowicz [red.], Synod Diecezji Radomskiej – Czynić diecezję domem i szkołą komunii, Radom: Wyd. Diecezji Radomskiej Ave 2008, s. 48-67.
  • Święci biskupi - wzorem posłuszeństwa Bogu i Kościołowi [w:] J. Stala, J. Królikowski [red.], Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008, s. 177-195.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Pobożność eucharystyczna kapłana jako przykład dla dzieci przed I Komunią Świętą [w:] J. Stala [red.], Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2007, s. 123-144.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wiara i moralność istotnym obszarem autorytetu katechety [w:] J. Stala [red.], Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym. Cz. II. Wychowanie religijne i katecheza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 349-380.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Autorytet i pokora Jezusa [w:] S. Sojka, J. Stala [red.], Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 183-196.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Antropologiczna "funkcja" cnót teologalnych w eschatologii [w:] M. Drożdż [red.], Człowiek między losem a wyborem. Księga Pamiątkowa dedykowana ks. dr. Władysławowi Szewczykowi, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 333-357.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Ostateczny kierunek wychowania: spełnienie się nadziei życia wiecznego [w:] Ciszek D., Urbańska M. [red.], W poszukiwaniu sensu wychowania. 10 lat katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie 1996-2006, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 29-39.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Modlitwa i katecheza dzieci szkolnych – kontekst chrystologiczny [w:] J. Stala [red.], Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym (Cz. II: Wychowanie religijne i katecheza), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 83-133.
  • Chrystocentryzm życia i pracy katechetów [w:] J. Stala [red.], Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002, s. 137-154.
  • "Po tamtej stronie drogi" – ludzka doczesność w perspektywie wieczności [w:] A. Drożdż, G. Witaszek [red.], Droga jako przestrzeń ludzka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2002, s. 363-386.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Postulat chrystocentrycznej koncepcji wychowania [w:] A. Solak [red.], Wychowanie chrześcijańskie, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławno 2002, s. 36-52.
  • Młodzież - wiara - przełom tysiącleci [w:] J. Stala [red.], Dzisiejsza młodzież. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2001, s. 37-57.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Zaangażowanie ekumeniczne (NMI 48) [w:] J. Królikowski, J. Stala [red.], Wypłyń na głębię. Wprowadzenie do praktyki chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II "Novo millennioineunte", Katowice: Księgarnia św. Jacka 2001, s. 226-238.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Obecność motywacji eschatologicznej w wychowaniu dzieci i młodzieży [w:] A. Solak [red.], Wychowanie a kultura, Tarnów: Oficyna Wydawnicza "Oratorium" 2000, s. 66-79.
  • Ksiądz Profesor Kazimierz Kupiec - Nauczyciel eschatologii [w:] J. Królikowski [red.], Kazimierz Kupiec, kapłan i teolog z Chorzelowa, Chorzelów: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie 1998, s. 37-47.
  • Eschatologiczny wymiar "głębokiej wspólnoty losu" świata materialnego i człowieka [w:] M. Heller, M. Drożdż [red.], Początek świata - Biblia a nauka, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1998, s. 158-182.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Kościół - wspólnota Ludu Bożego (KKK 781-786; 871-945) [w:] Cz. Noworolnik, M. Zając [red.], W Duchu i Prawdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji i modlitwie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1997, s. 79-84.
  • [szukaj w bibliotece]
  Artykuły w Czasopismach:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Love and Truth in Social Involvement of the Church [w:] The Person and the Challenges, Vol. 2 no 2 2012, s. 9-28. [szukaj w bibliotece]
  • Osobowy charakter nadziei chrześcijańskiej [w:] Pedagogika Katolicka, Nr 2 2011, s. 134-148. [szukaj w bibliotece]
  • Stworzenie i odkupienie idą razem [w:] Pedagogika Katolicka, Nr 1 2010, s. 109-119. [szukaj w bibliotece]
  • Sakrament chrztu jako zobowiązanie do świętości [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIX/2 2010, s. 61-81. [szukaj w bibliotece]
  • Kategoria szczęścia w opisie życia zbawionych w niebie [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVIII/2 2010, s. 29-46. [szukaj w bibliotece]
  • Powszechny zakres miłości nieprzyjaciół [w:] Analecta Cracoviensia, [T.] XXXXI 2009, s. 333-348. [szukaj w bibliotece]
  • Wychowawczy aspekt posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Kontekst sakramentu bierzmowania [w:] Pedagogika Katolicka, Nr 2 2009, s. 122-139. [szukaj w bibliotece]
  • Powszechny zakres miłości nieprzyjaciół [w:] Analecta Cracoviensia, [T.] XLI 2009, s. 333-348. [szukaj w bibliotece]
  • Zbawcza miłość Jezusa w centrum teologii chrztu świętego [w:] Pedagogika Katolicka, Nr 2 2009, s. 242-255. [szukaj w bibliotece]
  • Miłość jako forma poznania prawdy o Bożej Opatrzności [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVII/1 2008, s. 3-24. [szukaj w bibliotece]
  • Bóg Trójjedyny źródłem jedności sakramentów wtajemniczenia [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVII/2 2008, s. 15-28. [szukaj w bibliotece]
  • Współzależność koncepcji Kościoła i jego misyjności w kontekście encykliki "Fidei donum" [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVI/1 2007, s. 39-57. [szukaj w bibliotece]
  • Negacja objawienia w Chrystusie: modernizm [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVI/2 2007, s. 19-38. [szukaj w bibliotece]
  • Posłuszeństwo jako odpowiedź na dar charyzmatu w Kościele [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXV/1 2006, s. 3-32. [szukaj w bibliotece]
  • Twórcze spotkanie kosmologii i eschatologii [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXV/2 2006, s. 73-89. [szukaj w bibliotece]
  • Ogólna charakterystyka mariologii Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej [w:] Studia Catholica Podoliae, A. 5 N. 5 2006, s. 505-530. [szukaj w bibliotece]
  • Charyzmat i posłuszeństwo w Kościele [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIV/2 2005, s. 75-95. [szukaj w bibliotece]
  • "Maryja prowadzi wiernych do Eucharystii" [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXII/1 2003, s. 73-86. [szukaj w bibliotece]
  • Zmartwychwstanie ciała według teologii baptystycznej [w:] Studia i Dokumenty Ekumeniczne, R. 18, nr 1 2002, s. 61-75. [szukaj w bibliotece]
  • Wiara w Chrystusa wyklucza reinkarnację [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 231-244. [szukaj w bibliotece]
  • Wielki Post po Wielkim Jubileuszu: nawrócenie, pojednanie, przebaczenie [w:] Currenda : de notificationibus, R. 151, nr 1 2001, s. 113-122. [szukaj w bibliotece]
  • Wierność jako fundament działalności komisji ekumenicznych dla dialogu ekumenicznego [w:] Studia i Dokumenty Ekumeniczne, R. 17, nr 1 2001, s. 45-55. [szukaj w bibliotece]
  • Pielgrzymi optymizm jako współczesny znak sprzeciwu [w:] Currenda : de notificationibus, R. 151, nr 2 2001, s. 299-313. [szukaj w bibliotece]
  • Człowiek w centrum kultury kształtowanej przez wiarę [w:] Religioni et Litteris : pismo teologiczno-kulturalne, Nr 1 2001, s. 61-76. [szukaj w bibliotece]
  • Eucharystyczna perspektywa obecności Chrystusa w Kościele [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XIX/2 2000, s. 163-182. [szukaj w bibliotece]
  • Święci i błogosławieni – "zaczynem" życia społecznego [w:] Kościół w Społeczeństwie : zeszyty naukowe Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych im. bł. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej, T. 3 2000, s. 36-54. [szukaj w bibliotece]
  • Posłuszeństwo wiary w kontekście tajemnic eschatologicznych [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVI 1998, s. 37-63. [szukaj w bibliotece]
  • Zagrożona szczerość sakramentalnej Spowiedzi [w:] Currenda : de notificationibus, R. 148, nr 1 1998, s. 127-136. [szukaj w bibliotece]
  • Urząd Nauczycielski Kościoła a nauczanie teologów [w:] Dobry Pasterz, Z. 20 1997, s. 179-182. [szukaj w bibliotece]
  • Być księdzem dzisiaj [w:] Znak, R. 49, nr 11 (510) 1997, s. 133-135. [szukaj w bibliotece]
  • Eucharystyczne wychowanie ludzkiej wolności (cz. III) [w:] Currenda : de notificationibus, R. 147, nr 1 1997, s. 111-124. [szukaj w bibliotece]
  • Świętość jako stan prawdziwej tożsamości zbawionych [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XV 1997, s. 165-185. [szukaj w bibliotece]
  • Eucharystyczne wychowanie ludzkiej wolności (cz. II) [w:] Currenda : de notificationibus, R. 146, nr 4 1996, s. 616-629. [szukaj w bibliotece]
  • Eucharystyczne wychowanie ludzkiej wolności (cz. I) [w:] Currenda : de notificationibus, R. 146, nr 3 1996, s. 460-471. [szukaj w bibliotece]
  • Teologia zmartwychwstania umarłych jako przykład dyskusji antropologicznej w eschatologii [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XIV 1995, s. 291-304. [szukaj w bibliotece]

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Wierność jako integralny element służby kapłana we wspólnocie Kościoła (190502)
  • Postulat interpretowania tajemnicy Opatrzności Bożej w kategoriach miłości (190502)
  • Perspektywa eschatologiczna w uzasadnieniu duszpasterskich projektów związanych z dziełem nowej ewangelizacji (501-10-050005)
  • Modele wychowania do wartości (501-10-050040)
  • Apostolstwo integralną częścią wiary ()
  • Analiza zjawiska obojętności religijnej we współczesnym świecie, a szczególnie w kontekście europejskim (190501)