o. dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  piątek, godz. 10.00 - 11.00
  ul. Kanonicza 9/ p. 301 (Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych UPJPII)

  Dyżur w sesji: 21 VI, godz. 10.00 - 11.00
  Dyżur w sesji poprawkowej: 13 IX, godz. 10.00 - 11.00
  Miejsce dyżurów: jw.

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2018 - 2020 – Decyzją Senatu UPJPII z dnia 24 IX 2018 r. powołany na przewodniczącego Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich (L.dz. 605/BR/2018)
 • 2018 – Decyzją z dnia 15 X 2018 r. otrzymał nagrodę JM Rektora UPJPII za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej
 • 2018 – Członek Rady Naukowo-Programowej Międzynarodowego Centrum Badań Nad Fenomenem Solidarności (jednostki naukowej przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie).
 • 2018 – Decyzją Generała Zakonu Paulinów z dnia 20 XI 2018 r. mianowany członkiem Rady Naukowej Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego
 • 2018 – Z okazji 30-lecia pracy zawodowej (naukowo-dydaktycznej) decyzją Rektora UPJPII z dnia 30 IX 2018 r. otrzymał nagrodę jubileuszową
 • 2018 – Odznaczony Przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Medalem im. Edwarda Abramowskiego za wybitne zasługi na rzecz rozwoju polityki społecznej w Polsce i integrację środowiska związanego z PTPS (Warszawa, 16 XI 2018 r.)
 • 2018 – W dniu 29 XI 2018 r. powołany na członka Wydziałowej Komisji Statutowej na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII
 • 2018 – W dniu 29 XI 2018 r. powołany na przewodniczącego Komisji ds. Nauki na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII
 • 2018 - 2020 – Od 1 listopada 2018 r. pełni funkcję prodziekana Wydziału Nauk Społecznych UPJPII
 • 2017 – Członek Rady Naukowej czasopisma „Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej”, ISSN 1895-9911, od 2017 roku aż do odwołania.
 • 2016 – Recenzent projektu zgłoszonego do konkursu w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”; nr rejestracyjny: 0060/FIL/2016/90; tytuł projektu: Polska myśl z zakresu polityki społecznej w dyskursie XX i XXI wieku. W poszukiwaniu sposobów rozwiązywania kwestii społecznych; kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Zamorska (Uniwersytet Wrocławski).
 • 2016 – Został uhonorowany odznaczeniem "Honoris Gratia", nadawanym zasłużonym dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (leg. nr 4259 - decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 września 2016 r.)
 • 2016 – Zaprasza na konsultacje wszystkich zainteresowanych ubieganiem się (w trybie wolnym) o stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie. Może służyć pomocą jako promotor, gdyby wchodziły w grę zagadnienia związane z polityką rodzinną.
 • 2015 – Stały recenzent czasopisma teologiczno-filozoficznego „Theofos”, Kraków, ISSN 2449-7460
 • 2014 – W dniu 29 listopada 2014 r. mianowany akademikiem (dawn. profesorem nauk) Akademii Nauk Szkolnictwa Wyższego Ukrainy w dziedzinie pedagogiki.
 • 2014 – Członek Komitetu Naukowego Zeszytów Praca Socjalna (wydawanych w ramach Roczników Teologii KUL) – od 2014 roku.
 • 2012 - 2016 – Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
 • 2011 - 2012 – Profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Polityki Społecznej (i Pracy Socjalnej) w UPJPII w Krakowie.
 • 2011 - 2015 – Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
 • 2010 – Otrzymał medal Komisji Edukacji Narodowej nadany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (leg. nr 119618 - Warszawa, dnia 16 lipca 2010 r.)
 • 2008 – Recenzent projektu badawczego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; nr N N101 061036 (2008-09-16); tytuł: "Rozwiązanie kwestii głodu w świecie w świetle zasad katolickiej nauki społecznej"; kierownik projektu: ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński
 • 2004 – Członek Rady Naukowej serii wydawniczej: O ład życia społeczno-gospodarczego (Wydawca: Fundacja Krzewienia Katolickiej Nauki Społecznej im. Bł. A. Kolpinga w Tarnowskich Górach) – materiały Sympozjów Tarnogórskich, pod red. S. Kowolika, Tarnowskie Góry
 • 2003 - 2011 – Profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Polityki Społecznej (i Etyki Politycznej) KUL w Lublinie.
 • 1996 - 2002 – Rektor WSD Zakonu Paulinów. Profesor nadzwyczajny i dyrektor Instytutu Nauk Społecznych w Akademii Polonijnej w Częstochowie.
 • 1995 – Habilitacja na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL (Rozprawa pt. Tygodnik "Myśl Katolicka" (1908-1914). Problemy religijne, społeczne i polityczne).
 • 1990 - 1995 – Duszpasterz akademicki przy kościele Na Skałce w Krakowie
 • 1988 – Magisterium z teologii (moralnej) na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mianowany prefektem studiów i wykładowcą katolickiej nauki społecznej w WSD Zakonu Paulinów w Krakowie.
 • 1988 - 2012 – Redaktor naczelny periodyku WSD Zakonu Paulinów "Dissertationes Paulinorum".
 • 1984 – Studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów (związanym umową naukową z Wydziałem Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie).
 • 1983 – Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskany na podstawie rozprawy pt. Geneza i Działalność Ligi Katolickiej w Polsce.
 • 1979 - 1983 – Rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ w zakresie filozofii i religioznawstwa.
 • 1974 - 1983 – Rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 1974-1978 - matematyka na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym; w latach 1976-1978 filozofia (religioznawstwo) na Wydziale Filozoficzno-Historycznym.
 • 1970 - 1974 – Kontynuacja edukacji w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej.
 • 1962 - 1970 – Rozpoczęcie nauki w Szkole Podstawowej w Jagodniku.
 • 1955 – Urodzony 14 listopada w miejscowości Jagodnik k. Kolbuszowej - syn Józefa i Stanisławy z d. Stec.

Publikacje:

Monografie:

Więcej Publikacji:

Monografie:
 • Per dialogum ad veritatem. Podstawy dialogu społecznego - perspektywa chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014. [szukaj w bibliotece]
 • Polityka w kazaniach niepolitycznych, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013. [szukaj w bibliotece]
 • Nadchodzi godzina! Miniatury społeczne i polityczne, Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2013. [szukaj w bibliotece]
 • Pro familia et societate. Wybrane zagadnienia polityki społecznej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013. [szukaj w bibliotece]
 • Rozwój i dobro wspólne. Dyskurs w 25-lecie encykliki "Sollicitudo rei socialis" Jana Pawła II [red.], Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012. [szukaj w bibliotece]
 • Aby ocalić dobro wspólne. Wokół myśli społecznej Jana Pawła Wielkiego, Częstochowa - Jasna Góra: Paulinianum 2011. [szukaj w bibliotece]
 • [współredakcja z:] ks. Tomasz Adamczyk, Caritas in veritate zasadą polityki społecznej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011. [szukaj w bibliotece]
 • Praca socjalna jako profesja i dar [red.], Lublin - Kraków: Wydawnictwo Platan 2011. [szukaj w bibliotece]
 • Ad bonum per politicam. Wybrane zagadnienia z etyki życia politycznego, Lubli: Wydawnictwo KUL 2011. [szukaj w bibliotece]
 • Kapłaństwo w posłudze paulińskiej [red.], Częstochowa - Jasna Góra: Paulinianum 2010. [szukaj w bibliotece]
 • Ex caritate pro bono. Szkice o pracy socjalnej [red.], Lublin - Kraków: Wydawnictwo Platan 2009. [szukaj w bibliotece]
 • Prawo do pracy a polityka społeczna [red.], Lublin: Wydawnictwo KUL 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Praca kluczem polityki społecznej [red.], Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Przy źródle Jasnogórskiej Pani. Materiały sympozjum... [red.], Kraków: Wydawnictwo Salwator 2007. [szukaj w bibliotece]
 • Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej [red.], Lublin: Wydawnictwo KUL 2006. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] Tadeusz Borutka, Andrzej Zwoliński, Katolicka nauka społeczna, Częstochowa - Jasna Góra: Paulinianum 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Od kerygmatu do Ewangelii życia. Dzieje katolickiej myśli społecznej w zarysie, Radom: Polwen 2003. [szukaj w bibliotece]
 • Katolicka nauka społeczna. Skrypt dla studentów teologii, Kraków: Wydawnictwo Unum 1992. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Szymański Antoni [w:] ks. Janusz Mariański [red.], Leksykon socjologii moralności, Kraków: Wydawnictwo Nomos 2015, s. 830-833.
 • Sprawiedliwość społeczna. Wymóg Ewangelii czy dewiza ideologii? [w:] ks. Arkadiusz Wuwer [red.], Sprawiedliwość i miłość społeczna. Refleksja interdyscyplinarna w 90-lecie (Archi)diecezji Katowickiej, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2015, s. 177-191.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Feminizm [w:] ks. Andrzej Zwoliński [red.], Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne "Polwen" 2014, s. 780-782.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ewangelia pracy w myśli Jana Pawła II. Aspekt etyczno-polityczny [w:] ks. Tadeusz Chlipała i ks. Janusz Michalewski [red.], Nowa ewangelizacja a nauczanie społeczne Kościoła, Świdnica: Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej "Adalbertus" 2014, s. 61-74.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Katolicka nauka społeczna [w:] ks. Andrzej Zwoliński [red.], Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne "Polwen" 2014, s. 844-848.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Liberalizm [w:] ks. Andrzej Zwoliński [red.], Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne "Polwen" 2014, s. 878-882.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Socjalny wymiar dialogu społecznego [w:] Małgorzata Duda, ks. Antoni Świerczek [red.], Dialog powinnością człowieka wierzącego, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2014, s. 192-206.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Refleksje o polityce i godności człowieka [w:] ks. Stanisław Fel, Marek Wódka OFMConv. [red.], Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce. Księga pamiątkowa ku czci śp. Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 257-268.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kontrowersje w polityce zdrowotnej. Aspekt etyczno-społeczny [w:] Michał Skrzypek [red.], Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu. Poznawcza tożsamość dyscyplin badających socjokulturowy wymiar zdrowia i choroby, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 283-296.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Znaki czasu [w:] ks. Andrzej Zwoliński [red.], Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne "Polwen" 2014, s. 1175-1179.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ochrona zdrowia jako problem polityczny i etyczny [w:] Michał Skrzypek [red.], Socjologia medycyny. W multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 107-119.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dylematy jasnogórskiej ewangelizacji w zetknięciu z ideologiami [w:] Zachariasz S. Jabłoński OSPPE [red.], Jasnogórska szkoła wiary. Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne. Jasna Góra, 10 kwietnia 2013, Jasna Góra - Częstochowa: Paulinianum. Wydawnictwo Zakonu Paulinów 2013, s. 183-200.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ks. Antoni Szymański wśród pionierów polityki społecznej w Polsce [w:] ks. Stanisław Fel, Marek Wódka OFM Conv [red.], Ks. Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - uczony - działacz społeczny, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 41-57.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Praca kluczem polityki rodzinnej [w:] M. Duda, A. Świerczek [red.], Dokąd zmierzasz współczesna rodzino?, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2012, s. 348-370.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rozbrojenie [w:] [red.], Encyklopedia Katolicka KUL, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 285-287.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Relektura encykliki "Sollicitudo rei socialis" w 25. rocznicę jej proklamacji [w:] Jan Mazur [red.], Rozwój i dobro wspólne. Dyskurs w 25-lecie encykliki "Sollicitudo rei socialis" Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 13-45.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Miasto Boże bez barier” jako ideowa inspiracja dla polityki społecznej [w:] Tomasz Adamczyk, Jan Mazur [red.], «Caritas in veritate» zasadą polityki społecznej. Refleksje na kanwie encykliki Benedykta XVI o integralnym rozwoju ludzkim, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 77-88.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół w Polsce wobec Unii Europejskiej. Ideowy sprzymierzeniec czy przeciwnik? [w:] P. Burgoński, S. Sowiński [red.], Od akcesji do prezydencji. Kościół katolicki w Polsce i Unia Europejska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011, s. 22-36.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Polityka w aspekcie dramatu moralnego [w:] Bogdan Szlachta [red.], Myśl i polityka, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM 2011, s. 325-337.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Polityka zdrowotna a poprawność polityczna [w:] K. Popielski, M. Skrzypek, E. Albińska [red.], Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 127-138.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wyzwania dla polityki społecznej w aspekcie zasady "caritas in veritate" [w:] S. Fel, M. Hułas, S.G. Raabe [red.], Społeczeństwo - gospodarka - ekologia. Perspektywa encykliki społecznej "Caritas in veritate", Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 205-230.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zdrowie i choroba w kontekście "poprawności politycznej" [w:] S. Janeczek, W. Bajor, M.M. Maciołek [red.], Gaudium in litteris, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 937-946.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Etyczne aspekty animacji społeczno-kulturalnej [w:] Dorota Gizicka [red.], Społeczne dylematy Europy, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2009, s. 33-48.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ksiądz Aleksander Wóycicki jako polityk społeczny [w:] S. Fel, J. P. Gałkowski, J. M. Zabielska [red.], Tradycja i współczesność. 90 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 27-39.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Problem patronatu i mediacji w polityce - uwagi o sytuacji w Polsce [w:] P. Burgoński, S. Sowiński [red.], Ile Kościoła w polityce, ile polityki w Kościele, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2009, s. 159-178.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Uniwersytet w służbie wyzwalania człowieczeństwa. Na marginesie jasnogórskiego przemówienia Jana Pawła II do społeczności KUL w 1979 roku [w:] Ewa Albińska, Stanisław Fel [red.], Służba prawdzie, wolności i życiu. Refleksje and myślą społeczną Jana Pawła II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, s. 75-85.
 • [szukaj w bibliotece]
 • W poszukiwaniu klucza do polityki społecznej [w:] Jan Mazur [red.], Prawo do pracy a polityka społeczna, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 7-12.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bezdomność jako przedmiot polityki społecznej [w:] Jan Mazur [red.], Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2006, s. 11-28.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Etapy rozwoju myśli społecznej Kościoła [w:] Jan Mazur [red.], Katolicka nauka społeczna, Częstochowa - Jasna Góra: Paulinianum 2004, s. 67-180.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Rozwój rodziny i społeczeństwa jako cel wielosektorowej polityki społecznej (14140001)
 • Rozwój rodziny i społeczeństwa jako cel wielosektorowej polityki społecznej (501-10-040014)
 • Polityka społeczna wobec prekariatu (501-10-040074)
 • Polityka społeczna w perspektywie integralnego i solidarnego rozwoju (501-10-040035)
 • Encyklika "Centesimus annus" inspiracją dla polityki społecznej (501-10-040060)
 • Dylematy rozwoju zrównoważonego ()
 • Dylematy rozwoju zrównoważonego (501-10-040058)
 • Czwarta czy pierwsza władza? Media wobec polityki społecznej (501-10-040039)

Wygłoszone Referaty:

 • Myśl Prymasa Wyszyńskiego o patriotyzmie [podczas konferencji:] Spotkanie dyskusyjne Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", 25 pazdziernika 2018, .
 • Peregrynacja Obrazu afirmacją niepodległości Narodu [podczas konferencji:] Jasnogórska Matka i Naród. Ogólnopolska Konferencja w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, 23 pazdziernika 2018, .
 • Etyka społeczna i polityczna w rozumieniu ks. prof. Józefa Majki [podczas konferencji:] Wokół osoby i dzieła ks. prof. Józefa Majki. Konferencja naukowa upamiętniająca 100. rocznicę urodzin i 25. rocznicę śmierci, 28 maja 2018, .
 • Uwagi o genezie polskiej polityki społecznej. Szkoła krakowska w międzywojniu [podczas konferencji:] Sto lat polskiej polityki społecznej. Aktualne wyzwania i zadania rządu i samorządu - perspektywa małopolska, 16 maja 2018, .
 • Sprawiedliwość rozdzielcza w nauce św. Tomasza z Akwinu i Jana Pawła II [podczas konferencji:] Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, 24 stycznia 2018, .
 • Społeczne zamyślenia Prymasa Tysiąclecia w kazaniach głoszonych na Skałce [podczas konferencji:] Spotkanie dyskusyjne Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", 25 pazdziernika 2017, .
 • Prekariat jako nowa kategoria pracowników [podczas konferencji:] Prekaryjna praca a misja społeczna Kościoła, 8 czerwca 2017, .
 • Problem prekaryjnej pracy w kontekście dyskusji o polityce społecznej w Polsce [podczas konferencji:] Reformy polskiej polityki społecznej jako odpowiedź na współczesne problemy i dylematy, 20 kwietnia 2017, .
 • "Uwagi o aksjologicznych i etycznych aspektach migracji w kontekście zadań polskiej polityki społecznej" w ramach wykładu konwersatoryjnego: "Imigracja do Polski – społeczne, ekonomiczne i prawne implikacje dla polityki społecznej i pracy socjalnej". [podczas konferencji:] III Tydzień Pracy Socjalnej w Krakowie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej PSSPS, 6 kwietnia 2017, .
 • Imigracyjny kontekst polskiej polityki społecznej: dylematy i wyzwania [podczas konferencji:] Ekonomiczne i prawne konsekwencje imigracji do Polski, 24 listopada 2016, .
 • Rola i znaczenie dialogu w pracy socjalnej [podczas konferencji:] Praca socjalna w świetle filozofii spotkania, 15 listopada 2016, .
 • "Centesimus annus" wobec polityki społecznej [podczas konferencji:] 25 lat encykliki "Centesimus annus" św. Jana Pawła II. Inspiracje dla polityki społecznej, 9 czerwca 2016, .
 • Jasnogórska Pani: mit polityczny czy fundament civitas Poloniae [podczas konferencji:] Miłosierdzie. Kościół. Maryja. W hołdzie Ojcu Profesorowi Zachariaszowi Jabłońskiemu Paulinowi, Człowiekowi Kościoła, oddanemu Maryi, 31 maja 2016, .
 • Podmiotowy aspekt ludzkiej pracy w myśli Prymasa Tysiąclecia [podczas konferencji:] Myśl społeczna Stefana kardynała Wyszyńskiego, 17 maja 2016, .
 • Papieża Franciszka myśl o integralności stworzenia - perspektywa prawa naturalnego [podczas konferencji:] Ekologia integralna: natura - człowiek - społeczeństwo. KNS wobec współczesnych wyzwań, 24 listopada 2015, .
 • Ideologie jako formy symboliczbego zakłamywania rzeczywistości [podczas konferencji:] Wiedza a moralność, 18 listopada 2015, .
 • Polityka społeczna wobec zjawiska emigracji zarobkowej Polaków [podczas konferencji:] Ekonomiczne i prawne konsekwencje emigracji Polaków ze szczególnym uwzględnieniem rodziny: optyka Polski i krajów imigracyjnych, 12 listopada 2015, .
 • Problem spójności polityki społecznej z konstytucją soborową "Gaudium et spes" [podczas konferencji:] Kościół w zmieniającym się społeczeństwie z okazji 50-lecia ogłoszenia Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes", 14 pazdziernika 2015, .
 • Sprawiedliwość społeczna wymogiem Ewangelii czy projektem ideologii? [podczas konferencji:] XXIV Piekarskie Sympozjum Społeczne: "Sprawiedliwość i miłość społeczna. Refleksja interdyscyplinarna w 90-lecie (Archi)diecezji Katowickiej, 30 maja 2015, .
 • W obliczu fenomenu kidults [podczas konferencji:] Święto Patronalne Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowieenu kidults, 8 maja 2015, .
 • Pod presją i urokiem ponowoczesnych ideologii. Refleksja na temat kondycji ideowej współczesnych intelektualistów w Polsce [podczas konferencji:] Intelektualista między powołaniem a apostazją, 4 grudnia 2014, .
 • Polityka społeczna wobec problemu ubóstwa [podczas konferencji:] Oblicza współczesnej biedy, 25 czerwca 2014, .
 • Dialog Jana Pawła II z ponowoczesnym światem [podczas konferencji:] Kościół katolicki w najnowszych dziejach Polski, 16 kwietnia 2014, .
 • Socjalny wymiar dialogu społecznego [podczas konferencji:] Dialog i służba społeczna Jana Pawła II, 3 kwietnia 2014, .
 • Jana Pawła II zmaganie o ewangelię pracy [podczas konferencji:] Nowa ewangelizacja a nauczanie społeczne Kościoła, 24 pazdziernika 2013, .
 • "Lumen fidei" światłem dla polityki [podczas konferencji:] Rozmowy Niedokończone w Telewizji Trwam i Radiu Maryja, 14 wrzesnia 2013, .
 • Dylematy jasnogórskiej ewangelizacji w zetknięciu z ideologiami [podczas konferencji:] Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno-Maryjne "Jasnogórska szkoła wiary", 10 kwietnia 2013, .
 • Ks. Antoni Szymański u genezy polityki społecznej w Polsce [podczas konferencji:] Ks. Antoni Szymański (1881-1942). Rektor - uczony - działacz społeczny, 9 pazdziernika 2012, .
 • Praca kluczem polityki rodzinnej [podczas konferencji:] Dokąd zmierzasz współczesna rodzino?, 16 maja 2012, .
 • Idea spójności życia narodowego w myśli Prymasa Tysiąclecia [podczas konferencji:] Człowiek - Naród - Kościół. Prymas Tysiąclecia odczytany dziś, 23 maja 2011, .
 • Królowa Polski w posłudze Prymasa Tysiąclecia [podczas konferencji:] W blasku błogosławionego Jana Pawła II. Jubileusz 300-lecia Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę, 13 maja 2011, .
 • Ochrona zdrowia jako problem etyczny i polityczny [podczas konferencji:] Humanizacja medycyny i promocja zdrowia, 1 kwietnia 2011, .
 • Etyczny wymiar pracy socjalnej w świetle encykliki "Caritas in veritate" [podczas konferencji:] Pomiędzy profesjonalizmem a logiką daru - metodyczne, prawne i etyczne aspekty współczesnej pracy socjalnej, 4 grudnia 2010, .
 • Uwagi o polityce społecznej na kanwie znowelizowanej ustawy sejmowej o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [podczas konferencji:] Rodzicielstwo XXI wieku - szanse i zagrożenia, 20 pazdziernika 2010, .
 • Perspektywa etyczna pracy socjalnej i ekonomii społecznej w encyklice "Caritas in veritate" [podczas konferencji:] Targi Aktywnych Form Pomocy, 15 pazdziernika 2010, .
 • Polskie członkostwo w Unii Europejskiej [Udział w dyskusji panelowej] [podczas konferencji:] Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej - perspektywa religijno-aksjologiczna, 21 czerwca 2010, .
 • Maryja Królowa Polski w perspektywie politycznej [podczas konferencji:] Jubileusz 100-lecia koronacji koronami św. Piusa X: Z Maryją Królową Polski bądźmy świadkami miłości, 24 kwietnia 2010, .
 • Metody pracy socjalnej w perspektywie etycznej [podczas konferencji:] O nowoczesnych metodach pracy socjalnej, 5 grudnia 2009, .