O Instytucie


    Wydział Nauk Społecznych został powołany uchwałą Senatu z dnia 18 lutego 2008 r. Kadrę naukową stanowią w większości byli pracownicy Wydziału Teologicznego PAT. Obecnie Wydział prowadzi trzy kierunki studiów: Nauki o rodzinie, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Praca socjalna.

    Celem Wydziału jest wszechstronne i systematyczne zgłębianie zagadnień społecznych w świetle współczesnych uwarunkowań prawnych oraz prowadzonych badań. Wykładowcy wraz ze studentami pragną włączyć się w badania nad kondycją społeczną współczesnej cywilizacji, kierując się przede wszystkim katolicką nauką społeczną.

    Swoje dążenia Wydział Nauk Społecznych realizuje zarówno przez działalność naukowo-dydaktyczną, wydawniczą oraz organizowanie sympozjów i konferencji, jak i poprzez szczegółowe zadania na poszczególnych kierunkach.

    Decyzją Senatu PAT z dnia 18 maja 2009 roku został powołany Instytut Nauk o Rodzinie, a 19 października 2009 r. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Dnia 2 kwietnia 2010 r. rektor UPJPII powołał do istnienia „Radio Bonus”, które działa jako wewnętrzna struktura IDiKS.